GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 28 Juli.

Met verkorting uit het Kerkblad van 28 Juli.

Kort verslag van de Classis Amersfoort, gehouden teBaarnden'iiden Juli 1893.

Ds. C. van Proosdij is de volgens rooster aangewezen Praeses.

Uit de debatten over de Concept-regeling van opleiding der Dienaren des Woords ontspinnen zich drie verschillende voorstellen.

iste voorstel: a. De Classe, van oordeel zijnde, dat deze Concept-regeling eenerzijds strijdt met het karakter der V. Univ. en haar belemmert in het vervullen harer grootsche roeping, en anderzijds niet volkomen strookt met de aanvaarde bedingen, verzoekt deze Concept-regeling, onder dankbetuiging voor de groote moeite en het lofwaardig pogen ter zijde te leggen;

b. doch waardeerende en dankende voor hetgeen God de Heere èn in de Theol School èn in de Theol. P'acult. der V. Univ. ons geschonken heeft, spreekt zij tevens hare begeerte uit, dat de Synode niet nalate een weg te zoeken om binnen de bedingen met behoud van beider karakter en zelfstandigheid, zooveel mogelijk door beider samenwerking voordeel te erlangen voor de opleiding van de Dienaren des Woords. Dit voorstel verkreeg 9 stemmen.

2de voorstel a. De Classe, waardeerende den arbeid door Deputaten in de Concept-regeling neergelegd en hare overtuiging uitsprekende, dat deze regeling niet in strijd is met de gestelde bedingen, acht het echter met het oog op de gerezene moeilijkheden wenschelijk, dat de Synode deze regeling niet uitvoere;

b. doch waardeerende enz. (als voorstel i sub b).

Dit voorstel verkreeg 12 stemmen. 3de voorstel: a. de Classe adviseert met het oog op de omstandigheden voorloopig geen verandering te brengen in de zelfstandigheid en plaats der opleiding;

b, dat er eenheid gebracht worde in de eischen van toelating, de vakken van onderwijs, den duur der studiën, de eischen voor en

de wijze van examinatie, zoowel voor de Theol. School, de eigene inrichting der kerken, als voor de Theol. Facult. der V. Univ.

Op dit voorstel werden 6 stemmen uitgebracht.

Alle drie voorstellen zullen aan de Prov. Synode worden gepresenteerd.

Vergadering der Classis Utrecht, op 19 Juli 1893 te Zeirt.

De vergadering werd door Ds. Adriaanse, Praeses, met geT^ed geopend.

De Concept-regeling voor de opleiding van Bedienaren des Woords wordt aan de orde gesteld, en voorlezing gedaan van de resolutiën dienaangaande genomen door de kerkeraden van Utrecht A en B, Driebergen en Amerongen.

Na breedvoerige beraadslaging wordt met 23 tegen 5 stemmen aangenomen, dat het Concept is in overeenstemming met de bedingen der vereeniging; en een voorstel van Ds. / Barger van Driebergen aangenomen, luidende als volgt:

»De Classe oordeelt, dat eehheid van opleiding gewenscht en noodzakelijk is, en dat daartoe de Theologische faculteit van de Vrije Universiteit en de Theologische School moeten samenwerken, onder {.beding van een behoorlijken en voUedigen waarborg, dat de kerken haar eigene inrichting houden."

De consideratiën der kerkeraden voormeld worden tengevolge daarvan geacht te zijn vervallen.

Het Concept van Huishoudelijke Bepalingen wordt aan de orde gesteld, en voorlezing gedaan van de resolutiën ten aanzien daarvan der kerkeraden Utrecht A en B, Zeist A en B en Amerongen.

Na discussie vereenigt zich de vergadering met eene motie van Ds. Hartwigsen van Harmelen, om de onderdeelen van het Concept te laten rusten, die aan de behandeling der Provinciale en Generale Synode over te laten, en te bepalen volgens de resolutie van Utrecht B, als volgt:

B, als volgt: de Classe acht wenschelijk :

„dat de Generale Synode zoo min mogelijk bepalingen make voor het kerkelijk leven; »dat zij althans geene bepalingen make over aangelegenheden, die altijd aan de kerkeraden en Classen overgelaten zijn, en ook overgelaten moeten worden;

»dat zij zich onthoude, daarin op te nemen dogmatische en zedekundige uitspraken; »dat zij onderscheid make tusschen adviezen en bindende bepalingen;

»en dat zij liever slechts het meest noodzakelijke principieel afdoe, dan dat de zucht om alles op eenmaal af te doen leide tot eene summiere behandeling."

Door de kerk van Driebergen is voorgesteld eene uitspraak der Classe, dat de Geref. Krankenverzorging door de kerken moet worden ter hand genomen; met welk voorstel de Diakonie der kerk van Utrecht B zich heeft vereenigd.

Daarentegen is door de kerk van Utrecht A de overtuiging uitgesproken, dat de ziekenverpleging vooralsnog aan het particalier initiatief moet worden overgelaten.

De vragen, door Ds. Klaarhamer van Utrecht B gesteld, of de verzorging der kranken moet uitgaan van de kerken en of de kerken hebben te verzorgen zoowel het lichaam als de ziel, worden toestemmend beantwoord, en besloten :

»dat de Geref. kranken verzorging door de kerken moet worden ter hand genomen, en dit beginsel zal worden uitgesproken ter Generale Synode, opdat deze beslisse, op welke wijze die arbeid der barmhartigheid door de kerken moet worden verricht."

Door IJselstein wordt geklaagd, dat de samenkomst der gemeente zeer slecht bezocht wordt, wanneer eene bijeenkomst der Ledeboerianen plaats heeft. De afgevaardigden worden opgewekt door vermaning en leering de leden der gemeente te overreden, dat zij de bediening des Woords niet mogen verlaten.

De regeling der consulentschappen en vacaturen blijft onveranderd.

Door Utrecht B is voorgesteld den dienst der Diakenen bij de Generale Synode ter sprake te brengen. De afgevaardigden van Utrecht B, gevraagd of niet eenige nadere omschrijving van de bedoeling van het voorstel noodig ware, antwoorden dat het hoofddoel van het voorstel is de behandeling van de belangen des Diakenambts bij de Generale Synode levendig te houden, hoewel de beschouwing van die belangen thans nog niet leiden kan tot een uitgewerkt voorstel. De Classe besluit aan de Generale Synode voor te stellen, „dat zij zoodanige beslissingen neme, dat «daardoor de Dienst des Diakenschaps in onze »kerken tot volle ontwikkeling moge komen."

Admissie-examen voor de Theologische School te Kampen.

Allen, die met den aanstaanden cursus als student aan de Theol. School wenschen te worden ingeschreven, worden uitgenoodigd, vóór 25 Augustus zich aan te melden bij den pedel, den heer J. Jansen te Kampen.

L, LINDEBOOM, Rector.

Kampen, 18 Juli ()2.

THEOLOGISCHE SCHOOL

CURATORENVERGADERING.

(Slot.)

Aangaande het beëedigen der Candidaten door Doe. Noordtzij als oudste TheoL Docent, hebben wij nog ter herinnermg te melden, dat Docent H. de Cock de laatste week verhinderd was de vergadering bij te wonen door ZEws. huwelijk en daarop gevolgde reis.

Van de Leeraren was Dr. Reinink ook niet meer aanwezig, daar ZEd. reeds den i9en Mei zijn arbeid aan de Theol. School neerlegde, en als bekend is den 21 sten Juli met zijne echtgenoote het vaderland verliet om de reis naar Pretoria, als Rector aan het Gymnasium aldaar, te ondernemen.

Zegene de Heere hem in die betrekking ; doch vervulle Hij ook spoedig die ledige plaats, door zijn heengaan ontstaan.

f%Na de examens zette de Curatoren-Vergadering haren arbeid voort in het behandelen van aan de orde zijnde zaken, die zij Donderdagavond mocht beëindigen, en waarvan nader in de Handelingen der Curatoren verslag zal gedaan worden.

Achtervolge de Heere al haren arbeid met zijnen onraisbaren zegen tot welzijn van Kerk

en School. C. MULDER,

Secr, van het Doe. Koll,

Kamden, 25 Juli 1893.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 juli 1893

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 juli 1893

De Heraut | 2 Pagina's