GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1914-05-31
Op de jongste vergadering

Op de jongste vergadering

Hooggeachte Redactie lOp de jongste vergadering der classis Ommen werd een oogenblik ter sprake gebracht de vraag, of namens de classis een kort persverslag van het verhandelde in één onzer kerkelijke bladen die over het geheele land gelezen worden, zal worden geplaatst (wat tot nog toe ni ...

31 mei 1914
De Heraut
C. N. IMPETA.
397 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen : Voor de Vereeniging: door Ds. U. Faber uit Aalsum ƒ67, uit Metslawier ƒ 6.75; uit Engwierum / 3, samen ƒ 76.75; door den heer A. Pilon te Loppersum fóó; door den heer J. C. Nauta te Workum ƒ 44.70; door den heer H. J. Doorn uit Maassluis ...

31 mei 1914
De Heraut
395 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

EEN OUD PINKSTERLIED. Laat ons God den Vader loven. Die den vaad'ren had verklaard Dat Hij eens Zijn Geest van boven Uit zou storten op deez' aard. Laat ons Christus 's Vaders Zoon Die verheerhjkt op den troon Heeft dien Geest Zijn volk gezonden Prijzen en Zijn eer ...

31 mei 1914
De Heraut
HOOGENBIRK.
313 woorden
„Gemeente" of „geloovigen".

„Gemeente" of „geloovigen".

Een onzer lezers uit Amerika vraagt ons, of het wel juist is, dat zijn predikant bij het bedienen van den doop spreekt van het formulier om den doop te bedienen aan de kinderen der gemeente, in plaats van om den doop te bedienen aan de kinderen der geloovigen.Vermoedelijk komt deze vraag d ...

31 mei 1914
De Heraut
311 woorden
STATENBIJBEL

STATENBIJBEL

VAN ALLE KANTENkomt waardeering voor de ondernomen nieuwe uitgave van onzen oudenSTATENBIIBEL, VROEGER UITGEGEVEN DOORJACOB en PIETER KEURIndien u hierop nog niet is ingeteekend, vraag dan eens de proefaflevering aan, welke u franco wordt toegezonden en t ...

31 mei 1914
De Heraut
205 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Vermhiderhig z'aii leden bij de Methodistische kerk van Engeland. In de Alethodistische kerk van Engeland is in 1913 het aantal leden verminderd met 1, 282, tegen 505 in het voorgaande jaar. Tegenover dit verlies staat een winst van 2, 788 jonge leden. Het is verblijdend, dat de afval van de oude ...

31 mei 1914
De Heraut
WINCKEL.
190 woorden
Christelijk Onderwijs.

Christelijk Onderwijs.

Verschenen All. 12 van den nieuwen jaargang van hetPaedagoglschTijdschriftvoor hetChristelijk Onderwijs.Tevens orgaan der Vereeniging voor Christelijic Nationaal Schoolonderwijs.ONDER REDACTIE VANK. VAN DEN BERG, — A. JONKMAN.J. TH. R. SCHRE ...

31 mei 1914
De Heraut
189 woorden
KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD.

KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD.

KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD.Eerstvolgende Afvaarten naar: PERNAMBUCO, BAHIA, RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO en BUENOS-AYRES.Vertrek vanSTOOMSCHIP.Amstef'^ dam.Dover.Boulognes/M.La Coruna.Vigo.Leixoes.Lissabon. ...

31 mei 1914
De Heraut
120 woorden
Neêrlands roem!

Neêrlands roem!

Neêrlands roem!Het is bewezen datPheumatiekPemediehet eenigst afdoend geneesmiddel is voor jicht en rheumatiek (hoe verouderd ook). Wij worden schier overladen met v r ijwillige dankbetuigingen uit alle oorden des lands. Zij liggen voor ieder ter inzage en afdrukken worden op ...

31 mei 1914
De Heraut
107 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden nam de Heere na een geduldig gedragen lijden uit het midden der Gemeente weg. Mevr. de Wed.H. RULLMANN—BRANDT.Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!Het is nog slechts ruim drie jaren ge leden, dat de Gemeente haren getrouwen en beminden Dienaar des Woords, Ds. E. H. RULLMANN ...

31 mei 1914
De Heraut
100 woorden
van 4