193 resultaten
Filteren
van 20
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 1

No. 3 7Viri;eN o v e m b e r 1935iveröiteitsMaandelijkscheMededeelingenOrgaan van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag Amsterdam G. F. Hummelen's Boekhandel en Electrische Drukkerij N.V. Kruisstraat 7 AssenK e i z e r s ...

1 januari 1935
VU-Blad
204 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 2

345 hoogleeraar slechts een deel van mijn tijd aan onze Universiteit kon besteden en die bovendien slechts het onderwijs op mij kon nemen in een tak van wetenschap, welke buiten de eigenlijke examenvakken stond, niet mogelijk om de taak van mijn ambtgenooten te helpen verlichten. Maar juist omdat ...

1 januari 1935
VU-Blad
280 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 3

346De wis- en natuurkundige faculteit is nog te jong, dan dat degenen, die van meet af aan onder hare leiding hebben gestudeerd, reeds toe zouden zijn aan de bewerking, laat staan aan de voltooiing, van een proefschrift. Doch van de velen, die hun doctoraalexamen reeds elders hadden afgele ...

1 januari 1935
VU-Blad
275 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 4

347voorrede door andere vervangen, maar in de nieuwe voorrede zal duidelijk worden vermeld, dat het thans algemeen verkrijgbaar gestelde boek oorspronkelijk heeft gediend als proefschrift van de Vrije Universiteit. Zoo zullen dan deze eerste promoties in de faculteit der wis- en natuurkund ...

1 januari 1935
VU-Blad
273 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 5

348Maandblad ten dienste der Geref. Kerken in België : Wij hopen, dat veel leden onzer kerken deze kalender zullen koopen.goeduitgevoerdeAsser K e r k b o d e : De nieuwe V.U. kalender voor 1936, smaakvol uitgevoerd, beveel ik ten zeerste aan. Rijnlandsche K e r k b o ...

1 januari 1935
VU-Blad
293 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 6

34Ö overwogen een tweede afdruk te doen vervaardigen, om aan nog honderd aanvragen te kunnen voldoen. 4. Men rekene bij het noemen van data met eventueele andere filmvoorstellingen ter plaatse. Een tijdruimte van tenminste twee of drie weken tusschen V.U. film en b.v. Zendingsfilm is gewenscht. 5 ...

1 januari 1935
VU-Blad
222 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 7

350 Zoo kon de correspondent uit Gouda het mooie succes boeken van een schenking in eens groot f 500.—, waardoor de gever volgens de bestaande bepalingen het lidmaatschap van de Vereeniging verkreeg. Als tweede verrassing kan worden gemeld dat dezer dagen nog ontvangen werd een gift van N.N. ad f ...

1 januari 1935
VU-Blad
288 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 8

351 bepleiten en een contributie voor haar komen vragen. En het leek me wel noodig dat eens even onder het oog te zien. Ik bedoel dit, dat men zegt: Hoor eens, zoo'n Universiteit, dat is nu wel heel mooi, en ik neem best aan, dat daar veel geld voornoodig is. Maar laten dan ook de heeren die van ...

1 januari 1935
VU-Blad
434 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 9

352 Niet alleen door de mannen, die er opgeleid zijn. Ook door den arbeid der Professoren, die daar nog bijkomt, wanneer zij jaarlijks een schat van geschriften in het licht geven, waaruit heel ons volk voorlichting ontvangt. Maak gij het ook mogelijk dat zegenrijke werk in stand te houden! En wi ...

1 januari 1935
VU-Blad
201 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 10

353Veraaderinaen /^^^CT;^^^»/A'^^&^ ^T-N^»»^Gehouden en te houden vergaderingen. 23 24 25 26 2 2 4 4 5 7 8 89 9 11 13 21 21OcloberNovember„1935.„„5 D.ecemberTimiiT„Prov. Comité Friesland-Noord. Ring Wes ...

1 januari 1935
VU-Blad
88 woorden
van 20