GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1914-05-31
Op de jongste vergadering

Op de jongste vergadering

Hooggeachte Redactie lOp de jongste vergadering der classis Ommen werd een oogenblik ter sprake gebracht de vraag, of namens de classis een kort persverslag van het verhandelde in één onzer kerkelijke bladen die over het geheele land gelezen worden, zal worden geplaatst (wat tot nog toe ni ...

De Heraut
C. N. IMPETA.
397 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoodelijkheid van de Re dataie Aan de Redactie van De Heraut.Mijnheer de Redacteur'.In De Heraut van 3 Mei wordt door U de aandacht gevestigd op hetgeen door Prof. G. van Rijnberk over de „materialistische wetenschap" wordt geschreven. ...

De Heraut
JAC. VAN OVERSTEEG.
964 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Vermhiderhig z'aii leden bij de Methodistische kerk van Engeland. In de Alethodistische kerk van Engeland is in 1913 het aantal leden verminderd met 1, 282, tegen 505 in het voorgaande jaar. Tegenover dit verlies staat een winst van 2, 788 jonge leden. Het is verblijdend, dat de afval van de oude ...

De Heraut
WINCKEL.
180 woorden
Familieberichten

Familieberichten

% Zoo de Heere wil en zij leven, hopen J * onze geliefde Oom en TanteAGE FEITSMAENMINTJE OFFRINGA, * te Sneek.1 den 3en Juni hunneI 25-jarige Echtvereeniging•TE GEDENKEN.4, Hunne dankbare Oom en Tantezeggers., %% JELTE en WIJBRIG OFFR ...

De Heraut
37 woorden
J.VAN DER VEEN,

J.VAN DER VEEN,

Gevestigd te Leeuvirarden1. villi DER VEEN.NIEUWESTAD 48.Spreekuur: werkdagen 10—2.'s Woensdags Ie Dokkum IOV2-6. ...

De Heraut
15 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L G. WEISZ & C°.Commissionairs in Effecten, Wester mar kt No. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
12 woorden
„Zoo anders de Geest Gods in u woont”.

„Zoo anders de Geest Gods in u woont”.

[PINKSTEREN 19 14]. Doch gijlieden zijt niet in het vleesch, maar in den Geest, zoo anders de Geest Gods in u woont Maar zoo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Romeinen 8 : 9. Pinksteren is het heilige J ...

De Heraut
Dr. A. K.
3928 woorden
BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOOPING.

BOEKVERKOOPING.H. A. VAN BOTTENBURG, te Amsterdam, zal op nader te bepalen datum in zijn nieuw veilinglokaal. Prinsengracht 493, in veiling brengen de BIBLIOTHEKEN, nagelaten door wijlen Ds. H. TE VELDE, te Zwartsluis, van wijlen den WelEd. Geb. Heer J. GAY, jur. cand. te Werkendam, van de ...

De Heraut
72 woorden
Dogmatische Fragmenten,

Dogmatische Fragmenten,

HedenTerscheen: Dogmatische Fragmenten, doorUs. J. J. HINJ^F Cz.a^No. II. -HfTVat de Kerk is, AAN HET SPIEVENSTER geeft: De Haagsche Vergadering, Prijs per jaarg. van 12 nummers franco thuis f2.50. Uitgave van J. R. KOK te Kampen. ...

De Heraut
38 woorden
Utrecht’s Schoolhulp.

Utrecht’s Schoolhulp.

Utrecht’s Schoolhulp.Krachtens besluit der Alg. Verg. van 25 Mei 1.1., roept het Prov. Bestuur van bovengenoemde Vereeniging JONGELINGEN op, leden eener Geref. Kerk, bij voorkeur uit de Provincie Utrecht, die aan de Theolog. School te Kampen wenschen te worden opgeleid tot Dienaar des Woor ...

De Heraut
96 woorden
van 4