GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Een blad als De

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een blad als De

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een blad als De Heraut kan geen recensie leveren van elke preekj die uitkomt. Slechts dan mag en moet dit, zoo zulk een preek nog iets anders dan een preek, zoo het ook een principieel getuigenis, rakende den algemeenen toestand, is. Vandaar de melding', die hier gemaakt wordt van Dr. Geesinks rede: y^Gideons Servormingsdaad"; een met keurige zorg bewerkt, met gloed geschreven stuk, dat aan Gideons, op Gods aandrijven gegeven voorbeeld den toetssteen ontleent, voor wat ook nu door en tegen de Jerubbaals, die men „Doleerenden" noemt, gedaan is. Ook in dit stuk blijkt weer de macht van het Goddelijk onderwijs doordeOpenbaringsfeiten.

Die wondere Gideon is geen product van menschelijk overleg. Integendeel, hij is een bode Gods, die tegen het doen der menschen wordt ingezonden. Hij staat daar als een getuige, niet om te toonen, wat de mensch poogde of aandorst, maar wat de Heere God als Hem gevallig en door Hem gewild in het midden onzer menschelijke slapheid wilde openbaren. Tegen zulk een Gideons-getuigenis baat dan ook geen tegenrede. Ge kunt er hoogstens de ooren voor dichtstoppen. Maar verzuimdet ge dit bijtijds te doen, dan grijpt het u aan, overwint u, en ge moet óf meê óf ge verkracht uw conscientie.

Dit is dan ook het geheim van de zeldzame overredingskracht, die uit dit stuk van Dr. Geesink spreekt. Het klemt op elk punt.

Van wel of niet meegaan is geen sprake. Ge moet.

En waar zulk een getuigenis dan in zoo plechtig bezielden vorm tot u komt, derwijs gespeend is aan den opgeblazen toon, - en maat houdt in overweging en uitdrukkingswijs, en op een wijze als hier geschiedt, klaar ontleed, helder doorgedacht en in juiste bewoordingen weergegeven is; daar ontstaat metterdaad een harmonisch geheel van hooger orde, dat u én te dezer zake boeit en meesleept én tegelijk, wat den vorm aangaat, u dienst doet als model. Als proeve geven we de weerlegging der bedenking, dat er in het kerkelijk bedrijf der Doleerenden teveel berekening was. Ook Gideon had „berekend", en daarom het Baülsbeeld „in de stilte van den nacht" omgeworpen. En in verband hiermee nu zegt Geesink:

Wanneer toch is «berekening" op zichzelf ooit geoordeeld ? Wie, die wijs is, handelt ooit zonder berekening ? Prees de Zaligmaker zelf niet den toïenbouwer die de kosten en den koning die zijn macht berekent, alvorens te handelen ? Wat is berekenen andfirs dan overleg, dan beleid, dan bedachtzaamheid, dan voorzichtigheid ? Een deugd, waarvan de dichter der Spreuken zoo schoon zegt: Als de iuijsheid in uw hart zal gekomen zijn^ en de wetenschap voor uw ziel zal lieflijk èijn, zoo zal de bedachtzaamheid over u de wacht houden^ de verstandigheid zal u behoeden. Een deugd, waarop Jezus doelt, wanneer hij zijn discipelen toeroept: Zijt voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Voorzeker, daar is ook een wereldsche, een vleeschelijke voorzichtigheid, die men listigheid noemt. Deze laatste is de wijsheid niet, die van boven komt, maar is aardsch, natuurlijk, duivelsch. Van haar heet het: Hij vat de wijzen in hunne arglistigheid.

Daar is een > berekening" van den inbreker, die het toelegt op uw schatten; daar is een ^berekening'' van een Gideon. Beide stoelen op een anderen wortel. Deze is uit de verdorven natuur en zoekt Gods gebod te overtreden, gene is uit het geloof en is er op bedacht Gods gebod te gehoorzamen. Alleen in het eerste geval verdient berekening gelaakt, in het andere geprezen. Om Gods wil te doen, is heilige «berekening", is overleg vaak noodig.

Ziet, hoewel ik weet, dat al onze daden en dus ook die, welke uw kerkeraad op 5 Jan. bestond, voor God onvolkomen en met zonden besmet zijn, zoo acht ik nochtans in de wijze waarop zij tot stand kwam, noch mijne broederen noch mijzelf geoordeeld, jdie een grond heeft als Gideon, mag ook als Gideon handelen. Het heroïsme des geloofs verhoedt, dat, zoowel door onvoorzichtigheid bij de uitvoering als door vrees voor den tegenstand die daarna staat te komen, Gods gebod ongedaan blijft.

Wie ook dit schoone, kernachtige stuk las, zal weer erkennen moeten: Met bullen zijn de Doleerenden op een afstand te houden, maar in het wt)ord te weerstaan zijn ze niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Een blad als De

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's