Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
Print this document

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd

De raad der Gereformeerde Kerk van Beekbergen deelt aan de Zusterkerken mede, dat haar leeraar Ds. J. Teves van deze gemeente is losgemaakt, bij de uitvoering van het desbetreffende besluit der Generale Synode van Arnhem door de daartoe benoemde Deputaten.

Namens den kerkeraad voornoemd:

G. VAN ENGELAND, Voorzitter.

JB. BRINK, Scriba.

Beekbergen, 9 September 1902.

De Classe Utrecht van Gereformeerde Kerken in Nederland, van oordeel, dat in het voorstel-Prof. Bavinck Rutgers Kuyper Biesterveld den goeden weg werd aangewezen om tot eenheid in de opleiding te komen, betreurt het ten zeerste dat de Synode niet gepoogd heeft, middelen te beramen om tot uitvoering van dit voorstel te kunnen geraken, en spreekt uit, dat zij de verantwoorde lijkheid voor de gevolgen die uit de niet door voering van dezen voorslag zullen kunnen voortvloeien, niet voor hare rekening neemt. Utrecht, 10 Sept.

Utrecht, 10 Sept.

AGENDUM

voor de Veertiende Centrale Diaconale Conferentie D. V. te houden te Amersfoort op Woensdag 17 September 1902, in het Nieuwre Ke kgebouw aan de Langegracht. Aanvang 's morgen. 10 uur.

I. Opening der Vergadering.

II Lezing der Notulen en Presentielijst.

III. Voorziening in de Vacaturen, ontstaan door de periodieke aftreding van de broeders G. Struik Czn., Enkhuizen; J. B. Blankenberg, Amsterdam, en J. Janse Jzn., Middelburg.

IV. Rapport van de Commissie in zake Diaconaal Orgaan.

V. Zijn art. 37 Dordtsche Kerkenorde en art. 30 Geloofsbelijdenis wel in overeenstemming? Laat art. 38 D. K. wel toe, dat in schier al de kerken de Diakenen tot den Kerkeraad genomen worden ? Ware het niet beter om een van beiden, óf zich stipt te houden aan art. 38 D. K. óf in al de kerken de Diakenen tot den Kerkeraad te nemen, om hen dan tevens af te vaardigen naar de meerdere Kerkelijke Vergaderingen ?

Het Comité der Prov. Diacon. Conf. N.-UoUaiid. VI. Is het te verdedigen dat eene Diaconie de voeding van arme kinderen eener Christelijke school op zich neemt?

Zuidlaren.

VII. Hoe behoort de Subsidie die de kerk aan de School-Vereeniging jaarlijks heeft af te dragen voor kinderen van ouders, die niet het volle schoolgeld betalen, te worden verkregen? Indien het benoodigde geld daartoe verkregen wordt, door een derden rondgang in de gods dienstoefeningen, onder wiens beheer behoort dan de opbrengst dier collecten te staan, — van de Vereeniging als zoodanig of van een suppletiefonds of van de Diaconie? en wie heeft met de Ouders te overleggen hoeveel er gesuppleerd zal worden ?

VIII. Op welke manier kan de kerk van Christus aan hare roeping ten opzichte van on-^ en minvermogenden teringlijders (sters) beantwoorden?

Rijswijk (Zuid-Holland).

IX. Mag eene Diaconie, welke beslist onmachtig is om toereikend hare armen te steunen, hulp vragen bij een burgerlijk Armbestuur ?

Groningen B.

X. Mag eene Diaconie meer uitgeven dan voor de armen wordt ingezameld? GronmgenB. XI. De conferentie dringe aan bij de Geref. Ziekenverpleging (lees: Vereen, voor Geref. Ziekenverpl.) tot het tegen zeer geringen prijs verkrijgbaar stellen, van middelen, noodig bij de Verpleging van Kranken?

XII. Is het naar den eisch onzer beginselen, dat door of namens Diakenen der Geref. Kerk, op geregelde tijden langs de huizen, ook van ongeloovigen enz. gelden worden verzamel.i, (zoogen. straatcollecte) ten behoeve der eigen armen, zelfs al wordt een deel dier gelden, besteed voor armen niet tot de Geref. Kerk behoorende ?

Meppel.

XIII. Welke is de gewenschte verhouding van onze Diaconiën tot de Vereen, voor Geref. Ziekenverzorging ?

Meppel.

XIV. 1) Zijn Diakenen verplicht of geroepen de formulieren van eenheid mede te onderteekenen in kerkeraden waarin zij in zaken van tucht, leer en kerkregeering een adviseerende stem bezitten?

2) Wat wordt in den regel onder „groote" en „kleine" gemeenten verstaan. Bijvoorbeeld: Waar 5 Ouderlingen en ook 5 Diakenen zijn, met een gemeente van p. m. 200 a 250 belijdende leden, wordt een gemeente onder eene groote, dan wel onder eene kleine gemeente begrepen ?

Winschoten.

XV. Is de stelling „Recht gaat voor barmhartigheid" juist ? m. a. w. moeten financieele verplichtingen door eene kerk aangegaan voorop gaan, en daarna het beoefenen van barmhartigheid ?

Ingezonden door een br. Diaken van Amsterdam.

Even als vorige jaren zijn Ds. A. M. Donner en Ds. H. Teerink bereid de Vergadering van a'ivies te dienen. Elke Diaconie betaalt de reiskosten harer afgevaardigden, terwijl de kosten van drukwerk enz. door het Comité gemaakt, over de vertegenwoordigde Diaconiën worden omgeslagen.

Zij die van den gemeensehappelijken maaltijd a / i.io per persoon, en die half zes des namiddags wordt gehouden, gebruik wenschen te maken, gelieven dit per briefkaart te willen melden aan den heer E J. van Ommen, Arnhemschestraat, Amersfoort

Worde deze Veertiende Samenkomst andermaal door de broederen trouw bezocht, en stelle de Heere haar tot eer Zijne Naams, en tot waarachtig heil van hen, die Hij aan onze zorgen heeft willen toevertrouwen.

Het Comité voornoemd :

G. STRUIK CZN., Vice-Voorz, , Enkhuizen.

J. B. BLANKENBERG, Peninngm., Amsterdam.

J. JANSE JZN., Middelburg.

H. WIND, Groningen.

R. BROEKHUIZEN, Meppel.

G. TERHAAK, Alkmaar.

C. F. VoN MEYENFELDT, Secret.,

Spuistraat 268, Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 september 1902

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 september 1902

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken