GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verkorting uit het Kerkblad van 18 Aug.

Generale Synode.

De Kerkeraden der Geref. Kerken te Dordrecht, berichten aan de overige kerken, ie dat de opening der Generale Synode, zoo de Heere wil, zal worden voorafgegaan door een ure des gebeds op Maandag 28 Aug. des avonds te 7I/2 uur in de Westerkerk, Singel, nabij het Station;

2e dat de zittingen der Synode zullen worden gehouden in het kerkgebouw van kerk A in 't Kromhout ;

en 3e dat zij de rappclfurs-die tengevolge van de onbekendheid hunner namen, geen uitnoodiging ontvingen om als adviseerende leden in de Synode zitting te nemen, verzoeken zich door deze als uitgenoodigd te beschouwen.

Namens de Kerkeraden,

D. J. VAN BRUMMEN,

H. G. DE JONGE.

K. FERNHOUT.

Classis 's Gravenhage. Vergadering van I Aug. '93.

De eerw. heer P. A. E. Sillivis Smit wordt geëxamineerd en toegelaten tot den Dienst des Woords, met approbatie van het beroep naar Monster.

Een schrijven uit de Classis Sneek wordt voor kennisgeving aangenomen.

Op verzoek van Naaldwijk worden deputaten benoemd ter definitieve goedkeuring van de acte van ineensmelting.

Naar aller meening kunnen nu ook kinderen van voorm. Ned. Ger. in het weeshuis van Middelharnis worden opgenomen.

Aan een der kerken wordt het navolgende advies gegeven :

1. De keikeraad menge zich niet in zaken de vereeniging ter verzorging enz. betrefifende.

2. Hij doe zijn rechten en verplichtingen tegenover leden der Geref. kerken ten volle gelden.

Classis Kollum. Vergadering gehouden te Drogeham, op 3 Aug. 1893. Na het lezen van de notulen der laatst gehouden vergadering die goedgekeurd worden, geven de deputaten inzake de Tieke verslag, bij geschrifte van Ds. H. Hoekstra, die op de vergadering niet tegenwoordig kan zijn. Naar aanleiding van dit verslag besluit de Classis, om aan de Cl. van Leeuwarden voor te stellen, aan de kerk van Garijp in overweging te geven, of het ook de geschikte tijd zou zijn, om Suameer de helpende hand te bieden, opdat aldus de kerk aldaar tot openbaring kome en een begin gemaakt worde met de instelling der diensten.

Het moderamen der vorige vergadering deelt mede, dat de vereischte stukken aangaande de kerk te Boornbergum aan de deputaten voor de regeering zijn opgezonden.

Drogeham B verzoekt, met het oog op de splitsing der Classis, bij de Cl. Kollum te blijven. Dit verzoek kan niet worden toegestaan, omdat de Cl. meent geen recht te hebben een kerk buiten de Prov. Synode om, bij een of andere Cl. in te deelen. Ds. Kaïnans wordt opgedragen de betrokkene kerk hiermede in kennis te stellen.

Volgens goedkeuring der Prov. Synode van het verzoek der Cl. Kollum, om deze te splitsen in een Cl. Kollum en Drachten wordt door den Praeses de regeling dezer zaak aan de orde gesteld.

Classicale Zendingsdag te Goes.

De praes.-van het Comité, Ds.»Eerdmans van lerseke, opende te 5I/2 uur de vergadering met gebed, nadat gezongen was Ps. 68 : 5. ZEw. las voor Joh. 14 : i —14 en had tot grondslag voor het openingswoord gekozen VS. 12 en 13.

Wij zijn hier, zoo sprak hij o. a., naar aanleiding van een classicaal besluit. Evenals in andere Classes wenschten ook wij hier een Zendingsdag té houden, om over de Zending te spreken. In deze hebben wij een roeping te vervullen. Het is goed ons volk op de hoogte te houden met hetgeen er geschiedt op het gebied der Zending.

Daarna bepaalde spreker zich tot den voorgelezen tekst.

De jongeren van Jezus moesten niet ontroerd zijn omdat de Heere heenj-ing naar den hemel. Hij ging heen om plaats te bereiden voor al zijne kinderen. Deze hebben op aarde een werk te vervullen door Hem hun opgedragen. De Heere heeft ons een werk gegeven, en wel hetzelfde werk dat Hij hier had te vervullen. De Heiland was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was; om te doen wat Hem de Vader had op de handen gezet. Wat Hij had te doen is gezegd door Jezaia hist. 61:1 v.v. Daar geeft de profeet te kennen wat het werk was van Hem, die met den Geest was gezalfd en dat alles heeft Hij hier volbracht en ook nu is Hij werkzaam in den hemel.

Dat werk heeft Hij ons gegeven. Hij ging heen tot den Vader om de zijnen tot steun en hulp te wezen, om den Geest te zenden en opdat zij gesterkt zouden worden. Zij zouden »meer doen dan deze". Zij moesten niet zieh bepalen tot dat ééne volk, tol hetwelk Hij was gekomen, maar zij moesten in de geheele wereld uitgaan. En als wij nagaan wat de discipelen hebben gedaan, dan wordt het duidelijk als Jezus zegt: zij zullen meer doen.' Zij zijn ingegaan in landen, die te voren niet waren bearbeid. Dat de zijnen meer zullen doen dan Hij, blijkt ook in onze tijden. En ook wij hebben een werk en roeping, wanneer wij denken aan de tegenwoordige wereld, die leeft in de zonde, in de macht van het ongeloof. En evenzeer is het onze taak om te arbeibeiden, opdat zij, die afwijken van den weg des verbonds, terug worden gebracht.

Wij hebben ten allen tijde onze roeping te verstaan. En de Heere heeft beloofd: »Wat Gij begeeren zult in mijnen naam, dat zal ik doen." Er is ten allen tijde gemeenschap tusschen Christus en zijn volk door het gebed. En zij hebben daaraan behoefte, omdat zij niets kunen dan door Hem. Waarachtig gebed is er alleen door het geloof in Hem. Zoo staat het werk des geloofs in verband met het gebed en dit mag nooit uit het oog worden verloren. Waar dit uit het oog wordt verloren, daar is ons werk alleen eene slechts uitwendige filantropie, Wij hebben werkzaam te zijn in het geloof, opdat wij op Christus alleen het oog zouden hebben. Zoo ook in het werk der Zending. In dat geloof en gebed behooren wij werkzaam te zijn om zondaren te brengen aan den voet van het kruis. Zoo zal de arbeid door den Heere worden gezegend.

Na dit leerzame, opwekkende en moedgevende woord, zongen wij Ps. 68 : 14.

Over het onderwerp i-de Zendingstaak der gemeente^' werd een referaat geleverd door Ds. Contant van Biezelinge. Spreker wil i. trachten haar te omschrijven; 2. aanwijzen wat tot hare vervulling aanspoort; 3. aantoonen over welke middelen de gemeente tot vervulling harer taak kan beschikken; 4. in 't licht stellen wat het doel is, waarnaar moet worden gestreefd.

1. Het is vooral in dezen tijd noodig te weten wat met de gemeente wordt bedoeld. Wij verstaan daaronder niet de gcloovigen, over de aarde verspreid ; niet eenige vereeniging van Christenen; niet enkele personen; maar de naar de Schriften ineengezette vergadering van menschen, die als haar Koning erkent den Zoon van God, die erkent de ambten door Hem gegeven en die zich openbaart in gehoorzaamheid aan zijne inzettingen. Aan die gemeente is de taak der Zending opgedragen. Zij heeft Paulus en Barnabas uitgezonden. Van den H. Geest ontvangt zij de personen om hen uit te zenden.

Haar arbeid is de blijde boodschap te brengen aan arme zondaren in het heden der genade. Die gelooven en zich bekeeren, moeten opgenomen in haar midden.

Er wordt gesproken van »Binnenl. en Buitenl." Zending. Ook van »Inwend. en Uitwend." Zending. Met »Inwend." Zending wordt soms verkeerdelijk het werk der barmhartigheid bedoeld.

Inwendi Zending is de arbeid aan de gedoopten, misschien ook aan de besnedenen. Uitwend. Zending is de evangeliearbeid onder Heidenen en Mohamedanen. 2. Wat moet tot vervulling dier taak aansporen ?

De Heere heeft der gemeente in last gegeven : »Gaat heen in de geheele wereld, predikt het Evang. allen creaturen." En zijn bevel moet het zwaarste wegen. Wij hebben daaraan te gehoorzamen.

»Er is geschreven": dat moet ons boven alles gelden.

Het werk der Zending is ook een werk der dankbaarheid. De gemeente is 's Heercn volk en dit heeft zijne deugden te verkondigen. Hun plicht js het zichzelven den Heere op te offeren. In nauw verband hiermede staat de liefde tot den Heiland. Met de verlossing stort Hij ook de liefde tot Hemzelf in het harte uit; en deze liefde doet bidden en werken.

De drijving des Geestes mag hier ook niet vergeten. Hij zeide: »Zondert mij af beide Paulus en Barnabas" en leidde Filippus tot den kamerling. Door dien Geest wordt ook nu de gemeente aangespoord om de Zendingstaak te volbrengen, En voorname drangreden daartoe is ook de liefde tot de medemenschen.

3. Over welke middelen kan de gemeente beschikken om haar taak te vervullen ? Middel is in de eerste plaats de gemeente zelve. Zij alleen is in staat den eisch des Heeren te betrachten. In haar woon^ de Geest des Heeren»'*»^" Van zijne hulp is zij in haar heerlijk werk verzekerd. Zonder dien Geest zal de arbeid niet gedijen. Hij alleen kan dringen in het harte des menschen. En de gemeente weet: het gebed om zijne werking is niet vergeefsch.

Middel is ook het inachtige Woord Gods, het zwaard des Geestes, het zaad der wedergeboorte. Sommigen hebben gepoogd dat woord door meer geruisch en geruchtmakende elementen te vervangen. Doch ware redding der zielen is onmogelijk zonder het Woord.

En wat is een wapen zonder krijgsman? Er zijn mannen noodig om in Gods koninkrijk te arbeiden. En God zorgt dat zij er zijn.

Het geld is ook een machtige factor die niet kan gemist. Maar wie durft zeggen dat 's Heeren volk niet genoeg er van bezit, om de wereld voor den Heiland te verweren?

De wetenschappen mogen ook niet vergeten worden. »Gij zijt het licht der wereld" heeft de Heiland tot zijn discipelen gezegd. De gemeente ontvangt haar licht uit de bron en is machtig en geroepen om op elk terrein des levens haar schijnsel te geven. Zij heeft het recht en de roeping tot beoefening der wetenschap, en om zetel en veste van de eeuwige waarheid te zijn. Door juiste beoefening van de natuurwetenschappen moet zij het schepsel tot den Schepper leiden, en zoeken naar de medicijn, die de krankheden der menschen heelt. En de wetenschap van God, tot kennis en verheerlijking van het hoogste Wezen, tot zaligheid van den mensch gegeven, kan niemand beoefenen dan hij, die leeft bij het licht des Geestes en des Woords. En vooral deze onschatbare kennis moet haar dienen als middel bij hare Zendingstaak.

Het gebed kan ook niet worden vergeten. Dit is het machtigste aller middelen. Daardoor beschikt de gemeente over de almacht Gods. Hij geeft wat wij biddende begeeren. En dat des te meer, als wij bidden om de komst van zijn rijk.

4. Doel van de Zendingstaak is: Behoudenis van de gemeente, redding van zondaren en de verheerlijking Gods.

Er zal steeds eene gemeente op aarde zijn. Zij kan echter wel inkrimpen. Dat geschiedt als zij niet waakt en werkt.

Ook kan zij plaatselijk verdwijnen. Denk aan de gemeenten van KI. Azië. Voortdurend de grenzen uitzetten is levensvoorwaarde voor de gemeente.

Zij moet ook uitgaan om het verlorene te redden. De wereld is verloren. Het vonnis is uitgesproken, maar er is nog een tijd van behoud. Kan dan de gemeente lijdelijk toeschouwer zijn? In onze filantropische eeuw ziet men zoo gaarne blijde kindergezichten. Maar zal de gemeente zich niet beijveren om vele aangezichten te zien blinken van vreugde in het huis des Vaders ?

De verheerlijking Gods. moet haar boven alles gaan. God heeft in de Schepping zich geopenbaard. Daarom moet Hij worden groot gemaakt in en om zijne werken. Door de wetenschap moet de gemeente in het kleinste schepsel Gods grootheid doen zien.

Een rijk veld biedt ook de geschiedenis, inzonderheid van 's Heeren gemeente. De schepping is een wonder, maar de herschepping is een kunststuk zoo groot, dat de eeuwigheid nog te kort zal zijn om Gode naar waarde daarvoor te prijzen.

Wil de gemeente God verheerlijken, dan arbeide zij in het werk der Zending. En nu zal ieder zien dat hij wat moet en kan in betrekking tot deze zaak.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1893

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1893

De Heraut | 2 Pagina's