GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
Gereformeerde Apologetiek
1922-10-27
Gereformeerde Apologetiek - pagina 1

Gereformeerde Apologetiek - pagina 1

GEREFORMEERDE APOLOGETIEK REDE G E H O U D E NBIJ D E A A N V A A R D I N G V A NHOOGLEERAARSAMBT GELEERDHEIDINDEA A N D E VRIJEHEILIGEJ.H.K O KGOD­UNIVERSITEITT E A M S T E R D A M O P V R I J D A G 27 O C T O B ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
76 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 2

Gereformeerde Apologetiek - pagina 2

GEREFORMEERDE APOLOGETIEK REDE G E H O U D E NBIJ D E A A N V A A R D I N G V A NHOOGLEERAARSAMBT GELEERDHEIDIND EA A N D E VRIJEHEILIGEUNIVERSITEITT E A M S T E R D A M O P V R I J D A G 27 O C T O B E RDOORJ.H.K ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
77 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 3

Gereformeerde Apologetiek - pagina 3

HOOGEERZAME HEEREN DIRECTEUREN ONZER VEREENIGING, HOOGACHTBARE HEEREN CURATOREN ON­ ZER HOOGESCHOOL, HOOGGELEERDE HEEREN HOOGLEERAREN, ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES WOORDS, WELEDELE HEEREN STUDENTEN, EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE VAN W ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
215 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 4

Gereformeerde Apologetiek - pagina 4

6Wat zijn laatste denkkracht vergde, wat zijn wrakke hart vervulde, heeft de stille peinzer meegedragen naar het graf. En wanneer ik dan bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit begin, waarmee BAVINCK wilde eindigen en u wijzen ga op den grauwen ernst van onzen ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
379 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 5

Gereformeerde Apologetiek - pagina 5

hand op een armelijken torso te gelijken. Nu zal niemand onzer voor het behoud van het ongewijzigde oude wereldbeeld pleiten. Dat ware de enorme vooruitgang der natuurwetenschappen, het diepgaand historisch-kritisch onderzoek der geschiedenis-weten­ schap en de stoute vlucht der filosofie geduren ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
402 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 6

Gereformeerde Apologetiek - pagina 6

8anthroposofische — en de katalogus bevat nog meer nummers — ieder kan dié kiezen, welke het meest strookt met zijn persoonlijke wenschen of ook er meerdere tegelijk bestellen — vandaar de opbloei van het synkretisme of eklekticisme — , ) maar welke de domineerende wereldbeschouwing is wee ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
367 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 7

Gereformeerde Apologetiek - pagina 7

9 deels ook doet zich hierin gelden het positivisme, dat allerminst nog overwonnen is. Voornamelijk echter vloeit het voort uit de algemeene geestesgesteldheid van den tegenwoordigen tijd. Men heeft den zin voor samenhang in het geestesleven verloren. Men erkent de heerschappij van beginselen sle ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
377 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 8

Gereformeerde Apologetiek - pagina 8

10 Onze tijd heeft wel smaak, maar geen stijl. Het aesthetisch gevoel wordt op allerlei manier ontwikkeld, maar in het scheppen blijft het bij een veelszins blind worstelen en streven. Vroegere stijlen worden met al de fantasie, waarover men te beschikken heeft, gecombineerd, buitenlandsche motie ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
366 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 9

Gereformeerde Apologetiek - pagina 9

11deze geen communis opinio meer bestaat. De moreele verzakking onzer samenleving behoeft dan ook niet door deskundigen, maar kan door iederen leek worden gekonstateerd. Een rosse gloed van prostitutie en ontucht stijgt, zoodra het avonddonker is gevallen, boven iedere stad van eenige bete ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
382 woorden
Gereformeerde Apologetiek - pagina 10

Gereformeerde Apologetiek - pagina 10

12 18wezenlijking in de toekomst." ) . Maar onder welke vlag ook, men trekt van alle kanten tegen het christendom op. De aanval richt zich niet slechts tegen den bovenbouw der kerk, maar be­ doelt haar te ontblooten tot haar fundamenten t o e . ) Aan door­ wrochte theologische studies, die ...

27 oktober 1922
Inaugurele redes
V. Hepp
385 woorden
van 6