GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Inwending Zending.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Inwending Zending.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan het volgende zij hier nog bijtijds een plaatsje vergund; we voegen er bij, dat, mochten de omstandigheden een anderen tijd gewenscht maken, dit niet ter zake afdoet.

Gebedsvereeniging tot heiliging; van den Rustdag.

De ten vorigen jare ook hier te lande verspreide oproeping, uitgaande van dit genootschap, 'twelk over heel de wereld zijn vertegenwoordigers heeft, verscheen in niet minder dan 14 talen: Engelsch, Hoogduitsch, Fransch, Nederlandsch, Deensch of Noorsch, Hongaarsch, Boheemsch, Italiaansch, Spaansch, Grieksch-Turksch, Armenisch-Turksch, Bulgaarsch, Armenisch en Arabisch. Verspreid werden 220, 000 exemplaren, d. i. meer dan eenig jaar sinds de stichting der Vereeniging in 1878. Ook zeer vele bladen bevorderden de verspreiding, en het uitvoerig verslag toont hoezeer de belangstelling in de Christelijke heiliging van den Rustdag overal toeneemt. Men weet, hoe zulks ook ten onzent het geval is en o. a. het Haagsch ; onnen genootschap krachtig in Nederland is heg te arbeiden.

De oproeping luidt aldus:

Negende Samenkomst

(in elke plaats waar men zich daartoe wil vereenigen), van 10—17 April 1887.

Ex. 20:8. Gedenkt den Sabbatdag, dat dien heiligt.

Openb. 1:10. Ik was in den, geest op den dag des Heeren.

Matth. 17 : 19. Indien er twee van u op de aarde samenstemmen over eenige zaak, die zij zouden mogen begeeren, die zal hun geschieden van mijn Vader, die in de hemelen is.

De volgende onderwerpen worden aangegeven:

1. Dat allen, die nu gedwongen zijn te werketi op den dag des Heeren, rust mogen heiben; en dat allen die rust hebben of verkrijgen, den dag in den dienst des Heeren doorbrengen.

Het getal dergenen, die werken op den dag des Heeren, is zeer groot, maar nog grooter dat derzulken, die van arbeid vrij, den dag doorbrengen in wereldsch genot. Zulke menschen zijn dubbel schuldig, want zij handelen niet slechts vlak tegen Gods, gebod in, maar dwingen ook anderen, te werken voor hun genot. Door Zondags .te reizen met de stoomboot, den spoortrein of de tram, maakt men dat talloos velen in de Christelijke wereld dan moeten werken, en geen gelegenheid hebben den Heere op zijn dag te aanbidden. Het bezoeken van tentoonstellingen, museums enz. veroorzaakt een zelfde kwaad. Mogen allen, die van aardschen arbeid op den Rustdag vrij zijn, dien voortaan besteden in de vreeze Gods, en zorgvuldig mijden wat anderen onnoodig werk bezorgt.

Lees Jes. 58:13 en 14: erem. 17:19—27. VS. 42—52; Hand. 20:7—13.

2. Dat de nieuwsbladen hungrooten invloed mogen gebruiken om de heiliging van den dag des Heeren te bevorderen.

De macht der pers is ontzaglijk, en 't is diep te betreuren, dat die macht zoozeer tegen den Rustdag wordt aangewend. Welk een voorrecht zou 't zijn, zoo alle schrijvers van bladen, van welk karakter ook, niets opnamen, gericht tegen het pogen om de heiliging van den Rustdag te behouden waar zij bestaat, en te herstellen waar zij verdwenen is. Ook bidde men daarvoor, dat de mannen der pers ophouden langer den velen arbeid te leveren, die nu vele drukkerijen op 's Heeren dag bezig houdt.

Lees Jes. 66 : 1—8. Deut 5 : 12—15. 2 Chron. 36 : 15—22. Hebr. 4 : 4—16.

3. Dat bijzondere zegen moge rusten op de pogingen in verschillende landen., om Zondagsrust op de postkantoren te verkrijgen.

Op postkantoren wordt reeds lang en op groote schaal de Sabbat geschonden. Weinigen begrijpen recht, hoeveel werk het ontvangen, uitzoeken, stempelen en bezorgen ' van brieven op Zondag eischt, en hoeveel menschen op de postkantoren of in betrekking tot brievenvervoer op spoorwegen enz. bezig zijn. Er rust een schuld op de Christenen in elk land, die niet het uiterste doen en geen innige smeekingen uitstorten, opdat deze zoo algemeene Sabbatschending ophoude.

Lees Nehem. 13:15—22. Luk. 4:16—20. Ezech. 20 : 12—24; Openb. i: o—20.

4. Dat alle drinkhuizen en alle wi? tkels die op den dag des Heeren open zijn, mogen gesloten worden, en dat de burgerlijke overhefd die wetten op de viering van den Rustdag moge handhave? ? . In sommige wijken van groote steden en in menig land, zijn op Zondag zooveel winkels open, dat men nauwelijks kan zien dat het Rustdag is. De open drankwinkels doen de dronkenschap toenemen, want velen, die op Zondag niet behoeven te werken, brengen daar hun lijd door in plaats van den Heere te dienen. Een voortdurend gebed moet opgaan, opdat deze en elke andere vorm van het kwaad verdwijnen; dat alle Vereenigingen ter bevordering van rust op en heiliging van den gewijden dag in hun pogen slagen mogen, en dat vele zielen tot Christus mogen bekeerd worden door den zegen des H. Geestes op de wegneming der hindernissen, die de menschen zoozeer beletten te komen tot de kennis der waarheid.

Lees Rom. 13 : 1—6. Amos 7 : 4—10. Ef. 6 : I—9. Ps. 62.

Allen die den Rustdag wenschen geheiligd te zien, wordt verzocht zich op den genoemden tijd met elkander in den gebede te vereenigen, waarbij men in de keus der onderwerpen zich riekte naar de bestaande nooden en behoef teil. De toenemende ontheiliging van den dag des Heeren is een verderf ook voor ons volk. Het worde wakend en biddend tegengegaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 april 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Inwending Zending.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 april 1887

De Heraut | 4 Pagina's