GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche kerk" begint men al meer in kerkelijke vergaderingen aan politiek te doen. Zoo las men dezer dagen weer in onderscheidene bladen dit bericht omtrent een politieke bespreking op een classis gehouden."

In de vergadering van de Amsterdamsche classis der Ned. Herv. kerk is door Ds. Van Roggen, van Sloten, een voordracht gehouden over De roeping van den'Hervormden Christen in betrekking tot de hedendaagsche politieke partijen.

De heer Van Roggen kwam tot de conclusie, dat de Hervormde Christen zich bij geen der politieke partijen kan aansluiten.

»We hebben een politiek blad noodig, dat de belangen der Hervormde kerk bevordert. Daarvoor is talent en geld genoeg Het blad zal zelfs een voordeelige geldbelegging zijn.

Dr. Hoedemaker deelt mede, dat hem/20, 000 is aangeboden voor de oprichting van zulk een blad. Maar de eerste vraag is: Wat" zal ons beginsel moeten wezen? i. De Kerk onafhankelijk van den Staat en de Staat onaf hankelijk van de Kerk? 2. De Kerk is in den Staat; niet omgekeerd de Staat in de Kerk. 3. De Kerk is een goddelijke instelling, niet een vrije godsdienstige vêreeniging. 4. De Staat moet de Kerk beschouwen als een publiek en" rechtelijk lichaam. 5. De Staat heeft de roeping, den waren godsdienst niet alleen te erkennen, maar ook te bevorderen. 6. De Staat moet uitroeien allen valschen godsdienst, volgens art. 36 der Nedcrlandsche geloofsbelijdenis, altijd indien het nuttig en mogelijk is. Ds. Hogerzeil begrijpt niet, hoe de Staat in dezen tijd zal uitmaken wat de ware religie is en hoe die is te handhaven. Hij zou wel een Gereformeerden Staat wenschen, maar die is er nu eenmaal niet.''

En later meldde het de.saangaande nog nader: Predikbeurtenblad

»Bij de bespreking van de vraag naar de verhouding, waarin de Hervormde Christen behoort te staan tot de tegenwoordige politieke partijen, werd algemeen de noodzakelijkheid gevoeld van de oprichting eener Protestantsche Kiesvereeniging en de stichting van een dagblad, welKs strekking h^t best door den naam van Hervormde Tijd kan aangeduid worden."

Er kan alzoo over het feil geen twijfel rijzen..

Er wierd een kerkelijke vergadering gehouden ; op deze kerkeiijke vergadering zijn de politieke aangelegenheden besproken; en zelfs is op^deze kerkelijke vergadering het denkbeeld geopperd, om de kerkdijken bij de stembus te organiseeren. Hoe nu én deze „vaderlandsche kerk" én de heeren die dit politieke spel op deze kerkelijke vergaderingen dreven hun kerkelijk leven almeer in strijd doen geraken met de Gereformeerde beginselen, blijkt het best, zoo men art. 30 van de Dordsche Kerkenordening opslaat, waar o. a. ook van de classtcale vergaderingen gezegd wordt:

»In deze samenkomsten sullen geen ander dan kerkelijke saken en 't selve op kerkelijke wijze gehandelt worden."

Deze uitspraak laat aan duidelijkheid niets te wenschen over; en het is buiten kijf, dat deze bepaling uitsluitend gemaakt i.-!, om de bespreking van allerlei politieke aangelegenheden uit de classis te.weren. Deze bepaling kwam dan ook reeds evenzoo in de redactie van 1586 voor. Te 's Gravenhage toch stelde de Synode in art. 27 eveneens vast:

»In deze 't samenkomsten sullen geen andere dan kerkelijke saken en 't selfde op kerkelijke wijze gehandeld worden."

En zoo kan men al terug gaan. Ook te Middelburg in 1581 heette het in art. 21:

»In''deze 't samenkomsten sullen geen andere dan kerkelijke saken, en dezelve op kerkelijke wijze gehandelt worden."

Het is dus ééne machtige stem, die ons uit alle Gereformeerde kerkvergaderingen tegenklinkt, en die item maant, dringt en verordineertj dal ge allereerst toe zult zien. E l l s dat ge op uw kerkelijke vergaderingen u niet vergaapt aan politiek dilettantisme. Thans echter zijn deze heeren reeds zóó ver van het abc der Gereformeerde be> ginselen af gaan staan, dat ze van de politiek een hoofdschotel op het menu hunner kerkelijke vergadering gaan maken. En dat nog al onder het voorgeven, alsof ze hiermee tot de Gereformeerde lijn terugkeeren.

dat ge op uw kerkelijke vergaderingen u niet vergaapt aan politiek dilettantisme.

Men moet toch maar leep en ooiijk zijn. Opmerkelijk is het, dat bij zulke enormiteiten, waartegen Erasmus, zoo hij nog leefde, een liedeke op de laus stuliitiae zou neuriën, altoos de nar in het spel komt. Wat de Engelschen noemen „the fooi". Op ons althans maakt Dr. Laurillard, toen hij met een strak en ernstig gezicht zulk een vergadering zat te presideeren, wel eenig-jzins den indruk van harlekijn met de bellenkap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's

Onder de Synodale Organisatie der „vaderlandsche

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1891

De Heraut | 4 Pagina's