38 resultaten
Filteren
van 4
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 1

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 1

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag.VERSLAG A.AN DEALGEMEENE VERGADERING over het jaar1 8 8 O. ...

1 januari 1880
Jaarboeken
13 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 3

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 3

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Grereformeerclen grondslag. ALGEMEENE VERGADERING op VEIJDAG 1 JULI 1881, des voormiddags te h a l f e l f uren, te R o t t e r d a m , in de zaal CALEDONIA, Haringvliet 41. Openbare BIDSTOND op D o n d e r d a g 30 J u n i 1881, des avonds te a c h t uren, in ...

1 januari 1880
Jaarboeken
204 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 4

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 4

2 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.Voorbereidend Hooger Onderwijs. Juridische Faculteit der Vrije Universiteit. Studiebeurzen. Hospitium voor studenten. Bepaling van de plaats, waar de volgende Algemeene Vergadering zal te houden zijn. Omvraag. Vaststelling van de korte Notulen. Sluiting der Ve ...

1 januari 1880
Jaarboeken
243 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 5

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 5

4Commissie tot vermeerdering van de inkomsten der Vereeniging: S. J. S E E F A T , Voorzitter, te Amsterdam. J . A. T E R W O L D E , Secretaris, te Amsterdam. W . K U H L E R Wz., te Amsterdam. Dr. A. K U Y P E R (tijdelijk), te Amsterdam. Dr. F . L. R U T G E R S (tiidelijk), te Amsterda ...

1 januari 1880
Jaarboeken
444 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 6

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 6

3Directeuren der Vereeniging: W. HOVY te Amsterdam, Voorzitter. S. J. SEEFAT te Amsterdam, Secretaris. J. J. GLINDERMAN te Amsterdam, Penningmeester. I. ESSER te 's Gravenhage. G.H.L. Baron VAN BOETZELAER te De Bildt, bij Utrecht.Curatoren der Vrije Universiteit: Ds. J. W. FELIX te ...

1 januari 1880
Jaarboeken
163 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 7

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 7

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op G-ereformeerden grondslag. VERSLAG AAN DE ALGEIEENE VERGADERING OVER HET JAAR 1880. Het jaar 1880 is voor onze jeugdige Vereeniging een bijzonder gewichtig jaar geweest. Een jaar van veel arbeid en - strijd, maar ook van veel steun en bemoediging. Een jaar, wa ...

1 januari 1880
Jaarboeken
245 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 8

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 8

6 overbodig en zelfs minder gewenscht. Immers, van hetgeen er in het afgeloopen jaar is doorleefd is ditmaal het verslag reeds gegeven, daar het alles reeds is openbaar gemaakt in de Heraut van 31 October 1880, n**. 150. Het zou doelloos zijn, thans in het kort te herhalen, wat toen reeds meer ui ...

1 januari 1880
Jaarboeken
318 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 9

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 9

7 verwachting niet verder dorsten uit te strekken dan tot een jaarlijksche contributie groot zestien duizend Gulden, een vast kapitaal groot honderd duizend Gulden, een som van extragiften en schenkingen tot een bedrag van vijf duizend Gulden, en een som voor collegiegelden, die feitelijk voor ni ...

1 januari 1880
Jaarboeken
316 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 10

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1880 - pagina 10

8 Over den toestand van de in October geopende school valt uit den aard der zaak in dit verslag nog niet veel te zeggen. Met het oog op de vele hinderpalen, waarmede de voorstanders eener zoogenaamd liberale richting den toegang tot de Vrije Universiteit hadden trachten te versperren, had men nie ...

1 januari 1880
Jaarboeken
298 woorden
van 4