GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1914-05-31
Algemeene Telephoon-Maatschappij.

Algemeene Telephoon-Maatschappij.

UITTREKSEL UIT DE ATTESTEN OVER KERKTELEPHONENderAlgemeene Telephoon-Maatschappij.voorheen RIBBINK VAN BORK & Co., Keizersgracht 60 - Amsterdam.»Aangelegd voor 12 personen waren er al spoedig elf die er gebruik van maakten en allen betuigen met groote dankbaarheid, ...

31 mei 1914
De Heraut
62 woorden
BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOOPING.H. A. VAN BOTTENBURG, te Amsterdam, zal op nader te bepalen datum in zijn nieuw veilinglokaal. Prinsengracht 493, in veiling brengen de BIBLIOTHEKEN, nagelaten door wijlen Ds. H. TE VELDE, te Zwartsluis, van wijlen den WelEd. Geb. Heer J. GAY, jur. cand. te Werkendam, van de ...

31 mei 1914
De Heraut
73 woorden
VAN STRAK GESPANNEN SNAREN

VAN STRAK GESPANNEN SNAREN

Bij J. H. DONNER te ROTTERDAM zal de volgende week verschijnen: DOORDs. R. J. W. RUDOLPH, met een kort levensbericht van den overledene door Ds. G. VERRIJ, predikant te Waarder. MET PORTRET.gl^" Onder dezen titel worden uitgegeven alle brieven die wijlen Ds. RUDOLPH, g ...

31 mei 1914
De Heraut
80 woorden
Utrecht’s Schoolhulp.

Utrecht’s Schoolhulp.

Utrecht’s Schoolhulp.Krachtens besluit der Alg. Verg. van 25 Mei 1.1., roept het Prov. Bestuur van bovengenoemde Vereeniging JONGELINGEN op, leden eener Geref. Kerk, bij voorkeur uit de Provincie Utrecht, die aan de Theolog. School te Kampen wenschen te worden opgeleid tot Dienaar des Woor ...

31 mei 1914
De Heraut
93 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden nam de Heere na een geduldig gedragen lijden uit het midden der Gemeente weg. Mevr. de Wed.H. RULLMANN—BRANDT.Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!Het is nog slechts ruim drie jaren ge leden, dat de Gemeente haren getrouwen en beminden Dienaar des Woords, Ds. E. H. RULLMANN ...

31 mei 1914
De Heraut
100 woorden
Neêrlands roem!

Neêrlands roem!

Neêrlands roem!Het is bewezen datPheumatiekPemediehet eenigst afdoend geneesmiddel is voor jicht en rheumatiek (hoe verouderd ook). Wij worden schier overladen met v r ijwillige dankbetuigingen uit alle oorden des lands. Zij liggen voor ieder ter inzage en afdrukken worden op ...

31 mei 1914
De Heraut
107 woorden
KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD.

KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD.

KONINKLIJKE HOLLANDSCHE LLOYD.Eerstvolgende Afvaarten naar: PERNAMBUCO, BAHIA, RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO en BUENOS-AYRES.Vertrek vanSTOOMSCHIP.Amstef'^ dam.Dover.Boulognes/M.La Coruna.Vigo.Leixoes.Lissabon. ...

31 mei 1914
De Heraut
120 woorden
Christelijk Onderwijs.

Christelijk Onderwijs.

Verschenen All. 12 van den nieuwen jaargang van hetPaedagoglschTijdschriftvoor hetChristelijk Onderwijs.Tevens orgaan der Vereeniging voor Christelijic Nationaal Schoolonderwijs.ONDER REDACTIE VANK. VAN DEN BERG, — A. JONKMAN.J. TH. R. SCHRE ...

31 mei 1914
De Heraut
189 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Vermhiderhig z'aii leden bij de Methodistische kerk van Engeland. In de Alethodistische kerk van Engeland is in 1913 het aantal leden verminderd met 1, 282, tegen 505 in het voorgaande jaar. Tegenover dit verlies staat een winst van 2, 788 jonge leden. Het is verblijdend, dat de afval van de oude ...

31 mei 1914
De Heraut
WINCKEL.
190 woorden
STATENBIJBEL

STATENBIJBEL

VAN ALLE KANTENkomt waardeering voor de ondernomen nieuwe uitgave van onzen oudenSTATENBIIBEL, VROEGER UITGEGEVEN DOORJACOB en PIETER KEURIndien u hierop nog niet is ingeteekend, vraag dan eens de proefaflevering aan, welke u franco wordt toegezonden en t ...

31 mei 1914
De Heraut
205 woorden
van 4