GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Deputaten van het Synodaal Convent in zake de hereeniging met de Christelijke Gereformeerden brengen hiermede ter kennisse van de Kerken, dat als verslag van een eerste con.'erentie, onde!st', md officieel rapport is vastgesteld.

RAPPORT,

Laatstleden Donderdag heeft in het Hotel des Pays-Bas., te Utrecht, de aangekondigde samenspreking plaats gehad tiusschen de drie Deputaten van het Synodaal Convent en de door hen genoodigde heeren Docenten der Theologische school te Kampen.

Te één ure kwamen, als zoodanig, samen de heeren Dr. W. van den Bergh, Doe. H. de Cock, Prof. Dr. A. Kuyper, Prof. I")r. ]'. L. Rutgers, ' Doc. S. van Velzen en Doe. I). K. Wielinga. Dr. Rutgers, als VoorzUter der Deputaten, heette de opgekomenen welkom en noodigde aanstonds den heer Doe, Van Velzen, als den oudste in jaren, uit, om de leiding der saracnsiircking op zich te nemen.

Deze, hieraan voldoende, ging voor in het gebed en las Jacobus I, waaruit hij aanleiding nam om met een kort woord de eigenlijke samenspreking in te leiden.»

Hierbij wierd allereerst geconstateerd:

1°. dat niemand ongeroepe.i was gekomen of zichzelven had opgeworpen, want dat de drie Deputaten waren aangewezen door het Synodaal Convent en de heeren Docenten wederom door dezen waren uitgenoodigd.

2°. dat niemand mandaat had of beweerde te hebben om in naam van eenige kerk of kerken te kunnen handelen, en dat met name de broederen uit Kampen niet in hunnne qualiteit van Docenten aan de Theologische kweekschool waren verschenen, maar als genoodigden der Deputaten; en dat wel met dien verstande dat hier geen sprake kon zijn van aan de kerk te willen ontnemen wat aan haar alleen toekwam, want dat uitsluitend beoogd wierd zoodanige bespreking van de wederzijdsche verhouding, als tot verheldering van denkbeelden en alzoo tot voorbereiding van de eigenlijke beslissing door de daartoe eeniglijk bevoegden kon leiden.

Na aldus de positie, waarin men zich bevond scherp te hebben afgebakend, bracht men de vraag in bespreking, of het wenschelijk en doenlijk scheen, om metterdaad eerlang eene breedere Conferentie te doen plaats hebben, die alsdan uit de zes Deputaten en alle heeren Docenten uit Kampen zou bestaan. Naardien toch deze saamspreking alleen ten doel had zulk een breedere Conferentie voor te bereiden, zou zij vanzelf vervallen, bijaldien zulk een , breedere Conferentie niet geraden scheen.

Eenparig sprak men daarop het wenschelijke van zulk eene Conferentie uit, en maakten de Deputaten volgaarne gebruik van de hun aangebodene gastvrijheid, om deze breedere Conferentie te Kampen te doen houden.

Als dag wierd voor die Conferende de 17e November vastgesteld, des morgens te tien uur te beginnen, onder beding dat ook de i8e November daarvoor afgezonderd zou worden, indien men op één dag niet wel gereed kon komen.

Bijstanders of hoorders reeds bij deze breedere Conferentie toe te laten, scheen niet doeltreffend, maar toch was men zoozeer overtuigd van de noodzakelijkheid, om deze belangrijke aangelegenheid ook publiek te bespreken, dat aan de breedere Conferentie o. m. zou worden voorgesteld het initiatief te nemen tot een derde Conferentie, waaraan alsdan meerdere openbaarheid en wellicht de vorm van een meeting kon gegeven.

Voorts wierden op het Agendum voor de Conferentie van 17 November gebracht deze 12 punten:

1°. De stemming des gemoeds, waarin naar Gods Woord elke poging tot hereeniging op kerkelijk terrein behoort te worden aangevangen.

2°. Wat men gezamenlijk, op grond van Gods Woord en conform de drie Formulieren van Eenigheid houdt van het leerstuk der kerk, . voor zooveel dit betreft de verhouding, waarin de onzichtbare kerk staat tot de onderscheidene vormen, waarin de zichtbare kerken optreden.

3°. In hoeverre het van Godswege geëischt en dies noodzakelijk is, dat geloovigen, die in belijdenis en kerkenordening overeenstemmen, ook onder eenzelfde kerkregeering leven.

4°. Welke zijn de geestelijke oorzaken, waaruit door onze en onzer vaderen schuld de zoo noodzakelijke eenheid van kerkregeering, die een tijdlang bestond, verbroken en dusver niet hersteld wierd?

5°. Hoe te oordeelen zij over de «Nederlandsche Hervormde Kerk", zooals dit genootschap thans met zijn organisatie en bestuursvertakking bestaat.

6°. Hoe te oordeelen zij over de plaatselijke kerken, beschouwd als integreerende deelen van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap.

7°. Mogen Gereformeerde belijders, die erkennen, dat alle Gereformeerden tot eenzelfde kerk behooren, op plaatsen waar reeds een Gereformeerde Kerkeraad bestaat, nog een anderen Kerkeraad daarnaast zetten?

8°. Is er bedenking tegen, dat plaatselijke Gereformeerde kerken hier te lande, naar de W'et op de Kerkgenootschappen, van haar bestaan kennis geven aan de Regeering?

9°. Is er bedenking tegen, dat in verband levende kerken dit gezamenlijk doen als ééne kerk ?

10°. Hoe heeft eene Gereformeerde kerk, die ter oorzake van deformatie genoodzaakt wordt tot reformatorisch handelen, zich te gedragen om inderdaad voortzetting te blijven van de oude Gereformeerde kerk te dier plaatse ?

11°. Waarom is het Collegiale begrip van Genootschap en plaatselijk dat van Congregatie, onbestaanbaar met de beginselen van het Gereformeerde kerkrecht ?

12°. Wat staat ons te doen, om eenerzijds de algemeene overtuiging in de onderscheidene kerken te bewerken, en anderzijds practisch de hereeniging der kerken voor te bereiden?

Na vaststelling van dit Agendum .sloot de heer Dr. Van den Bergh te vijf ure de samen komst met dankzegging, en wierd aan de heeren De Cock, Kuyper en Rutgers in mandaat gegeven, in den loop van den avond de inleiding van de 12 punten van het Agendum onder de zes saamgekomenen te verdeelen, waarbij als regel wierd vastgesteld, dat deze inleiding zooveel mogelijk bij wijze van korte stellingen zou worden gegeven.

Terwijl ten slotte nog wierd afgesproken, dat een eensluidend verslag van deze samenkomst geplaatst zou worden in de Bazuin en in de Heraut.

{w. g.) VAN DEN BERGH.

DE COCK.

KUYPER.

RUTGERS.

VAN VELZEN.

WIELINGA.

utrecht, 6 October 1887. Voor copij conform.

De Deputaten voorn.,

namens hen :

RUTGERS, Voorz,

v. n. BERGH, Scriba.

Amsterdam, 10 Oct. 1887.

LEEUWARDEN Zondag 2 Oct. jl. had de bevestiging plaats van den kerkeraad der Ned. Ger. kerk (doleerende) alhier door Ds. J. C. Sikkel, bedienaar des Goddelijken Woords bij de Ned, Ger. kerk te Hijlaard. Met hoogen ernst bepaalde hij naar Matth. 27 : 37 den kerkeraad en de gansche gemeente bij het la-nis als symbool van 's Heeren gemeente, maar tevens wees hij met nadruk op het opschrift. door Pilatus boven dat kruis geschreven, allen opwekkende om alleen te buigen voor dien Koning en geen andere heerschappij in de kerk te dulden dan alleen de zijne. Met groote belangstelling werd deze plechtigheid door een zeer talrijke, aandachtige schare bijgewoond; slechts enkele nieuwsgierigen verlieten de zaal na de bevestiging.

Den volgenden dag werd de eerste kerkeraadsvergadering gehouden; het juk der synodale hiërarchie afgeschud voor de gemeente; de Dordtsche Kerkenordening weer aanvaard en hiervan kennis gegeven aan Z. M. den Koning, den burgemeester, en heeren kerkvoogden en aan de Ned. Ger. kerken in de classis Leeuwarden en Dokkum.

Het getal der vrijgemaakte kerken in deze classis klom hierdoor reeds tot 18.

W. C. VAN MUNSTER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 oktober 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 oktober 1887

De Heraut | 4 Pagina's