GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met verker ting uit het Kerkblad vani December.

Kort verslajg van de Vergadering der Classis Breukelen te Breukelen den sden en igden Oct,

Naar toerbeurt is Ds. Maan praes. Deze benoemt tot assessor Ds. Ochtman en tot scriba Ds. de Koning.

De credentie-brieven worden onderzocht ii kerken zijn vertegenwoordigd door 2Ï afgev. 4 pred. en 17 ouderlingen. JDs. M. Dee wegens ongesteldheid afwezig. Bovendien zijn tegenwoordig de deputaten der provincie voor het peremptoir-examen : Ds. M. van Minnen, Dr. G. van Goor en Dr. H. H. Kuyper.

De heer J. Koning JWz., ber. pred. van Mgdrecht wordt peremptoir geëxamineerd.

Na deliberatie wordt br. J. Koning met alle stemmen tot de H. bediening toegelaten. De praeses spreekt hem heilwenschend toe. De vergadering zingt Ps. 134 : 3.

In een moeielijke zaak, de kerk van Vinkeveen betreffende, worden deputaten benoemd nl. Ds. Maan, Ds. de Koning, ouderl. C. Boon en J. van der Bijl.

Door den kerkeraad van Breukelen wordt rapport uitgebracht over het beginsel van kerk te Ter Aa. Besloten wordt, dat Ter Aa t^delijk bij Breukelen zal inwonen met vollen rechte.

Deputaten inzake Vinkeveen brengen bg monde van Ds. de Koning verslag uit. Het resultaat van hun arbeid strekt tot bljdschap der vergadering.

Rapport uitgebracht van de laatst gehouden Provinciale vergadering.

Ds. Maan brengt namens zijn mede deputaten schriftelijk verslag uit van de gehouden kcrkvisitatie.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Dokkum, gehouden 16 Nov. 1.1.

Er bleken 23 kerken door 43 afgevaardigden tegenwoordig te zijn ; benevens Ds. Ten Hoor van Franeker en Ds. Brouwer van Makkum; alsmede enkele gasten.

De commissie inzake het grensgeschil tusschen Ferwerd en Blija brengt verslag uit en deelt mede, wat de deputaten der provinciale synode geadviseerd hebben. Er wordt besloten jaarlijks nog eene collecte meer te houden voor de hulpbehoevende kerken.

Ds. Koers en Ds. van den Brink zullen omtrent de handopening, vroeger bij een deel der kerken gebruikelijk, een onderzoek instellen en advies uitbrengen.

De commissie der grensregelmg rapporteert bij monde van Ds. Jongsma, dat de grens tusschen Akkcrwoude en Murmerwoude nog niet kon vastgesteld worden, en dat die tusschen Driesura en Murmerwoude thans is geregeld.

De Classis oordeelt, dat de collecten alzoo moeten gehouden worden, dat een ieder lid der gemeente in de gelegenheid zij er in te kunnen geven.

Nadat is bepaald, dat de e.k. gewone vergadering op 15 Febr. 9I/2 uur te Dokkum zal gehouden worden D. V., gaat Ds. Zijlstra voor in dankgebed.

Verslag van de gewone vergadering der Classis Sneek, op 22 November 1893.

Uit het onderzoek der credentiebrieven blijkt, dat alle 23 kerken aanwezig zijn.

Hierop komt in behandeling 't verzoek van de kerk te Hommerts, dat de Classis aan de Deputaten der Gereformeerde kerken tot definitieve ineensmelting berichte, dat de ineensmelting der Geref. kerken te Hommerts—Jutrijp, definitief is geworden.

Hiertoe wordt besloten.

­ Voorts wordt op voorstel der kerken Hindeloopen en Koudum eene commissie tot regeling der collecten benoemd, om te bepalen, welke collecten ieder kwartaal z^n te houden, met opgave der personen, aan wie die collecten moeten gezonden worden, alsmede van de sluiting der verschillende boekjaren der kassen. Ook wordt bepaald een collecte voor den arbeid in den Zuid-Oosthoek van Friesland te houden.

l Aan de kerk van Balk wordt hulp toegezegd uit de Classicale kas voor hulpbehoevende kerken, opdat die kerk een gebouw voor de samenkomsten der gemeente verkrijge.

De kerk van Oudega vraagt, of het geoorloofd is der gemeente de vrijheid te geven candidaten te noemen, voordat de kerkeraad de dubbeltallen ter verkiezing van ouderlingen en diakenen stelt — 't welk in die kerk geschied is, dewijl eenigen zich aldaar tegen 't stellen van een dubbeltal door den kerkeraad verklaarden.

't Antwoord der Classis is : de Classis keurt na gehoorde inlichting de handeling van den kerkeraad te Oudega goed, met 't vermaan echter zich aan de kerkenordening te honden, zoolang die niet wettig is gewgzigd. Ook aan Wijkei wordt advies gegeven inzake kerkeraadsverkiczing. Hierna wordt pauze gehouden.

Daarna komt aan de orde 't rapport der kerkvisitatoren in den ring Sneek.

Hieruit blijkt, dat niet in alle kerken de ouderlingen huisbezoek doen voor elk avondmaal, vanwege plaatselijke aangelegenheden, noch de catechisatiën bezoeken. Ook is in ééne kerk aanmerking gemaakt op 't huwelijksformulier.

In ééne der kerken worden doopleden tot den doop toegelaten zonder getuigen, echter op voorwaarde dat zij belijdenis zullen doM. In een andere kerk wordt in de 3e vraag van het Doopsformulier 't later ingelaschte woordje »mocder" niet gelezen en in het Avondmaalsformulier maar éénmaal het »onze Vader" gebeden. Dit rapport wordt voor kennisgeving aangenomen.

Hemelum wordt aangewezen als de roepende kerk —-waarop na lezing der korte notulen de vergadering door D». Landwehr met dankzegging w»rdt gesloten.

Vergadering der Classis Assen, aldaar gehouden 23 November 1893.

Tegenwoordig zijn t\vee en twintig afgevaardigden, vertegenwoordigende elf kerken.

De heer G. J. Hekkcrt, cand. zendelingleeraar, beroepen predikant te Appelscha, wordt, na het houden van een preekvoorstel, peremptoir geëxamineerd.

Het gevolg van het onderzoek is, dat broeder Hekkert met algemeene stemmen tot den Dienst des Woords woidt toegelaten. ZEerw. onderteekent de Formulieren van Eenigheid.

Theologische School.

Namens het Docenten-CoUege wordt bericht, dat de overdracht van het Rectoraat door Doe. L, Lindeboom aan den opvolgenden Rector, Dr. H. Bavinck, D.V. zal plaats hebben Woensdag 6 Decemher a.s. Aanvang der bijeenkomst en der rectorale Rede des avonds ten half zeven

C. MULDER. Secr,

Kampen, 28 Nov. '93.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 december 1893

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 december 1893

De Heraut | 4 Pagina's