GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Classes Almkerk heeft in hare vergadering van 7 Dec. te Nieuwendijk, den heer H. Meulink, candidaat aan de Theologische School te Kampen, praeperatoir onderzocht en met algemeene stemmen beroepbaar gesteld voor de Gereformeerde kerken.

DEP. CORR. M/D H. OVERHEID.

Aan de Gereformeerde Kerken.

Nogmaals vestigen Deputaten voor de Correspondentie met de Hooge Overheid, ingevolge een besluit van de jongste Generale Synode, de aandacht van dA Kerkeraden Qf^ At Algemeene Volkstelling, die bij den uitgang van dit jaar overal in ons land zal worden gehouden.

Daar zijn verschillende redenen, welke wij thans niet behoeven te noemen, maar die, naar het oordeel van de Generale Synode, het hoogst gewenscht en noodig doen achten, dat alle leden en doopleden onzer Kerken, hetzij zij hoofden van gezinnen of alleen wonende personen zijn, zoo voor zich als voor de hunnen in de stukken voor de Volkstelling duidelijk invullen, dat zij behooren tot DE GEREFORMEERDE KERK, Alsmede, dat, zoo ze door de beambten de stukken laten invuilen, zij zich wel verzekeren, dat deze werkelijk den naam Gereformeerde Kerk invullen.

In streken, waar, zooals bijv. in Noord-Brabant, de Hervormde Kerk soms ook Gereformeerde Kerk genoemd wordt, is het zelfs gewenscht, dat men invult of laat invullen: GE­ REFORMEERDE, maar niet Hervormde, KERK.

De Generale Synode dringt er ten zeerste op aan, dat elke Kerkeraad, op de hem gepast voorkomende wijze, al de leden en de doopleden zijner Kerk even vóór Nieuwjaar ernstig aan hunne roeping in dezen zal herinneren.

Namens Deputaten vaornoemd,

M. NOORDTZIJ,

Secretaris.

Kampen, 12 Dec. '99.

THEOLOGISCHE SCHOOL.

Hedenavond, ten 8 ure, op den 45en jaardag der School, droeg Prof. Dr. H. Bavinck in de Aula, het Rectoraat over aan Prof. P. Biester-j veld, daartoe door de Curatoren benoemd; Vooraf heeft de aftredende Rector eene rede gehouden, over Het Doctorenambt,

De oorsprong, de ontwikkeling en de beteekenis van dit Doctorenambt in het midden en ten dienste van de Gemeente van Christus, werden in het licht gesteld. Door deze doctoren vervult de Kerk hare roeping, om het Evangelie aan alle creaturen, dus ook op de erve der wetenschap en aan onderzoekers der eeuw, te verkondigen als de kracht Gods en als de wijsheid Gods. Door hen handhaaft zij haar recht en haar vrijheid tegenover de wetenschap, wordt zij bevestigd als een pilaar en vastigheid der waarheid, wast zij op in de genade en kennis van den Heere Jezus Christus en komt zij tot de eenigheid des geloots en der kennis van den Zone Gods.

Al mag het onderscheid tusschen den geloovige en den pastor en zoo ook tusschen den pastor en den doctor geenszins worden uitgewischt, toch is aan de andere zijde de eenheid in den inhoud en in de zekerheid der kennis, die hen onderling samenverbindt, niet uit het oog te verliezen. En juist door die eenheid is de Kerk van Christiis bevoegd en bekwaam, om zich doctoren toe te voegen, die de waarheid uitleggen, verdedigen en toevertrouwen aan mannen, die bekwaam zijn om anderen te leeren. Beoefening der theologie en opleiding tot den dienst des Woords zijn de beide werkzaamheden, welke de Kerk aan hare doctoren opdraagt; en deze zijn geen andere dan die, welke ook door hoogleeraren in de theologie verricht moeten worden. Naar de Gereformeerde gedachten over het wezen én het doel der Godgeleerdheid is er geen onderscheid tusschen doctoren der Kerk en professoren der theologie. Doctoren der Kerk kunnen zijn en behooren te wezen dienaars en priesters der wetenschap.

Daarom, zóó betuigde spreker, staat voor mijn geest een ander beeld van de universitas litterarum, dan voor den geest van Kant en Fichte.

Met dankbare waardeering, werd ten slotte melding gemaakt van de zorg der Kerken voor de School en in 't bizonder van het besluit der laatstgeh. Generale Synode, om deze hare stichting te handhaven en te bevestigen; alsmede van de benoeming van Dr. H. H. Franssen, die in ons midden was, als Penningmeester der School. Uit de jaargeschiedenis der School werd voorts medegedeeld het overlijden van den hooggeachten Curator Ds. W. J. de Haas, een man vol belangstelling in de welvaart en den vrede van Kerk en School, en van den student Albertus Veenkamp, een jongeling van goede verwachting, die zijne studie aan de School had voleind. Dertien nieuwe studenten werden ingeschreven, en thans staan op de rol der studenten de namen van zeventig broederen, die zich voorbereiden voor de bediening des Woords.

Behalve de Hoogleeraren en de Leeraren van het Gymnasium, met echtgenooten en familie, de studenten en eenige leerlingen van het Gymnasium, werd deze samenkomst ook door de bedienaren des Woords en door ouderlingen en diakenen en door andere broeders en zusters der Gemeente bijgewoond. Van de Curatoren waren tegenwoordig Ds. J. Bavinck en Ds. T. Bos. Zegene de Heere uit genade het gesproken woord, dat reeds in druk verscheen, en verhoore Hij de bede voor School en Kerk!

Het Secretariaat is voor het nieuwe jaar aan Dr. H. Bavinck opgedragen.

Met aanbeveling van de Theologische School in de liefde en gebeden van al de Kerken.

Namens het College van Hoogleeraren,

L. LINDEBOOM, Secretaris.

Kampen, 6 December 1899.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 december 1899

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 december 1899

De Heraut | 4 Pagina's