226 resultaten
Filteren
van 23
Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 1

AÏV^'JKA*^.a.l-^OV 'V•v*»*' ,cV»??'Jm^- ...

1 januari 1968
VU-Blad
2 woorden
Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 2

Redactie: Prof. Dr. R. Schippers, eindredacteur Mr. D. Schut, Dr. J. Vermeyden P. Faber, A. J. Klei Adres redactie: De Boelelaan 1115, Postbus 7161, Amsterdam-Z. II Telefoon 730944. Postgiro 6327 (tevens voor contributie, giften e.d.) Lay/out en omslag: J. Vegter, Rijswijk (Z.-H.) Druk: N.V. Graf ...

1 januari 1968
VU-Blad
122 woorden
Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 3

overinNIEUWE INZICHTEN IN DE THEOLOGIEMiddelburg (Schouwburg) Leeuwarden (Harmonie)DE NATUURONDERZOEKER EN GENESISArnhem (Musis Sacrum) Den Haag (Congresgebouw)STRUCTUUR EN RECHTSVORM VAN DE ONDERNEMINGEindhoven (Hotel De Cocagne) Hengelo (Burgerza ...

1 januari 1968
VU-Blad
81 woorden
Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 4

geen uitgemaakte zaakten geleide In dit nummer van het V.U.-blad vindt de lezer een beeld, een portret van de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen. Een portret — misschien kan ik beter spreken van portretten. W a n t behalve een artikel van prof. dr. Joh. Blok, dat ingaat op de pr ...

1 januari 1968
VU-Blad
542 woorden
Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 5

Beoefening van wetenschap. W a t betekent dan beoefening van wetenschap? O m dat duidelijk te maken zal ik trachten daar twee karakteristieke kenmerken van aan te geven. Ten eerste wil ik er op wijzen, dat wetenschapsbeoefening een kritieke bezigheid is, waarbij voortdurend gevraagd wordt naar de ...

1 januari 1968
VU-Blad
343 woorden
Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 6

Moet de natuurkunde-docent neutraal en efficiënt de natuurt kundige methoden onderrichten óf mag hij, tegen het streven naar studieduurverkorting in, langdurig bij lacunes in de theorie stilstaan, omdat hij weet hoe ongunstig de invloed is, die op de hedendaagse mens uitgaat van de opvatting, dat ...

1 januari 1968
VU-Blad
422 woorden
Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 7

explosieve groei (wiskunde) Evenals de andere exacte wetenschappen verkeert de wiskunde op het ogenblik in een stadium van bijzonder intensieve ontwikkeling. Een spectaculair aspect van deze ontplooiing geeft de numerieke wiskunde met zijn computers; maar dat is niet meer dan een aspect: ook in v ...

1 januari 1968
VU-Blad
242 woorden
Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 8

een kwellende vraag (natuurkunde) Hoe krijgt men een indruk van een vak als natuurkunde? Door zich te interesseren voor de vragen, waarop door de natuurkundigen een antwoord gezocht wordt. Zij onderzoeken op een fundamentele wijze de materie, de niet-levende stof en worden van oudsher geplaagd do ...

1 januari 1968
VU-Blad
295 woorden
Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 9

werk in tiet laboratorium mogelijk te maken. De studenten worden na het kandidaatsexamen, dat ze na drie jaar voorbereidende studie kunnen doen, in de laboratoriumgemeenschap opgenomen. Naast hun theoretische scholing leren ze dan van de stafleden, hoe ze met de kostbare instrumenten moeten omgaa ...

1 januari 1968
VU-Blad
639 woorden
Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1968 - pagina 10

over de hele wereld (scheikunde) De scheikunde ontleent haar naam aan de scheiding van stoffen. De „analyse" wais tot 1850 misschien wel de -meest beoefende tak van déze wetenschap. In een moderne universiteit vindt men haar terug als de „sectie analytische chemie". Daarnaast kwamen reeds in de v ...

1 januari 1968
VU-Blad
447 woorden
van 23