GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
1911-10-20
Modernisme en Orthodoxie - pagina 34

Modernisme en Orthodoxie - pagina 34

32in de eerste eeuwen der Christelijke kerk zoo gemakkelijk aan wonderen geloofde, omdat men toen van natuur, van natuurkrachten en natuurwetten geen verstand had. Want ook toen droeg men kennis van den gewonen loop der natuur, van ordinantiƫn, waaraan alle schepselen gebonden waren, van d ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
368 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 15

Modernisme en Orthodoxie - pagina 15

13 psychiatrie, criminologie enz., binnen de grenzen, waarin dit mogelijk is, wordt aangewend. Want wij zijn kinderen van dezen tijd, en nemen dankbaar elke goede gave aan, welke de Vader der lichten in deze eeuw ons schenkt. Maar wanneer wij zoo met beide voeten in dezen tijd positie nemen, word ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
336 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 26

Modernisme en Orthodoxie - pagina 26

m gebeurtenissen en feiten in het wezen der zaak niets verklaarde; elk mensch en inzonderheid elk genie was een wezen, dat een mysterie in zich sloot. Ja zelfs, in de natuurwetenschap bleken atomen, krachten en wetten mysterieuze grootheden te zijn, die te onbegrijpelijker werden, naarmate ze die ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
361 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 35

Modernisme en Orthodoxie - pagina 35

33ons wel eenig besef van de goedheid Gods, doch evenzeer en in nog sterker mate van zijn gerechtigheid en toorn, van zijne onvergelijkelijke grootheid en majesteit of naar het woord van Paulus van zijne eeuwige kracht en goddelijkheid. De dichters en wijsgeeren prediken het heden ten dage ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
366 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 16

Modernisme en Orthodoxie - pagina 16

14 zin. Het woord komt in de Schrift niet voor, en werd onder de kerken alleen de naam der Grieksche kerk, die er hare eer in stelt, om bij de theologie van Damascenus te blijven staan en sedert 842 elk jaar op den 19en Februari het festum orthodoxiae viert"). Maar de Roomsche en Protestantsche k ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
346 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 17

Modernisme en Orthodoxie - pagina 17

15 druk geven, alsof orthodoxie als zoodanig voor hen het hoogste ware. Hoe hoog de belijdenis der kerk ook geschat worde, zij is norma normata ondergeschikt aan de H. Schrift, en blijft dus steeds voor herziening en uitbreiding vatbaar. Trouwens, niemand, die meeleeft met zijn tijd, kan in elk o ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
359 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 19

Modernisme en Orthodoxie - pagina 19

17 theologische faculteit iri verband staat, heeten niet orthodoxe, maar Gereformeerde kerken. En deze naam verdient verre boven dien van orthodox, en ook van Calvinistisch of neo-Calvinistisch de voorkeur ^')Want in den naam Gereformeerd ligt eenerzijds opgesloten aansluiting aan het verleden, h ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
327 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 36

Modernisme en Orthodoxie - pagina 36

34welke objectief in den persoon van Christus en subjectief in het getuigenis des H. Geestes tot het hart des menschen komt. Dan wordt de liefde Gods in onze harten uitgestort door den Heiligen Geest, die ons gegeven is, en zijn wij verzekerd, dat geen wetenschap of cultuur, geen onmetelij ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
343 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 37

Modernisme en Orthodoxie - pagina 37

35 n.l. de leer der triniteit, werd toegegeven, dat de namen van wezen, persoon, generatie, spiratie enz. gebrekkig waren, en slechts als hulpmiddelen dienst deden, om de waarheid der Schrift ten volle tegenover hare bestrijders te handhaven *'). Van spreekwijzen als de Apostel Paulus soms bezigt ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
344 woorden
Modernisme en Orthodoxie - pagina 38

Modernisme en Orthodoxie - pagina 38

36 achtige en levende God, die in Christus zijne barmhartigheid openbaart en die tevens, door middel van de nieuwere natuur- en geschiedwetenschap, van zijne eeuwige kracht en Goddelijke majesteit getuigenis geeft. Ongeoorloofd wordt het dan, om van de wereld zich af te sluiten en de kennis te ve ...

20 oktober 1911
Rectorale redes
H. Bavinck
360 woorden
van 6