Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 11

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 11

13voorzegging gebruik maken is dat slechts in den vorm van bedreiging of belofte, niet om metterdaad aan te kondigen hoedanig de loop der gebeurtenissen wezen zal. Daarover oordeelt men tegenwoordig ook anders: voorspelling van de toekomst is een van de meest wezenlijke karaktertrekken van ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
324 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 12

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 12

14godsdienstgeschiedenis aldus weer te geven w a s : de wet is jonger dan de profeten en de Psalmen zijn weer jonger dan die beide (Reuss). In deze beschouwing komt thans echter een radikale ommekeer. Meer en meer neigt men er toe een hoogeren ouderdom voor de Psalmen aan te nemen; de vraa ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
343 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 13

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 13

15vorm, dat een deel der stammen naar Egypte getrokken en een deel in het land Kanaan gebleven was. Eerst met het tijdvak der Richteren meende men een vasteren historischen bodem te bereiken, alhoewel er ook in dien en den lateren tijd nog veel overbleef, dat nadere toetsing behoefde. In d ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
350 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 14

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 14

16na zijne zege den titel van koning van Babel had aangenomen en daar ook tijdelijk resideerde. Manasse's vrijlating zou dan te danken geweest zijn aan de voorspraak van Psammetichus I, koning van Egypte, die met gewapende tusschenkomst dreigde. Zelfs zijne bekeering wordt volkomen histori ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
331 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 15

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 15

17 de talrijke varianten met name van de Septuaginta bracht aan het licht, dat het in tal van gevallen volslagen onzeker was welke van de beide Godsnamen in den oorspronkelijken tekst had gestaan. E n hoe kon men dan aan het gebruik in onzen tegenwoordigen Masoretischen tekst een criterium ontlee ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
336 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 16

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 16

18hooger op w i l voeren dan tot dusverre werd gedaan. A l s voornaamste vertegenwoordiger van deze strooming verdient genoemd te worden de Kielsche hoogleeraar Sellin, die door de uitgave van zijne Einleitung in 1910 in een ernstigen strijd gewikkeld werd met zijn Halier ambtgenoot C o r ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
385 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 17

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 17

19 verlieten alsof de historische inhoud geheel en al op fictie berustte en in meerdere of mindere mate op een oude, historische overlevering teruggingen *°). Van hoeveel beteekenis reeds deze concessie is, valt licht in te zien wanneer in aanmerking genomen wordt, hoezeer steeds het onhistorisch ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
362 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 18

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 18

20 punt ten opzichte van alle traditie, en de ideologische speculatie waardoor zich deze richting kenmerkt kunnen in geen geval de onze zijn. Moet, mijns inziens, hare methode als niet-wetenschappelijk worden veroordeeld, wijl ze slechts leiden kan tot scheppingen der fantasie en niet tot kennis ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
331 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 19

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 19

21 noodzaakt positie te kiezen tegen eene methode en resultaten die algemeen aanvaard werden, dan zullen we nu medestanders aan onze zijde vinden, die, zonder ook maar van verre in alles met ons mede te gaan, toch veelszins in gelijke richting zullen werkzaam zijn. In verband daarmede zal er nu o ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
375 woorden
Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 20

Tij-kentering in de Oud-Testamentische wetenschap - pagina 20

22 talmen wordt de nieuwbouw opgetrokken zonder ons, en dan zeker niet op eene wijze gelijk wij zouden wenschen. Dan worden de nu nog tastende en zoekende, sterk varieerende meeningen geconsolideerd, en dan zal de Gereformeerde Theologie op O u d Testamentisch terrein weer voor dezelfde moeilijkh ...

28 mei 1920
Inaugurele redes
G.Ch. Aalders
367 woorden
van 4