Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

526 resultaten
Filteren
van 53
Jaarboek 1925 - pagina 42

Jaarboek 1925 - pagina 42

45 Spr. wijdt voorts nog eenige sympathieke woorden aan dien heer J a c. v a n O v e r s t e e g , die onlangs zijn 40-jarig juiiletun mocht vieren. Pas hersteld moet hij thans weer rust nemen. Spr. stelt voor, bem een telegram te zenden, aldus luidende : De Vereeniging voor H. O. op G. G. zendt ...

1 januari 1925
Jaarboeken
305 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 28

Jaarboek 1925 - pagina 28

„Heraut" vertelt, en brengen aan „het groote opperhoofd van over de ^ee" ook onzerzijds een koninklijk salut. Het lijdt geen twijfel, dat zijn verblijf in Zuid-Afrika niet alleen den kerken doch ook de V. ü. ten goede zal komen. We heeten voorts den hoogleeraar Pos welkom, die na zeven jaren den ...

1 januari 1925
Jaarboeken
432 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 72

Jaarboek 1925 - pagina 72

75 nog vertoeft. Zoo genoot dit jaar vooral het o v e r z e e s c h e buitenland de belangstelling mijner theologische collega's. Maar intusschen wordt het Europeesche v a s t e l a n d niet vergeten. Getuige het feit, dat ook dit jaar enkele Hongaarsche studenten in de gelegenheid werden gesteld ...

1 januari 1925
Jaarboeken
470 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 48

Jaarboek 1925 - pagina 48

51 Uit de onderstaande lijst van opmerkingen over de voor 1924 voor de Theologische Faculteit ontvangen collecten, ziet men dat van 8 kerken g e e n collecten ; van 21 kerken e e n collecte ; van 23 kerken d r i e collecten ; van 13 kerken v i e r collecten, en van 1 kerk v ij f collecten werden ...

1 januari 1925
Jaarboeken
310 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 7

Jaarboek 1925 - pagina 7

Reeds vier en veertig maal werd het jaarverslag der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag aan de leden en begunstigers toegezonden. Het Bestuur der Vereeniging acht thans het oogenblik gekomen om in stede van dat verslag een jaanboek uit te geven. Of wil men, het oude vers ...

1 januari 1925
Jaarboeken
334 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 49

Jaarboek 1925 - pagina 49

52 Drde <X)llcten ontvangen van 1 kerk classe Zierikzee. Noord-Brabant—Limburg. Geen collecte ontvangen van 1 kerk classe 's-Hertogenibosch. Eén collecte ontvangen van 2 kerken classe 's-Hertogenbosch. Drie collecten ontvangen van 4 kerken classe 's-Hertogembosch. Met de kerken, die minder dan ...

1 januari 1925
Jaarboeken
364 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 8

Jaarboek 1925 - pagina 8

Voorts meenden vrij onzen lezers geen ondienst te doen door enkele foto's in het jaarboek op te nemen. En zoo vangt dan dit jaarboek zijn loop onder ons aan. Moge het een voorspoedige, een gezegende loop zijn ! Wij ontveinzen ons allerminst de groote moeilijkheden, die in de komende jaren zich ku ...

1 januari 1925
Jaarboeken
317 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 29

Jaarboek 1925 - pagina 29

32agenda, behalve wat aan dit menu nog als hors d'oeuvre zal worden toegevoegd. Er zijn drie belangrijke referaten, en ik zal mijn best doen, dat deze kunnen gehouden worden en dat de opvolgende bespreking tot haar recht kome. Directeuren hebben meermalen overwogen, wat zij konden doen'om ...

1 januari 1925
Jaarboeken
378 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 50

Jaarboek 1925 - pagina 50

53 Door de meerdere contributieontvangst (waarbij echter ook weer een gedeelte is inbegrepen van 1923), meerdere schenikingen, en ongeveer ƒ 1000.— minder uitgaven, kon het tekort iets lager zijn d a n in 1923. I n 't algemeen mag bij de toelichting op de rekening de opmerking wel worden gemaakt ...

1 januari 1925
Jaarboeken
220 woorden
Jaarboek 1925 - pagina 73

Jaarboek 1925 - pagina 73

Keizersgracht 162. Ze werd vergroot met de halve breedte van 164. Doch daar lag de vloer van de étage hooger. En zoo kregen we eene zaal met een podium. Hier kom ik, door gedachtenassociatie, tot eene zaak, die ik eigenlijk liever niet zou aanroeren. Een podium lijkt wel wat op een tooneel. En ju ...

1 januari 1925
Jaarboeken
402 woorden
van 53