Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

34 resultaten
Filteren
van 4
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 11

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 11

lianus van een corrupta eloquentia, eenige eeuwen later hebben de Latijnsche stilisten, op weinige gunstige uitzonderingen na, de voetsporen van Cicero, die als de meester bleef gelden en wiens rhetorische geschriften den grondslag bleven vormen van alle stijlkundig onderwijs, geheel verlaten. In ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
300 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 12

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 12

leeft juist in den tijd van de opkomst van het Christendom haar grooten bloei. In velerlei gedaante, waarvan ik U de technische bijzonderheden spaar"), woekert ze voort, soms op pittige wijze den gedachtengang verlevendigend, soms door haar opzettelijkheid en gezochtheid den volzin tot een onwaar ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
280 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 13

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 13

In den tijd, nu, waarin deze literaire en wetenschappelijke opvattingen heerschten, verschenen in de Westersche wereld de uit het Grieksch der Septuaginta en van het Nieuwe Testament met roerende trouw, maar vaak groote onbeholpenheid schier woord voor woord vertaalde boeken der Heilige Schrift e ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
330 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 14

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 14

gestudeerd en als geletterden deelden zij de stijlopvattingen van hun tijd. En zoo stonden zij voor het probleem, hoe de rusticitas, de paganitas, de stijlloosheid, dat wil dus ook zeggen de wetenschappelijke minderwaardigheid, der Schrift te rijmen was met hun vast geloof, dat dit tot zelfs in d ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
342 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 15

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 15

Awikkelde menschen gemakkelijker zou onderwijzen en in een en dezelfde uitspraak een geleerde en een ongeleerde ieder het zijne zou kunnen lezen ^^). Maar in de voorrede van zijn geschiedenis der Christelijke literatuur pocht hij en verheugt hij zich erover, dat de heidensche critici, die ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
329 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 16

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 16

losmaken van de rhetorische ornamentatieleer, zooals die in de practijk werd toegepast, omdat ze hun in de rhetorenscholen als essentieel element van eruditie was ingehamerd. De theorie van den ornatus, de versiering van den stijl, zooals de grootmeesters der rhetorica die hadden voorgedragen, wa ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
327 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 17

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 17

laatste jaren voor een meer psychologisch-aesthetisch onderzoeken van de rhetorische teksten moet wijken ^''). De onwaarachtigheid van dezen stijl is den ouden Christenen niet ontgaan. Zij typeeren de rhetorische ornamentatie als fucus, blanketsel ^^), maar ze hebben niet ingezien, dat de ornatus ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
313 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 18

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 18

in hun kerker troostbrieven schrijft, dan wendt hij zich tot deze broeders, wien de marteldood voor oogen staat, in een stijl, waarop de meest verfijnde rhetorische fijnproever geen aanmerking zou kunnen maken: fraai gebouwde en nauwkeurig afgewogen cola met parisose en homoioteleuta, commata gev ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
323 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 19

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 19

held van de Bijbelsche poëzie, de indrukwekkende eenvoud der Evangeliën, de kantige stileering van Paulus: dit alles valt buiten de regelen, waarnaar Augustinus de schoonheid van den Bijbel afweegt, en we mogen het hem niet euvel duiden. Deze aesthetische waardeering was voor een anderen tijd weg ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
334 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 20

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 20

eloquentius, meer stijlvol, gevonden kan worden*^). ,,Waarom echter," zoo vraagt hij elders"), ,,ontvlammen wij in liefde tot den apostel, wanneer wij dit lezen, anders dan omdat wij gelooven, dat hij inderdaad zoo geleefd heeft." Het is dus de waarheid, die in deze woorden wordt uitgedrukt: de v ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
322 woorden
van 4