GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Op verzoek deelen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Op verzoek deelen

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op verzoek deelen we hier den Beroepsbrief mede, gelijk die door den Kerkeraad van Amsterdam aan Ds. Ploos van Amstel is afgezonden:

De Kerkeraad der Nederduitsch Gereformeerde Kerk te Amsterdam, wenschende over te gaan tot de vervulling van de bestaande vacature, opdat de gemeente te dezer plaatse weer voorzien mocht worden van een nieuwen Bedienaar des Goddelijken Woords, is daartoe op heden den sisten Mei 1887 in wettige vergadering saamgekomen, en heeft; na met smeekingen en gebeden den Koning der Kerk te hebben aangeroepen, of het Hem believen mocht, genadiglijk een van Hem gezonden Leeraar aan deze Gemeente te willen schenken; met meerderheid van keurstemmen in de Bediening alhier beroepen, den WelEerwaarden heer J. J. A. Ploos van Amstel, Bedienaar des Woords te Reitsum c. a. die, zoodra bericht zal zijn ingekomen, dat hij deze beroeping opvolgt, ter bekwamer tijd en plaatse aan de Gemeente zal worden voorgesteld,

Van deze beroeping u met dit schrijven kennis gevende, wenscht de Kerkeraad u allereerst te doen weten, dat zijne Kerk de Drie Formulieren van Eenigheid nog als van ouds als accoord van Kerkelijke Gemeenschap onderhoudt; dat zij leeft bij de Kerkenordening van Dordreeht uit den jare 1619; en in correspondentie trad en nog verder wenscht te treden met alle Gereformeerde Kerken in deze landen, die, na afwerping van het haar in 1816 opgelegde juk, tot de vrijheid in Christus zijn teruggekeerd.

Indien derhalve deze belijdenis, gelijk hij vertrouwen durft, ook de uwe is, en ook gij, elijk hem niet onbekend is, bereid zijt onder eze Kerkenordening te leven en deze gemeenchap te onderhouden, komt hij tot u met de ede, dat gij deze beroeping naar zijne. Geeente in ernstige overweging moogt nemen, n bgaldien dit des Heeren leiding met u zijn ag, haar moogt opvolgen, door zoodra de gestelde termijnen voor de afroepingen aan de emeente zullen verstreken zijn, tot haar over e komen, teneinde openlijk in den Dienst alhier e worden bevestigd.

Het is daarbij de wensch van den Kerkeaad, dat gij, als een man vol kracht en des Heüigen Geestes, een instrument in de hand des Heeren moogt worden, om met Hem deze Gemeente op te bouwen op het van God gelegde fundament; en dat de Heilige Geest u daartoe in uw ambt bekwame en met al zulke gaven des gelcofs versiere als uwe Bediening in haar midd-n tot eene eere van Christus kunnen maken.

U zal daartoe aanbevolen zijn, dat gij Gods Woord, en dat Woord alleen, in de saamvergadering der geloovJgen uitlegt en toepast; de Heilige Sacramenten uitreikt; en voorgaat in de openbare gebeden; dat ge alzoo de sleutetelen des Hemelrijks naar de vereischten van uw ambt, op den kansel, in de vergaderingen van den Kerkeraad, en aan de huizen der gemeenteleden getrouwelijk bedienen moogt, opdat de nog van kennisse verstokenen door u onderwezen worden; dat de ongeregelden mogen worden vermaand; de bedroefden getroost; de kranken bezocht; en dat het door u, als een getrouw Herder, die de zielen de Gemeente op zijn hart draagt, aan een iegelijk worde aangezegd, hoe het den goddelooze kwalijk zal gaan en alleen wie gerechtvaardigd is in het bloed des Kruises vrede kan hebben eeuwiglijk.

Zijnerzijds hoopt de Kerkeraad genade te ontvangen om in broederlijke trouw en in de gemeenschap des Geestes u ter zijde te staan en met u de gemeente des Heeren aan deze plaats te weiden.

Voorts zal hij in gehoorzaamheid aan het Woord des Heeren zorg dragen, dat gij in het Evangelie onder de Gemeente arbeidende, ook zonder zorge van het Evangelie leven kunt en hoopt u daarvan eerstdaags de bepaling en nadere toezegging te doen toekomen.

En u hiermede in deze dagen van beraad aan de leiding des Geestes aanbevelende, zal hij zich gelukkig achten, zoo gij weldra hem zelven en de Gemeente verblijden moogt met het bericht van uwe bereidvaardigheid om één onzer Herders en Leeraars te worden.

De Kerkeraad voornoemd:

F. L. RUTGERS.

H. W. VAN LOON.

Amsterdam 31 Mei I887.

Van bijna gelijken inhoud was deBeroepingsbrief van Zwartsluis en Waarder.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 juni 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Op verzoek deelen

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 juni 1887

De Heraut | 4 Pagina's