GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteit

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteit

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrije Universiteit

Weldra zal het jaar 1894 wederom tot het verledene behooren, en met het oog daarop zal zeker niemand mij euvel duiden, wanneer ik hier de vraag voor ieders consciëntie leg: shoe staat het met uwe liefde voor het heilig beginsel, dat aan de oprichting der Vrije Universiteit ten grondslag ligt? " De Heere liet aan de Christenen te Efeze schrijven: »Ik heb tegen u, dat gij uwe eerste liefde hebt verlaten." Dit is den mensch zoo eigen, en toch zoo zondig in de oogen des Heeren. Hoe vele dingen worden niet met geestdrift aangevangen, waarvoor later geen liefde meer in het hart gevonden wordt. Dit mag allerminst zoo zijn, waar het geldt de wetenschappelijke opleiding onzer jonge mannen naar den eisch van en in gebondenheid aan Gods Woord. Deze hoog ernstige zaak moet in klimmende mate onze aandacht trekken en onze liefde wekken. Hoe klaar is nog dezer dagen gebleken, bij de debatten over het Hooger Onderwijs in de Tweede Kamer gevoerd, naar aanleiding der ernstige woorden van antirevolutionaire en Roomsche zijde over dit gewichtig onderwerp gesproken, hoe in de scholen der wetenschap, door de overheid opgericht en onderhouden, alle gebondenheid aan Gods Woord als een zaak van onmogelijkheid wordt beschouwd, daar zulks aan de dusgenaamde swetenschappelijkheid" schade zou toebrengen. Alsof de svreeze des Heeren" niet steeds nog het «beginsel der wetenschap" ware!

Terwijl wij den heeren Heemskerk en Everts dank verschuldigd zijn voor hun krachtig opkomen voor de eere Gods bij die gelegenheid, rust op ons de dure plicht om het ook meer dan ooit te toonen, dat het ons heilige ernst is met de instandhouding onzer Vrije Universiteit, en den Heere te bidden om meerdere liefde en ijver voor haar welzijn.

Eenigen tijd geleden kreeg ik een schrijven van een broeder, die, omdat er aan de Vrije Universiteit eenige dingen waren, die hem minder aanstonden, nu maar zijn zoon aan een Overheids-Hoogeschool wilde laten studeergn! Ik begrijp mij zoo iets niet. Hoe kan men dit voor God verantwoorden.? Ik heb nog goede hope, dat die broeder zelf weer van zulk een stap in verkeerde richting zal terug komen.

Tot mijn groot genoegen mogen wij weer melding maken van een welgeslaagd examen. De heer P. Warmenhoven (van Rotterdam) legde met goed gevolg het candidaals-examen in de Theologie af. God zegene hem in zijn verdere studiën en aanstaanden werkkring!

Ook werden wij verblijd door een milde bij dragé en wel van ƒ '1500, waarvan ƒ 500 voo:

de Vereeniging en ƒ 1000 voor het Studiefonds. De Heere zegene gever en gave! De finantieele toestand is niet rooskleurig. Meerdere offervaardigheid is zeer gewenscht. W. HOVY.

In dank ontvangen :

Voor de Vereeniging:

Aan Contributiën:

Door den heer G. J. Harmsen te Arnhem ƒ 533-101/2; door den heer L. C. Cnopius te Ittersum ƒ 162; door den heer G. Lustig Hz. te Huizen ƒ 10; door den heer H. van der Hoeven te Apeldoorn ƒ 32.58; door den heer H. J. Keulen te Hemelum ƒ 28; door den heer W. de Vroom te Harderwijk uit Harderwijk ƒ 62; uit Nunspeet/6, uit Érmelo ƒ 15.50, uit Putten ƒ21, samen ƒ 104.50; van den heer C. Kosten te 's Gravenpolder ƒ 3.50; door den heer J. Dingemanse te Gapinge / 5; door den heer J. v. d. Velde te Joure ƒ i; door het Locale comité te Maassluis uit Maasland ƒ 90; door den heer G. Lucas te Dalfsen ƒ 24.50.

Aan Collecten:

(Voor de Theologische Faculteit) van de Gereformeerde kerk Wormerveer (halve coll.) ƒ 6.13I/2 en ƒ 6.11I/2; •^an idem te Zaandam B ƒ 12.51; van idem te Halfweg ƒ 15.14; van Haarlemmermeer (O.Z.) ƒ 10.56; van idem te Nieuw-Vennip (halve collecte) ƒ 12.221/2; van idem te Haarlem B / 10; van idem te Sloterweg / 2.05; van idem te Zaandam A / 21.67; van idem te Arnhem B ƒ 66.89I/2; van idem te Vijf huizen ƒ 5.20; van idem te Wormer / 7.11; van idem te Haarlem A ƒ 13.05I/2; van idem te Dordrecht A ƒ 15.50; van idem te Assen ƒ 19.02; van idem te Renkum ƒ4.50; van idem te Leeuwarden B (halve collecte) / 12.45; '^3, n idem te Berlikum (halve collecte) ƒ 13.30; van idem te St.-Jacobi-Parochie ƒ 11.05; van idem te's-Graveland ƒ 2.25; van idem te Muiden ƒ 2.22I/2; bij een spreekbeurt door den heer Jb. van Oversteeg, Gereformeerde kerk te Joure ƒ 7.25; van idem te Stads-Kanaal ƒ 8.17; van idem te Wildervank ƒ 15.69, samen ƒ 31.11; van idem te Zeist (halve collecte) ƒ 10.25.

Aan Schenkingen:

Door den heer L. de Hoog Mz. te Zuidland, van drie vrienden uit G. ƒ 1, 47; door Ds. F. Drost, te Vlaardingen van de Jongedochtersvereeniging Spreuken 3 : 6a ƒ 3.; door den heer W. de Vroom van N.N. te Putten ƒ 10; gevonden in de collecte Gereformeerde kerk te Zeist ƒ 10; van N.N. te U ƒ 500; door den heer J. Hartkamp te Maassluis van P. B. / 2, 50; door de Administratie van de Heraut f 1, 50.

Voor de Medische faculteit:

Door de Gereformeerde kerk te Kralinge'n, ƒ 2, 40; door den heer Joh. v. Roon. te Vlaardingen ƒ r.

Voer hst Studiefonds:

Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen: door Ds. J. H. M. G. Wolf, te Maasland, driemaandelij ksche bijdrage van de Halvestuiversvereeniging ƒ 45; door H. L. te K. van de Geref. kerk ƒ 100.33; van C. M. te W. / 4; door Mej. v. d. Sp. te R. van de Zondagsschool van Dr. d. N. ƒ12; van J. v. d. K. van de Halvestuiversvereeniging te K. ƒ 12.50; van N. N. te U. ƒ 1000. S. J. SEEFAT,

Hilversum, Penningmeester.

ELECTRISCHE

DRUKKERIJ.

""•öorheenJ.J.ARND en ZONEN,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 december 1894

De Heraut | 4 Pagina's