GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officiele Berichten

Bekijk het origineel

Bladeren
+ Meer informatie

Officiele Berichten

6 minuten leestijd

Met verkorting uit het Kerkbladvan i Mei 1896.

Classe Woerden, gehouden op Donderdag 23 April te Alfen.

Naar toerbeurt is Ds. Ringnalda praeses en Ds. K. B. van Diemen scriba.

Het Rapport in zake de Opleiding van a. s. Dienaren des Woords wordt uitvoerig besproken.

Met algemeene stemmen wordt aangenomen het voorstel van de Curatoren der Theol. School, splitsing van het onderwijs te Kampen, tusschen Gymnasium en Theol. School, de regelbg voor de Theol. opleiding.

Het navolgende voorstel wordt met betrekking tot het Rapport Zending onder de Joden met 22 stemmen aangenomen:

»De Classis spreekt zich niet uit over het al of niet noodzakelijke om een heogleeraar aan te stellen voor de Zending onder de Joden, maar mocht de Synode hiertoe besluiten, dat dan niet alleen aan de Theol. School een hoogleeraar wordt aangesteld, maar ook worde getracht dezen te verkrijgen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam".

Tot deputaten der a.s. Prov. Synode worden benoemd: DD. J. W. Gunst en D. Ringnalda met de Ouderlingen M. van Muiswinkel en C, Boer als primi; DD. J. Breukelaar en H. van Dijk met de Ouderlingen J. Haraerling en A. Verduijn als secundi.

Vlllste centrale diaconale conferentie

der Gereformeerde kerken in Nedeiland, te houden te Assen op Dinsdag 5 Mei 1896, in het kerkgebouw der Gereformeerde kerk, aanvang des morgens ten gVg uur.

Agendum.

1. Hoe te handelen met het onderhoud van minderjarige kinderen, die inwonen bij ouders, die van de gemeente zijn afgesneden, ingeval die ouders weigeren die kinderen ter school, ter kerk en ter catechisatie te zenden? Zal men aan zulke ouders nog iets geven voor het onderhoud der kinderen, of na herhaalde waarschuwing alle gaven inhouden? Diac. Smilde.

2. De Centr. Diac. Conferentie verzoeke aan alle Classicale Vergaderingen, dat de navraag Art. 41 Dordtsche Kerkorde voortaan hoofdelijk kerk voor kerk plaats vinde.

Diac. Leeuwarden A.

3. Diaconieën der kerken A en B te Harlingen meenen op grond van Gods Woord, dat Diaconale barmhartigheid voorop gaat; voorts spreken zij de wenschelijkheid uit, dat vergaderingen, zooals deze conferentie, in den herfst worden gehouden. Diac. Harlingen A en B.

4. Is het met inachtneming der dikwerf groote financieele bezwaren tot instandhouding der plaatselijke kerken nochtans roeping, dat de Diaconiën aandringen, ora afzonderlijke collecten ten dienste der armen te houden?

Diac. Goutum.

5. Is een Diaconie verplicht armen, die met attestatie uit andere kerken komen, waar ze hulpbehoevend zijn geworden, te aanvaarden, of zijn

deze armen nog financieel voor rekening van de kerk, waar ze hulpbehoevend werden.

Diac. Zwolle B.

Onbehandeld gebleven punten van vorige conferenties.

In hoeverre kunnen Diaconiën nuttig zijn voor huisbezoek, zonder in het ambtelijk werk van Leeraren en Ouderlingen te treden?

Comité.

Kunnen Diaconiën niet zonder eenig bezwaar geneeskundige hulp en geneesmiddelen door het Burgerlijk armbestuur laten betalen?

Diac. Heerenveen.

Diac. Heerenveen. Van /iet Comité,

a De vergadering spreke uit, of de Centrale Diaconale Conferentie zal bestendigd blijven, zoo ja, wanneer en waar zal zij weder bijeenkomen ?

b De Conferentie voorzie in de Vacature, ontstaande door de periodieke aftreding van de broeders G, Struik Czn. te Enkhuizen, D. Lautenbach te Leeuwarden en voor den overleden broeder H. Swagerman Dzn., Amsterdam.

Namens het Comité^

B. J. LINDEBOOM, Voorzitter. C. F. voN MBIJENFELDT, Secretaris.,

Amsterdam., 20 April 1896.

ZENDING ONDER HEIDEHEN.

Kort verslag der vergadering van Deputaten tot de Zending onder Heidenen en Mohammedanen, op 19 en 20 Maart 1896.

Aanwezig de BB. Van Minnen, Lion Cachet, Van der Valk, Sypkens, Noordewier, Hessels, Wagenaar, Lindeboom, Hovy, de Gaay Fortman, Gispen, van Haeringen, Bouma en Feringa, benevens de Zendings-Director en de Penningmeester.

Afwezig Br. Seegers.

De Voorzitter opent met gebed en leest Jeremia 45.

Nadat Ds. Feringa de notulen heeft gelezen, en deze gearresteerd zijn, wordt gerapporteerd in zake de kinderen van Zuster Wilhelm en "de terugreis der baboe van het kleinste kind van Br. Horstman.

Vervolgens rapporteert de Commissie, die de boeken van Br. De Moen heeft nagezien en in orde bevonden over de jaren 1894 en 1895. Deze verschillende punten geven tot verschillende vragen en inlichtingen aanleiding. Ook blijkt daaruit verblijdend, dat de belangstelling in de heilige zaak der Zending bestendig toeneemt; al is zij nog zeer voor toememing vatbaar.

Ook is nog gerapporteerd in zake de Correspondentie over een vroegere aanbieding voor den dienst der Zending.

De grootste helft van de middagzitting, de geheel» (lange) avondzitting, en een paar uren van de volgende morgenzitting worden gewijd aan de lezing en afdeelingsgewijze bespreking van het, ingevolge opdracht, door Ds. Feringa bij het Moderamen ingediend en nu door hem als Rapporteur namens het Moderamen ter tafel gebracht advies, in zake de methode voor den Zendingsarbeid van de Gereformeerde kerken in Nederland, als eerste deel van de reeks Rapporten aan de kerken rond te zenden en bij de Gener4e Synode in te dienen door de Zendingsdeputaten. Met kleine wijzigingen wordt het ten slotte goedgekeurd bij stemming en bloc, nadat over elk onderdeel afzonderlijk gestemd is. Slechts twee Broederen hebben er zich niet mede kunnen vereenigen. Hun wordt verlof gegeven, om hun gevoelen in afzonderlijke nota aan het Rapport toe te voegen.

De behandeling van het volgende Rapport wordt, wegens de urgentie der Indische zaken, verdaagd tot de volgende vergadering, om dan met de andere Generale Synode-Rapporten den voorrang te hebben.

Van de Statuten-wijziging der Ned. Geref. Zending-Vereeniging is een bericht ingekomen. Aan Br. Hovy wordt opgedragen exemplaren van de gewijzigde Statuten aan te vragen.

Een correspondentie met het Nederlandsche Zendinggenootschap wordt voorgelezen en goedgekeurd, en tot nader onderzoek bij een der BB. Zendelingen over den daarin genoemden persoon besloten.

Een schrijven uit Soemba wordt gelezen met het Concept-antwoord. Brieven van Br, Adriaanse van 6 Januari en r Februari worden gelezen. Met leedwezen wordt zijne ongesteldheid vernomen. Het Concept-antwoord, ook handelend over zijne taaistudie en anderen arbeid, wordt goedgekeurd.

Een Concept-schrijven aan Zendeling P. Jansz, te Pati, wordt gelezen en goedgekeurd.

Een brief van Broeder Zuidema wordt gelezen d.d. 2S Januari. Met leedwezen wordt daaruit vernomen, dat een kweekeling der Keuchenius-School niet op het eigen arbeidsveld onzer Kerken in dienst is getreden. Onder andere zaken wordt ook dd^rover aan dezen Broeder (evenals aan Broeder Adriaanse is geschied) nader geschreven in het goedgekeurd Concept.

Insgelijks wordt het Concept-antwoord goedgekeurd op de brieven, die van Broeder Scheurer worden voorgelezen, d.d. 29 November en 8 Januari. Ook deze Broeder is niet wel. Het verblijdt Deputaten, dat hij en Broeder Adriaanse elkander beiderzijds tot hulp en troost kunnen wezen.

Nog worden gelezen vier brieven van Br. Horstman, gedagteekend 5 November, 15 November, II December en 3 Februari. Het concipieeren van een antwoord wordt aan het Moderamen opgedragen. In] de oflficieele organen van Deputaten is uit deze en de hiervoor genoemde brieven reeds veel gepubliceerd.

De laatste der vier zittingen wordt door Br. Van der Valk met dankzegging gesloten.

Namens Deputaten.,

J. H. FERINGA, Scriba.

Klundert., 2 April 1896.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Officiele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Bladeren