Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

124 resultaten
Filteren
van 13
HET BOEK VAN DE WEEK.

HET BOEK VAN DE WEEK.

Wanneer men de etalages der boekwinkels bekijkt en let op wat nieuw verschijnt, zooals dat gewoonlijk met niets te wenschen latende duidelijkheid wordt aangegeven, valt het op, hoezeer tegenwoordig in zwang is het 'z.g. na t uur-b oek, het boek dus, dat beschrijft en reproduceert het leven der na ...

15 oktober 1926
De Reformatie
C. T.
1024 woorden
DE BERGREDE.

DE BERGREDE.

III. Zijn we thans zoo ver gevorderd, dat de Bergrede als één geheel voor ons staat, dan komen uit den aard der zaak vragen naar voren als, wat is dan de gang van het betoog, wat is de draad, die door dat geheel loopt en het samenhoudt? Het is goed, eer we deze din ...

15 oktober 1926
De Reformatie
F. W. GROSHEIDE
1603 woorden
Wat het voornaamste is.

Wat het voornaamste is.

, , Wat wij zijn zullen."De apostel doelt met deze woorden op de toekomstige heerlijkheid van de kinderen Gods; het volle hemelleven in den staat der volmaaktheid; de zaligheid, die Goid bereid heeft dien die Hem liefhebben; wanneer de dood volkomen zal verslonden zijn tot overwinning, en ...

15 oktober 1926
De Reformatie
V. A
1005 woorden
HET DAGBOEK VAN PIERRE LOTI

HET DAGBOEK VAN PIERRE LOTI

IV Inderdaad, p o u r q u o. i ? en h é 1 a s! zijn de woorden van onzekerheid en van berouw, die onze gansche lotsbestemming samenvatten.God zij dank, dat deze sombere woorden piourquoi en hélas niet het allerlaatste is, maar dat Een, wien alle macht gegeve ...

15 oktober 1926
De Reformatie
door Dr J. W. Marmelstein.
1810 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal DeUt (vac.-K. te: Sclülder): Dr E; D. Kraan te VI. lardinglen en A. J. Fanoy te Ferwer.tl. Utrecht (vac. Dr J. C. de Moor): K. J. Cremer te Gses ea J. Wijmenga te Gharlois (Rotterdam).Beroepen te: Nieuwdorp: K . Winkelman te .Maastriclit. Nieuwerkerfc a. d. IJsel: P. de Feyter te B ...

15 oktober 1926
De Reformatie
389 woorden
Gusliertus Voetius.

Gusliertus Voetius.

Ook van Gereformeerde zijde is dezer dagen aandacht geschonken aan de herdenking van het sterven van den Heiligen Franciscus, en terecht heeft men zijne groote beteekenis niet alleen voor de Roomsche Kerk, maar voor de geheele Christenheid erkend. Nader dan • de vóór zeven eeuwen ontslapen heilig ...

15 oktober 1926
De Reformatie
JOH. C. BREEN
1333 woorden
Karel van den Oever  †

Karel van den Oever †

Na vrij langdurige ziekte is de vorige week overleden de Vlaamsche prozaschrijver en dichter Kar el van den Oever, (geb. 1879), een van hen, die in het Vlaamsch letterkundig leven een eigen plaats hebben jngenomen en van hun opvatting in woord en voorbeeld krachtig hebben getuigd. •• '^^i'. ...

15 oktober 1926
De Reformatie
C. T.
1126 woorden
AAN ONZE LEZERS!

AAN ONZE LEZERS!

Van verschillende zijden mochten wij adressen ontvangen van meelevenden in onze kringen, teneinde aan deze adressen de eerste ntimmers van den nieuwen jaargang van ons Blad ter kennismaking toe te zenden.Gaarne zullen wij allen, die in den inhoud van ons Blad belang stellen, de drie eerste ...

15 oktober 1926
De Reformatie
DE UITGEVERS.
141 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Alle van God geroepen profeten en hervormers durven het absolute woord aan. Hoe verder zij komen, hoe meer het hun uit hart en ziel geperst wordt. Hieraan kent gij den profeet óf den zeloot; den eersten, die uit den Geest spreekt, den laatsten, die spreekt uit het vleesch, maar instaat zou zijn, ...

15 oktober 1926
De Reformatie
K. S.
2685 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XXIII. Gravamen - Dr Van Leeuwen. Van de persoonhjke saamsprekingen, welke er Ier Synode plaats vonden, komen wij nu tot de bezwaarschriften.De zaak-Ds Vermaat vormde daartoe als het ware den overgang.Hij toch had een b ...

15 oktober 1926
De Reformatie
HEPP
4151 woorden
van 13