GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 14 Augustus).

Provinciale Synode der Gereformeerde kerken in Zeeland, gehouden 23/24 Juni 1896.

Ds. Oosten opent de vergadering in naam der saamroepende kerk van Middelburg. Het moderamen wordt samengesteld alsvolgt: Praeses : Ds. Littooij; scriba : Ds. Hulsebos ; assessor: Ds. de Koning en Ds. Vrolijk.

Verschillende rapporten worden uitgebracht.

Wordt goedgevonden, om aan Z. E. den commissaris der Koningin te verzoeken, den lotingsdag voor de militie alzoo te bepalen, dat deze niet samenvalle met den Dankdag voor den oogst. Met het oog op de vele werkzaarnheden en vergaderingen wordt besloten, de Prov. predikanten-conferentie dit jaar niet te houden.

Opdat dit nog tijdig in de Classicale vergaderingen kunne worde besproken, zal het agendum der Prov. Synode voortaan minstens vijf weken van te voren worden verzonden.

Naar aanleiding van een voorstel van Zierikzee wordt aan de deputatcn ter Generale Synode opgedragen, om, waar dit pas geeft, te getuigen tegen het onbroederlijk geschrijf in de kerkelijke bladen.

Aan de Classis Zierikzee wordt advies gegeven in de zaak der kerk van Colijnsplaat, welker leeraar reeds zoo langen tijd lijdende is.

Eveneens wordt advies gegeven aan de Classis Tholen inzake eene der kerken, die eenen vasten oefenaar heeft benoemd, zonder de Classis hierin te kennen, en nadat de Classis deze benoeming vernietigde, toch in deze zaak is voortgegaan.

Aan eenen student aan de Theol. School wordt onder zekere voorwaarden eenige steun toegezegd uit de kas E. b. p.

Wordt besloten eene oproeping te doen van jongelingen uit Zeeland, ten einde een hunner aan te nemen als alumnus der kas E. b. p.

Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland ie EHïddelburg.

Op den loden Augustus 's avonds half acht trad in de Noorderkerk Prof. Dr. A. Kuypcr op, om den bidstond te leiden voor de Synode.

Naar aanleiding van Ps. 133 werd gewezen op den rijken zegen, door den Heere zijne kerk toegezegd, waar zij het samenwonen in liefde beoefent; terwijl om dien zegen het aangezicht des Heeren werd gezocht.

Den dag daaraanvolgend werd des morgens ten 91/4 uur in de Gasthuiskerk de Synode geopend, namens de roepende kerk van Middelburg, door Ds. A. Littooij.

In zijn openingswoord gaf deze een kort en duidelijk .historisch overzicht van het kerkelijk leven te Middelburg.

Nadat gezongen was Ps. t25 : 2 en gebeden, werden de credentie-brieven voorloopig nagezien en in orde bevonden.

De Gereformeerde kerken waren door 40 afgevaardigden vertegenwoordigd.

Als adviseurs waren tegenwoordig de hoogleeraren in de Theologie aan de Theologische School en aan de Vrije Universiteit en de Docent-Zendings-director J. H. Donner. Enkele der rapporteurs namen plaats, terwijl Reverend Van Es, afgevaardigde van de Ref. Church in Amerika en Prof. Jiiger uit Emden deze zitting reeds bijwoonden.

Tot leden van het Moderamen werden gekozen: Ds. B. van Schelven van Amsterdam tot praeses; Ds. J. v. d. Linden van 's-Gravenhage tot assessor; Ds. H. Hoekstra van Schiedam tot scriba en Ds. W. J. de Haas van Culemborg tot sub-scriba.

Nadat de praeses met een kort woord had bedankt voor het vertrouwen der vergadering en verklaard had in de kracht des Heeren deze taak te aanvaarden, stelde hij voor als mede-adviseurs nog te benoemen de Dienaren des Woords Ds. W. H. Oosten en J. D. v. d. Velden uit Middelburg. Besloten wordt, dat de zittingen gehouden zullen worden van 9I/3 tot 12I/3 en van 1I/2 tot 4I/2 uur.

Dr. Geesink en Dr. Hania zullen lederen dag een kort resumé voor de pers gereed maken.

In de namiddag-zitting werd het voorloopig agendum nog aangevuld met de nagekomen stukken en alzoo het agendum voor de Synodale vergadering vastgesteld. De praeses brengt nu ter tafel een schema van verdeeling der rubrieken van 't agendum en stelt daarria voor verschillende commissies aan te wijzen, die zullen rapporteeren in de Synodale vergadering over de zaken, die aan hun oordeel worden voorgelegd.

Ieder der 8 commissiën is samengesteld uit afgevaardigde Dienaren des Woords, Ouderlingen en uit adviseerende leden.

Het schema wordt geheel overgenomen, en de commissiën worden verkozen, zooals het moderamen had voorgesteld.

De Voorzitter stelt thans aan de orde Afdeeling C Van het Agendum.

Er was door verschillende omstandigheden geen rapport van Deputaten, benoemd voor de opstelling van eene verhandeling in zake den dienst van het diakenschap, aanwezig, wel een schrijven van Ds. J. C. Sikkel dienaangaande, dat wordt voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen.

Dan wordt gelezen het rapport van de archiefbewarende kerk van Amsterdam B. Over de vraag, hoe het verder gaan moet methet archief van de Synoden der ChristeUjk Gereformeerde kerk, dat te Kampen berust en bewaard bleef, wordt nog niets besloten, maar een nader voorstel ingewacht.

Voorts komt een rapport ter tafel van deputaten over de onderhandeling met nog niet aangesloten kerkformatiën. Naar aanleiding van dit rapport en de discussie hierover gevoerd, wordt besloten, dat voortaan deze onderhandelingen niet meer zullen worden gevoerd door deputaten, maar direct door de kerken.

Het rapport, door Ds. Littooij uitgebracht over de pogingen om de groepen van Ds. Wisse c. s. tot terugkeer te brengen, wordt gelezen en voor kennisgeving aangenomen.

De nog restende tijd van deze middagzitting werd besteed met de voorlezing van het uitvoerig rapport van Dr. L. F. Rutgers en Dr. H. Bavinck, in zake tucht over doopleden.

Voorgesteld werd dit rapport direct te laten drukken, opdat de leden, vóór zij over dit rapport en de conclusion zich uitspreken, het rustig en grondig konden nagaan.

Eindelijk werd nog aangewezen, om in het Kerkblad verslag te geven: , Ds. J. D. v. d. Velden.

De naraiddagzitting werd daarna door den Voorzitter met dankzegging gesloten.

J. D. v. D. VELDEN.

THECLOQiSCHE SCHQOL.

Aan degenen, die zich als adspiranten voor het a.s. Admissie-e-aaxaen der Theologische School wenschen aan te geven, wordt voorloopig bericht, dat dit onderzoek D. V. omstreeks half September plaats hebben zal; de juiste datum zal nader bekend gemaakt worden.

Het Docenten-Coilege herinnert hun, en ouders of voogden, hierbij in de eerste plaats aan de Attesten, die vereischt worden; niet alleen als lidmaat door doop of belijdenis, maar ook aangaande godsvrucht en karakter, met het oog op de voorbereiding tot den Dienst des Woords. Indien men deze Attesten niet van een Kerkeraad van ééne der Gereformeerde kerken kan verkrijgen door onbekendheid, dan trachtemen getuigschriften in te leveren van èen of meer lidmaten der Gereformeerde kerken, of van betrouwbare Cliristelijke personen.

Wat aanleg en kennis betreft, diene men Testimonia of Attesten van ziJDe voormalige onderwijzers in. Vooral wanneer men in eene hoogere dan de eerste klasse wenscht geplaatst te worden.

Behalve op eene behoorlijke ontwikkeling die verlangd wordt, om terstond in de eerste Klasse met het aanleeren van 't Latijn te kunnen beginnen, wordt men vooral ook gewezen op de vereischte kennis van de hoofdtrekken der Bijbelsche Geschiedenis en de beginselen der Gereformeerde Religie naar het Kort Begrip. Terwijl de adspirant, naar gelang van zijn leeftijd, rekenschap heeft te geven van de redenen, die

hem aanvankelijk tot de keuze van het Leeraarsambt hebben geleid.

Na voldoening aan het Atfmissie-oaderzotk wordt hun, die naar een hoogere Klasse staan, het JC/asse-examsn afgenomen, waarin men aan de eischen van het Over^angs-exzmen voor de gevraagde Klasse heeft te beantwoorden.

Wie zich wenscht aan te geven, adresseere zich tot den Pedel der Theologische School, den heer ƒ. /arisen te Kampen.

Namens het Doe.-College der

Theologische School.^

M. NooRDTZij, Rector.

C. MULDER, Secretaris.

Kampen., lo Aug. 1896.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 augustus 1896

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 augustus 1896

De Heraut | 2 Pagina's