GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

40 resultaten
Filteren
van 4
1908-12-20
INGEZONDEN STOKKEN.

INGEZONDEN STOKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).L. S.Voor 14 dagen plaatste ik een ingez. stukje en een advertentie in de Heraut, met vriendelijk verzoek mij eenige boekjes te zenden voor een schoolbibliotheek. Ik meen, dat deze voor elke school gewenscht is, doch het meest noodig voo ...

20 december 1908
De Heraut
L. S.
H. DIJKSTRA.
H. d. Chr. School.
241 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Door de classis Amsterdam is den gen Dec», na afgelegd ptaeparatoir examen, met aigemeene stemmen beroep baar gesteld in de Gere f. K rken de heer H. A. Munnik, van Amsterdam, cand. aan de Vrije Universiteit. ...

20 december 1908
De Heraut
36 woorden
Het eerstvolgend No. van dit blad

Het eerstvolgend No. van dit blad

Het eerstv^olgend No', van dit blad zal uithojfde van het Kerstfeest verschijEen op Woensdag 23 Deo. a s Ad verten tiëa voor dat No. zullen dus uiterlijk Woensdagmorgen vóór 10 ure in ons bezit moeten zijn. ...

20 december 1908
De Heraut
De Administratie.
36 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Bergambacht, G. van Setten, te Bussum.BKDANKT: Hoek (Z.), H. Hangelbroek, te Borger (Dr.). — Bergentheim, T. Rispens, te Enter. Nederlandsch Hervormde Kerk. BEROEPEN : Ouddorp, F. F. J. v ...

20 december 1908
De Heraut
182 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Onze gea. treft een smartelijk verlies. Het behaagde den Heere van leven en dood, betrekkelijk nog onverwachts tot Zich te cemen onzen geliefden broederen medeaibeider in 's Heeren wijngaasd: EVERT JAN V. D, FLIER, in den ouderdom van 67 jaar.Als ouderling heeft hij onze gem. ...

20 december 1908
De Heraut
130 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen: Voor de Vsreeniging: Aan Contributiëa: door Ds, H. Dijkstra uit Dwbgelo /1, uit Diever /0.50, samen /i 50; door den heer W. E. Popta te Adorp /1; door Ds. C. de Gooijer te Bennekooi /17; door den heer Joh. T. de Lange /61; door den heer W. J. Caspets te Hei ...

20 december 1908
De Heraut
H. W. VAN MARLE Jr.
637 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

iMttentftït.D. V. hopen wij met onze geliefde OudersDs. L, G. GORIS, ENA. C. VAN DER VEEN, op 20 December hunZilveren Huwelijksfeest, en op 23 December de25-3arïge Ambtsbedieningvan onzen geliefden Vader te gedenken.Hunne dankb ...

20 december 1908
De Heraut
39 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

aHeden oveileed, in zijn Heere en Heiland, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-_ en Grootvader, - JAN HAAN, in den ouderdom vaa ruim 67 jaar.J. HAAN—VAN BUUREN, R. L, HAAN, P. M. HAAN—VAN VELDEN, G. HAAN, en Kleinkinderen. Groningen, 13 T ec. 1908, (N. Bot.str. 106 ...

20 december 1908
De Heraut
47 woorden
„En zijn naam Immanuel heeten.”

„En zijn naam Immanuel heeten.”

[KERSTFEEST.] Daarom zal de Heere zelf ulieden een teeken geven: Zie, eene maagd zal zwanger worden, en zij zal eenen zoon baren, en zijn naam Immanuel heeten. Jesaja 7 : 14.Steeds heeft Christus' Kerk ook aan de ««»««« van den Middelaar hooge beteekenis geh ...

20 december 1908
De Heraut
1552 woorden
Buitenland

Buitenland

Duitschland. Beginselen van „Zionswachtturm.”De beruchte „Zionswachtturm — Bibel-und Traktatgezelschaft" gaat van de volgende grondstellingen uit: I. De onsterfelijkheid der ziel is eene Heidensche, onbijbelsche leer; men verkondigt van den kansel wetens of onwetend leugen omtrent d ...

20 december 1908
De Heraut
WINCKEL.
1834 woorden
van 4