Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Hospitaal te Djogja.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hospitaal te Djogja.

4 minuten leestijd

Amsterdam, 5 October 1900.

De Minister van Koloniën heeft op de Begrooting van NederJandsch Indie voor 1901 voor het Fe£ro»e//a-hospita.aï een som van ƒ 3000 uitgetrokken, af te betalen in maandelijksche bijdragen van ƒ 250.

Het Hospitaal te Modjowarno, dat dusver ƒ 3000 ontving, wordt tegelijkertijd door hem voorgedragen voor het dubbele dier som, en deze verdubbeling wordt gemotiveerd door de aanstelling aan dat hospitaal van een tweeden geneesheer. Alle uitzicht bestaat dus, dat ook het hospitaal van Djogja, zoodra een tweede geneesheer zal zijn aangesteld, van / 3000 op ƒ 6000 zal komen.

Aan den Minister van Koloniën voor deze gunstige beschikking onzen dank.

En onze dank niet minder aan de „Scheufersvereeniging", die over het laatste jaar voor ditzelfde hospitaal een som bijeenbracht van ƒ8.280, — voor zoo jonge en zoo op kleine schaal begonnen vereeniging metterdaad eeti te waardeeren bedrag, vooral zoo men let op de gestadige klimming, die in de inkomsten van deze Vereeniging valt waar te nemen. Het eerste jaar ƒ 1610. Het tweede jaar ƒ 6415. Het derde jaar / 6555. Het vierde jaar ƒ 8.280.

De eerste stoot blijft gegeven door de eerste groote bijdrage van ƒ 10.000, later met de / 5000 voor meubileering verhoogd.

Maar, dit vooropgesteld zijnde, komt de dank en de eere voor het slagen van deze onderneming zeer stellig aan deze jonge vereeniging toe, die, onder de auspiciën van Prof. Dr. Rutgers opgericht, en hoogst eenvoudig georganiseerd, nu reeds zoo aanmerkelijke bijdrage kon inzenden, en de belofte in zich draagt van nog milder bijdrage in de toekomst.

Opmerkelijk is het, dat het vrouwelijk element bij de stichting van dat hospitaal zoo op den voorgrond treedt. Men merkt dat reeds aan den naam van Petronellahospitaal, in verband met de eerste groote gift. Maar vooral ook aan deze Scheurersverecniging, die geheel op vrouwelijke kracht drijft.

Want wel is Prof. Rutgers geestelijk adviseur, maar de vereeniging zelve wordt geheel door vrouwen bestuurd; al het geld komt in uit vrouwelijke bijdragen; waaruit volgt, dat derhalve voor een tweede hospitaal al de manlijke kracht beschikbaar blijft en ook het bij mannen beschikbare geld.

En dan zal het vrouwelijk voorbeeld navolging kunnen vinden, ook in de wijze van werken. Want metterdaad, al wat van deze Vereeniging uitgaat, draagt een frisch merk en toont geordende kracht.

Dat kwam ook nu weer uit in het jongste Jaarver.slag, dat terdege goed in elkaar zit, flink gesteld is, rijk is aan zakelijken inhoud, en juist daardoor uitlokt tot geven van steun.

Terecht is zelfs op den uiterlijken vorm gelet, en in vergelijking met vorige jaren, is er ook in den uitwendigen vorm van het verslag vooruitgang waar te nemen.

We vertrouwen dan ook, dat deze vereeniging een steunpilaar voor het hospitaal te Djogja zal blijven, en dat de kerk van Amsterdam in staat zal zijn, om, gerugsteund door deze vereeniging en gedekt door de Rijkssubsidie, dit hospitaal tot wezenlijken bloei te brengen.

Of er in het Verslag niet een enkel spoor is aan te wijzen van het indringen van de microbe van het Shovi-'isvaz. (zie ons artikel over Practicisme in ditzelfde nummer) zij aan het zelfonderzoek van wie dit verslag schreef, overgelaten. Het is een verleiding, waaraan men altijd bij zulke vereenigingen bloot staat. Deze bacil is alleen bij den geestelijken microscoop te ontdekken. Maar op het gedurig hanteeren van dezen microscoop blijven we dan toch aandringen. Mits men op zijn hoede is, en er geen cultuur van maakt, wordt ge zulk een microbe nog wel meester.

In elk geval is deze gunstige loop van zaken voor Dr. Scheurer heerlijk.

Hij is een man zoo als ge er weinigen vindt. Zoo kundig, zoo volijverig, zoo onbaatzuchtig, zoo energiek.

Zijn bede is thans verhoord, zijn wensch is hem geschonken. Hij heeft nu zijn hospitaal.

Moge dit hospitaal bloeien en groeien. Moge het veel lijden lenigen en veel ellendigen op Java helpen. Moge spoedig een tweede arts Dr. Scheurer ter zijde staan. Mogen de ziekenverpleegsters die eerlang naar Java vertrekken, in zijn energieken geest haar taak opvatten. Geve de optreding van den dienst des Woord.s, als Ds. Swaan er zijn zal, aan heel dezen arbeid hoogere wijding. Blijve zoo het hospitaal spreken ook tot de conscientie van wie ons tegen zijn. En bovenal, worde het doel van heel deze stichting niet gemist, om door barmhartigheid, in naam van Jezus betoond, het hart van den inlander voor Jezus te ontsluiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 oktober 1900

De Heraut | 4 Pagina's

Hospitaal te Djogja.

Bekijk de hele uitgave van zondag 7 oktober 1900

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken