GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

69 resultaten
Filteren
van 7
1922-10-27
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Andel, L. J. AUaart, cand. te Delft. Anjum, J. 'Wijminga te Djonrijp. Axel, P. Deddens te Hriellfe. Berkel, .T. Koelewijii te Dfedemsvaart. Oudega (Sm.), J. Post te Koog-Zaandijk. 'Rijssen, G. J. v. Voorst te Kootwijk.Bedankt voor: GrijpsIcerke (Z.), J. A. Verlio ...

27 oktober 1922
De Reformatie
374 woorden
Christelijk Tehuis voor Blinden.

Christelijk Tehuis voor Blinden.

De cihristelijke barmhartiglieid heeft velerlei arbeid ondernomen. Wij hebben slechts te wijzen op de zorg voor zieken en zwakken, doofstommen •en achterlijken, idioten en krankzinnigen. Onbegrijpelijkerwijze werden de blinden langen tijd verwaarloosd; slechts een enkele werkverschaffing getuigde ...

27 oktober 1922
De Reformatie
165 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Het feit, dat er nog een andere antithese is dan de intellektueele, wordt geïllustreerd door een jammerklacht, weergegeven in j, Het Handelsblad". Het opschrift: „Kinderzelfmoorden", zou ook kunnen luiden: „Onwetendheid en onmacht in de opvoeding".Vooral in het slot. ligt een gerechtvaardi ...

27 oktober 1922
De Reformatie
C. v. M.
B. W.
2345 woorden
KÜYPER-BIBLIOGRAFIE.

KÜYPER-BIBLIOGRAFIE.

door J. C. RULLMANN. LIV. 50. Uit het Woord. Stichtelijke Bijbelstudiën. Eerste Bundel. Amsterdam, J. H. Kruyt, 1873.Met dezen bundel begon Dr Küyper de uitgave van die vele artikelenreeksen, waarmee hij van we& k tot week de Gereformeerde Theo ...

27 oktober 1922
De Reformatie
KUYPER.
1267 woorden
Leiddraad voor de bestudeering van „Midden-Java ten Zuiden", door Ds J. Di. Wielenga. •Uitgegeven door den Zendingsstudieraad.

Leiddraad voor de bestudeering van „Midden-Java ten Zuiden", door Ds J. Di. Wielenga. •Uitgegeven door den Zendingsstudieraad.

BOEKBESPREKING. Met blijdschap kondig ik dezen leidraad aan; (volgens van Dale behoort leidraad met één d te worden gespeld). Wijlen ing. J. Wi. Gunning vroeg mij verleden voorjaar, of ik ook iemand Wist, die „geschikt" was, om den leidraad voor mijn ter pers gaand ...

27 oktober 1922
De Reformatie
D. POL.
223 woorden
De zeeslang.

De zeeslang.

Gelijk men weet geeft iulen in Christelijke Gereformeerde kringen een eigenaardige voorstelling van wat onder ons omtrent de dusgenaamde veronderstelde wedergeboorte zou geleerd worden.En „De Wekker" suggereert Üaar lezers gedurig, dat de Gereformeerde Kerken toch heusch zoo. dwalen. ...

27 oktober 1922
De Reformatie
W. K.
HEPP.
2330 woorden
De teleurstelling der wereld.

De teleurstelling der wereld.

De dagen van nu zijn ajigstdagen.Heel fiet leven is vol onrust en spanning.De bange vragen om vrede en liclit vermenigvuldigen zich, en op die vragen poogt de wereld een antwoord te ^even. Zij spant alle krachten in, om de onrust tot stilte te brengen, en de . wanhopig-vragende mens ...

27 oktober 1922
De Reformatie
K. D.
1084 woorden
DE VRIJMAKING VAN DE TAAL DER KERK.

DE VRIJMAKING VAN DE TAAL DER KERK.

V. (Slot.) De kerkelijke taal deelt in de rechten der „cliristef - lijke vrijheid", wanneer men dit woord maar recht verstaat. Inzonderheid het talen-wonder van het Pinksterfeest bewijst, dat ook in deze dingen de beteekenis van de Nieuw-Testamentische „bedeehng" l ...

27 oktober 1922
De Reformatie
K. SCHILDER.
K. S.
4340 woorden
De vrijheid der vrije School bedreigd.

De vrijheid der vrije School bedreigd.

II. Sinds ik mijn eerste artikel schreef is het adres van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel aan de Tweede Kamer over het nieuwe wetsontwerp verschenen. Het komt mij gewensoht voor om ook in ons blad een résiumé van dat rapport op te nemen, opdat de leze ...

27 oktober 1922
De Reformatie
K. D.
3225 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 27

Gereformeerde Apologetiek - pagina 27

29 een pantheïstisch getinte apologetiek, zooals die heden ten dage gewoonlijk gedreven wordt, begrijpt in de wereldbeschouwing ook de Godsbeschouwing in. Wij evenwel hebben hiertegenangstvallig op onze hoede te zijn. Zoowel onze Godsbeschouwing als onze wereldbeschouwing vinden wij vastgelegd in ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
333 woorden
van 7