Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

63 resultaten
Filteren
van 7
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 6

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 6

HOOGEERZAMEHEERENDIRECTEURENONZER VER-EENIGING, HOOGACHTBARE HEEREN CURATOREN DEZER HOOGESCHOOL, HOOGGELEERDE HEER EN PROFESSOREN, ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, VVELEDELE HEEREN STUDENTEN, EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE HIERHEEN ZIJT OPGEKOMEN ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
103 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 30

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 30

29 schonk, er zeker geen bezwaar in gehad zou hebben, zoo Willem niet tot volledige samensmelting was overgegaan. 1) Wat meer zegt, de Mogendheden hebben den Belgen uitdrukkelijke beloften gegeven, die ten opzichte van zulke belangrijke punten als godsdienst, handel, vertegenwoordiging in de Stat ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
318 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 7

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 7

6 en gestuit, maar, waar het doorwerken kon, te onzent, in Zwitserland, in Schotland en tot op zekere hoogte ook in Engeland, daar legde het op het volksleven beslag, zette het den volksgeest om, en wekte een volkskracht, die de volkswelvaart, de geestelijke zoo goed als de stoffelijke, tot vroeg ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
288 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 8

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 8

7 geheel buiten zich zelf te treden. Ieders persoonlijkheid laat zich in meerdere of mindere mate bij zijn onderzoek gelden. De een b.v. hecht bijzon~ere waarde aan politieke, een ander aan godsdienstige factoren, een derde weer aan economische. Het kan zijn, dat reeds bij het verzamelen van bron ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
284 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 22

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 22

21 van macht uitmaakten dan het gezag van een constitutioneel koning 1), maar we mogen aan zulke spijtige uitingen, in een zekere opgewondenheid gesproken, niet te veel waarde hechten. Of zouden we uit zijn latere betuigingen, dat hij met Holland alleen honderd maal gelukkiger zou zijn 2), mogen ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
305 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 9

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 9

8,onwaardeerbaar Handboek niet het minst, tegenover de gangbare eigen beschouwingen plaatste. Dat besef was ook hier aan de Vrije Universiteit levendig, al werd er tot op heden van de geschiedenis, voorzoover ze valt binnen het terrein der Litteraire Faculteit, alleen die der Oudhei ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
295 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 31

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 31

• 30 landen tusschen Maas, Rijn en Moezel een vergadering van Belgische notabelen ook zeer ongelegen. Zoo hebben ze den Souvereinen Vorst maar laten begaan 1). Deze heeft volkomen zijn zin gekregen. De acht artikelen, door de Mogendheden aangenomen en gewoonlijk de artikelen van Londen genoemd, z ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
283 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 23

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 23

22 anders dan een opstandeling?" 1) Ik wil niet over het hoofd zien, dat de Prins bij het uiten dezer woorden buitengewoon geagiteerd l was, het was ook juist na den zoo ongelukkig afgeloopen inval in Noord-Holland, maar letten we dan eens op zijn houding in de eerstvolgende jaren tegenover den n ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
293 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 38

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 38

37 bonden is, nu werd hij zelfs een vervolger van wie tot de leer, dienst en tucht der vaderen wenschten terug te keeren. Volgens Groen heeft de Scheiding "den in zijn organiseerenden eenvoud argeloozen koning" verdriet gekost 1). We nemen het gaarne aan. Want in plaats van meerdere verdeeldheid ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
298 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 39

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 39

38 onrechte, zooals spoedig zal blijken - dat nu aan het oud-katholiek schisma een eind gekomen is. Hieruit put hij de hoop, dat men met medewerking van den pauselijken stoel tot een betere wereldorde zal kunnen komen. De vorsten van Europa, tot een Areopagus vereenigd, onder voorzitterschap van ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
286 woorden
van 7