GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Broeders en Zusters!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Broeders en Zusters!

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Broeders eo Zusters!

In het vorige jaar is te Akker- en Murmerwoude eene vereeniging tot stand gekomen, goedgekeurd bij K. B. van i April 1902, ten doel hebbende Christelijk lager Schoolonderwijs te verstrekken aan kinderen, wier ouders of voogden zulks verlangen. Jaren herwaarts werden dusdanige pogingen aangewend, doch financieele zwakheid deedt het in duigen vallen. Opnieuw werd echter de hand aan den ploeg geslagen, en eigen kring afgewerkt. Of het doel thans zal verwezenlijkt worden? Dit hangt grootendeels of van de hulp der Broeders en Zusters van buiten.

De bevolking hier toch, belangstellende in 't Chr. Onderwijs, behoort over 't algemeen tot den arbeidenden stand en kunnen dus weinig of niets bijbrengen. Toch is, den toestand in aanmerking nemende, eene flinke som toegezegd. Het bedrag is echter op lange na niet toereikend, om tot den bouw van een school over te gaan.

En toch Br. en Z. de behoefte is hier zoo groot. Een groot aantal kinderen moet nog steeds gebruik maken van de Staatsschool en de weinigen die gebruik maken van de naburige Chr. Scholen staan voor het feit aigewezen te worden, omdat het aantal eigen kinderen vermeerdert en de scholen te klein worden. Is dat geen treurig vooruitzicht? Het Bestuur van bovengenoemde vereeniging spant dan ook alle krachten in om dezen toestand te verhelpen. En waar zij overtuigd is, dat hier gedaan is wat gedaan kan worden, meent zij hierin vrijmoedigheid te vinden een beroep te doen op de milddadigheid van ons Chr. volk.

Broeders en Zusters, vrienden van het Chr, onderwijs, die met aardsche goederen zijt gezegend, zondert een penningsken af en zendt het aan den penningmeester of een der onderteekende bestuursleden. Het zal u toch niet schaden of gij een kruimeltje minder hebt, en de vereeniging wordt er door gesterkt. ledere gave, hoe gering ook, wordt met een dankbaar hart aanvaard, en zal bij voortduur verantwoord worden in dit blad.

Het Bestuur betuigt langs dezen weg, naast God, beleefd haren hartelijken dank aan de vriendelijke gevers en geefsters voor onderstaande bijdragen:

Gecollecteerd langs de huizen met toestemming van den kerkeraad der Geref. kerk te Rinsumageest / 45, Dokkum B /sr.Ss, Anjum / 26.70, Nes en Wierum / 12.80, Paesens / 9.50, Boxum / 14.20, Berlikum / 11, Leeuwarden ƒ 62 75, Eernewoude / 8.15, Lioessens / 7.35, Heerenveen / 16.50, Beetgum / 17.50, Oostermeer / 9.25, Franeker ƒ 26.85, ^^ / 23.25, Arum / 11.50, Bozum/9 55, Exmorra / 9, Marrum / 27.55, Metslawier en Nijawier ƒ 13.20, Oosterend / 20.90, Oosterbierum ƒ 13.25, Sexbierum / 18.60, Schraard / 11.30, Witmarsum / 17 50, Wons / 13 45.

Collecte van de Geref. kerk te Reitsum / 17.65, Kollum B. / 5, Wartena / 2, Jacobi Parochie ƒ i, LoUum / 5, Gerkesklooster / 5, Workum / 651, Woudsend / 5.20, IJlst ƒ 3.

Giften van N. N. te Akkerwoude / 10, H.S. te Hemelum / i, N. N. te Murmerwoude / 2, Ger. Jong. Vereeniging te Anjum / 5.50, Ds. O. te Aalsum / 1.50, Ds. K. te Hantum / i, Ds. K. te Dantumawoude / i, K. T. te Rinsumageest door Dr. R. van Wanswerd / 10; van een dienstmeisje te Leeuwarden ƒ r. Ds B. te Beetsjum, gevonden in 'tkerkzakje/ i, G. P. te Eernewoude, nagift /1, J. B. te Akkerwoude, uitgave Meth. en Calv. / i, eenige vrienden van O Nijkerk / 5.30, id. van Schettens/1.75, id. van Ferwerd / 5.25, id. van Veenwoude / 1.50, A. J. V. te Leeuwarden / i.

Gecollecteerd buiten de Provincie, te Schipluiden / 17.50, te Aalst / 31, te Kerkwijk / 11.50, te Veen / 10, te Ermelo Veldwijk / 21.50. Collecte Geref. kerk Bierum Gron./7.5o. Gift van den heer G, v. B. te Kerkwijk ƒ 10.

Namens het Bestuur:

F. M. BOUMA, Akkerwoude, Voorzitter, E. BOLT, Murmerwoude, Secretaris. JACOB BOUMA, Akkerwoude, /'tf««i«^»«.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 april 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Broeders en Zusters!

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 april 1903

De Heraut | 4 Pagina's