GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De Algemeene Synodale

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Algemeene Synodale

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Amsterdam 27 Januari. ,

De Algemeene Synodale Commissie van het Ned. Herv. Genootschap schijnt ontdekt te hebben, dat de heeren Dr. Kuyper en Dr. Rutgers toch nog met verborgen vezelen aan .haar hiërarchisch maaksel verbonden waren.

Althans in den loop dezer week ontvingen beiden dit stuk in afschrift:

De Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk, overeenkomstig Art. 70, 1" van het Algemeen Reglement, door de Algemeene Synode daartoe gemachtigd; Ontvangen hebbende afschrift eener Uitspraak van het Provinciaal ^Kerkbestuur van IVoord-Holland d.d. 29 Maart 1115, waarbij de Heeren Dr. A. Kuyper en Dr. F. L. Rutgers, ontzette ouderlingen van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam, - opnieuw schuldig worden verklaard aan verstoring van orde en rust, en ontzet uit het lidmaatschap der Nederlandsche Hervormde Kerk, welke uitspraak de geldigheid eener eindbeslissing heeft verkregen; In kennis gesteld met een adres aan Z. M. den Koning van zich noemende «Opzieners en Armverzorgers der Gemeente onzes Heeren Jesu Christi te Amsterdam", d d. 18 December 1886, waarin zij verklaren, dat »de Kerkeraad, op wien de Algemeene Synode kerkelijke proscriptie heeft toegepast, besloten heeft in de vervulling van zijn taak voort te varen'' en, «krachtens zijne oorspronkelijke, hem nimmer ontnomene bevoegdheid, zijn plaatselijk Kerkgenootschap opnieuw te regelen en daartoe voor wat onze Kerk aangaat, aan de sinds 1816 feitelijk hier toegepaste Kerkenórde alle verbindende kracht te ontnemen, en alzoo voor zijne Kerk, die alzoo hiermede den naam van Nederduitsche Hervormde Gemeente aflegt, en den naam van Nederduitsche Gereformeerde Kerk weer aanneemt, opnieuw in te voeren de bepalingen, die in haar belijdenis geworteld en historisch uit haar eigen leVen ontwikkeld waren en tot 1816 hier golden, bepalingen, die te vinden zijn in het Groot Placcaatboek, deel III fol. 464 en dat wel, behoudens eenige, door den veranderden staatkundigen toestand vanzelf ontstane wijzigingen".';

Overwegende, dat uit de feiten, in genoemde Uitspraak vermeld, en door de medewerking aan in genoemd adres vermeld besluit endoor de uitvoering, daaraan gegeven, ten duidelijkste blijkt, dat genoemde Heeren Dr. A. Kuyper en Dr. F, L. Rutgers alle betrekking tot de Nederlandsche Hervormde Kerk vrijwillig hebben verbroken;

Gezien Art. 3 eerste gedeelte van het Algemeen Reglement;

Besluit te verklaren, dat de Heeren Dr. A. Kuyper en Dr. F. L, Rutgers voornoemd ten duidelijkste getoond hebben, zich door woord en daad te hebben afgescheiden van de Nederlandsche Hervormde Kerk, en dat zij mitsdien, ook als leden, niet meer tot haar behooren;

Bepaalt, dat afschrift van dit Besluit zal gezonder! worden aan de Heeren Dr. A. Kuyper en Dr, F, L. Rutgers te Amsterdwn, aan den Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam, aan het Classicaal Bestuur van Amsterdam^ aan het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland, aan den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, aan den Minister van Financiën, aan den Minister van Justitie, aan den Burgemeester van Amsterdam, en dat dit Besluit zal worden afgekondigd in het officieel orgaan der Nederlandsche Hervormde Kerk.

t 's-Gravenhage, 4 Januari r888.

De Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk,

J. K. KocH, President.

L. OVERMAN, Secretaris.

Voor eensluidend afschrift, JDe Secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, L. OVERMAN.

Pompeus genoegt Van dit nietszeggend blaadje papier gaat een afschrift aan allerlei hiërarchische besturen, en voorts aan den Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken; dan nog aan den Minister van Justitie; en dan nog aan den Minister van Financiën; en dan eindelijk nog aan den burgemeester van Amsterdam.

De Duitschers noemen zulk poehamaken met allerlei titels van autoriteiten: Vornehmthuerei. Een kostelijk maar onvertaalbaar woord. Onvertaalbaar, omdat ons goede Hollandsche volk in zijn fierder dagen steeds aan zulke lafheden bleef gespeend.

Daarvandaan komt het dan ook zeker dat de heeren leden der Synodale Commissie zich in hun titel-en hoogheidsmanie hier leelijk in de vingers snijden.

Immers ze hadden moeten zeggen: „Afschrift zal gezonden worden aan de Ministers van Binnenlandsche Zaken, Justitie en Financiën en aan den burgemeester van Amsterdam."

Maar zie, in den waan van nu eens heel precies en op de hoogte te zijn, lasschen ze er in: Minister van Staat, en vergaloppeeren zich hiermee danig.

Hun verzending toch geschiedt niet aan de personen. der Ministers, maar aan hun drie departementen. En nu is wel de heer Heemskerk in zijn persoon tevens Minister van Staat, maar dit heeft niets met zijn departement van Binnenlandsche Zaken uitstaande. Hij blijft dat, al verhuist hij morgen naar Justitie. Hij blijft dat, al wordt hij minister af.

Zoodra Heemskerk genoemd wordt, kan dit er bij; waar zijn naam wegblijft, moet ook de titel wegblijven, tenzij niet een onderdaan, maar de Koning zelf spreekt.

Doch dit daargelaten, eilieve wat moet de burgemeester van Amsterdam met deze acte doen?

Moet hij als hoofd der politie op Dr. Kuyper en Dr. Rutgers toezicht houden, dat ze niet in 't geheim weer banden met de synodale kerk aanknoopen.?

Moeten alle inspecteurs en brigadiers en agenten van politie voorlezing van deze acte hebben, om wel te vernemen, dat Dr. Kuyper en Dr. Rutgers niet meer van het genootschap - zijn 1

Och, dit stukske papier legt de Burgemeester evenals de Minister stillekens en ongelezen naast zich neer. Wat interesseeren hem ook die kerkelijke bullen 1

En al het doel van deze „grootsprekerij" of „snorkerij", gelijk onze plompe vaderen dit noemden, heeft geen andere beduidenis, dan om zand aan de gemeente in de oogen te strooien en een indruk te maken, hoe deze synodale heeren een soort kerkelijke burgemeesters en half-kerkelijke ministers zijn, bij alle Staatsministers gezien en met den burgemeester van Amsterdam zelfs in aanraking.

Een man van ernst lacht om zooveel vertoon, waarachter zoo diepe geestelijke armoe zich poogt te verschuilen.

En was het stuk nu nog maar waar. Maar ook dat is het niét eens. Want wel hebben de synodale heeren hier volmaakt gelijk in, dat Dr. Kuyper en Dr. Rutgers met geen enkel bandje of vezeltje meer vastzitten aan het Nederlandsch Hervormd Genootschap; maar onwaar is: i". dat zij hiervan zijn afgeraakt door een daad hunnerzijds; en waarheid is, dat de kerkeraad van Amsterdam op den i6den December 1886 de kerk van Amsterdam losmaakte van de Synode, en dat toen derhalve ook Dr. Kuyper en.Dr. Rutgers er los van raakten. Als een schip van den wal is losgemaakt, zijn van dien wal ook los alle opvarenden en alle passagiers; en 2". is het onwaar dat de Synodale Commissie nu nog een afzonderlijke losmaking als leden kan constateeren, daar alle band reeds op 16 December 1886 had opgehouden te bestaan, en men wat eens los is, niet meer afknippen noch lossnijden kan. ' Het ergerlijkst echter ook in dit stuk is de volkomene afwezigheid van elk besef zelfs van het: „Verstrooi niet, maar vergader!"

Er spreekt hier geen kerk, er spreken geen herders. Er spreken hier nog minder dan conducteurs van een trein, die bij aankomst in het station de kaartjes opvragen en u, . zonder eenig besef zelfs van ontferming, laten gaan gelijk ge gekomen zijt; in hun schik dat ze van u af zijn en naar bed kunnen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

De Algemeene Synodale

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's