GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1910-12-25
De kantonrechters te ’s-Gravenhage

De kantonrechters te ’s-Gravenhage

Amsterdam, 23 December 1910.De kantonrechters te ’s-Gravenhage en te Zutfen hebben dezer dagen weder uitspraak moeten doen ia zake processen, door kerkvoogden der Hervormde Kerk tegen personen gevoerd, die weigerachtig waren om de zoogenaamde kerkel^ke belasting te betalen.Het betro ...

25 december 1910
De Heraut
1915 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Hoe droevig het op Godsdienstig terrein ook in N.-Amerika gesteld is, bleek onlangs uit een schrijven in The Christian Work and Evangelist. De schrijver heeft het oog op de Staten van Nieuw-Eageland. Van een bepaald stadje, dat hij goed kent, deed hij de volgende mededeelingen: In straat A ...

25 december 1910
De Heraut
WINCKEL.
298 woorden
De Minister van Koloniën

De Minister van Koloniën

De Minister van Koloniën heeft een belangrijke daad verricht door een Staatscommissie te benoemen, die de Regeering heeft voor te lichten „welke maatregelen te nemen zijn, om te komen tot herziening van de bestaande verhouding tusschen het Gouvernement en de Protestantsche Kerk in Nederlandsch In ...

25 december 1910
De Heraut
797 woorden
„Alzoo lief heeft God de wereld gehad.

„Alzoo lief heeft God de wereld gehad.

[KERSTFEEST 1910]. Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen ceniggeborenen Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Joh. 3 : 16. Pinksteren is een vierd ...

25 december 1910
De Heraut
4167 woorden
Gereformeerde gezindheid.

Gereformeerde gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Glanerbrug, H. Lanning, cand. te Zweeloo. — Middelharnis, A. v. Dijk, te Oudewater. — B inschoten en Spakenburg (A), J. Sybesma, te Hattem. — Moordrecht, H. v. d. Zanden, cand. te Patten. — Asperen, R.Sybrandy, te Zalt-Bommel. ...

25 december 1910
De Heraut
336 woorden
„De nederheid zijner dienstmaagd”.

„De nederheid zijner dienstmaagd”.

[KERSTFEEST]. En Maria zeide: Mijne ziele maakt g^oot den Heere; En mijn geest verheugt zich in God, mijnen Zaligmaker; Omdat Hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Luc. 1 : 46, 47, 48a. Bij deu Heere onzen God is alle ...

25 december 1910
De Heraut
1798 woorden
Vereenigingsleven.

Vereenigingsleven.

ZENDINGSHOSPITAAL TE MODJOWARNO. Het is een ietwat wonderlijk boekje, dat ons aanleiding geeft, hier het een en ander te vermelden omtrent de inrichting, wier naam boven dit artikeltje staat.De wonderlijkheid zit niet in de typographische uitvoering, want he ...

25 december 1910
De Heraut
903 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. De Gemeinschaftsbeweging.Eenigen tijd geleden scheen hit alsof men in de kringen die door de Gemeinschaftsbeweging ontstaan zijn, zich wilde losmaken van de z.g. Pinksterbeweging en alsof men over het algemeen voeling met de landskerk verlangde te houden. Wij kunnen nu niet ne ...

25 december 1910
De Heraut
1679 woorden
In de Wachter van 9 Nov.

In de Wachter van 9 Nov.

In de Wachter van 9 Nov. komt bet volgende verslag voor van Ds. J. van der Meij, dat de Kerkeraad van Edmonton, Canada, ons verzoekt over te nemen: Edmonton, Canada. Op den ayond van 21 Oct. werd een kerk georganiseerd te Edmontoo, Canada. Achttien belijdend ...

25 december 1910
De Heraut
H. KIPPERS
[RED.]
1222 woorden
Familieberichten

Familieberichten

lu den ouderdom van ruim 73 jaar nam de Heere heden tot Zich mijnen geliefden VaderDs. MAARTEN VAN MINNEN, Emeritus predikant bij de Geref, Kerk vanUtrecht.A. H. VAN MINNEN.'s Gravensande, 22 Dec. 1910.Begrafenis te 's-Gravenzande, 26 Dec, , nam. twee uur ...

25 december 1910
De Heraut
41 woorden
van 4