GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Gerichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Gerichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Meppel.

Op de vergadering dezer classis, gehouden 3 Febr. j 1., werd met algemeene stemmen tot den mi-isionairen dienst des Woords toegelaten de heer D K. Wielinga, theol. cand. te Kampen, door de ks-rk van Hoogeveen beroepen om uitgezonden te worden voor den missionairen dienst op het eiland Ssemba.

Namens de classis:

A. VAN DijK, scriba.

Hollandscheveld 6 Febr. 1904.

Kort verslag van de Vergadering der classe Zwolle, gehouden 4 Febr. 1904.

1. Ds. Zijp, naar toerbeurt praeses, opent de vergadering en benoemt Ds. Ploos van Amstel tot assessor en Ds. Elzinga tot scri'ia.

2. Alle kerken zijn vertegenwoordigd.

3. Benoemingen voor de verschillende functie's, volgens art. 9 van 't huishoudelijk reglement, worden gedaan.

4. De classe meent nog niet rijp te zijn voor de beantwoording der vragen van de circulaire der 5 deputaten, die door de synode van Arnhem benoemd zijn in zake art. XIII D. K. O., omdat dit stuk op de rneeste kerkeraden, nog niet is behandeld. Daarom besluit de vergadering, om deze circulaire aan de kerkeraden der kerken in de classe te zenden, om dan op de volgende vergadering te kunnen voldoen aan het verzoek der „5 deputaten, " die daarom verzocht zullen worden den termijn van beantwoording te willen verlengen tot 15 Mei.

5. De mededeeling der classe Zieiikzee, dat zij zich genoodzaakt heeft gezien, om Ds. G. W, H. Esselink, predikant te Zierikzee, voor onbepaalden tijd in zijne bediening te schorsen, wordt voor kennisgeving aangenoiïien.

6. De kerk van Zwolle wordt opgedragen, oiTi Ds. de Bruin, missionair predikant op Soemba, thans met verlof hier te lande, te verzoeken in een der kerkgebouwen te Zwolle te willen optreden.

7. De kerk van Kampen deelt mede, dat zij voornemens is, het protest tegen de 2e collecte voor de Theol. Fac. der Vrije Universiteit, op de vorige classicale vergadering behandeld, door te zenden naar de e. k. Provinciale Synode.

8. De kerken van Blokzijl en Langeslag wordt advies gegeven in enkele zaken. 9. Als roepende kerk voor de volgende vergadering wordt aangewezen de kerk van Welsum, terwijl D.i. Schoenm-ikers het praesidium zal hebben waar te nemeu.

10. Ds. Schuurman sluit de vergadering met dankzegging.

Namens de classe,

M. ELZINGA. h. t. Scriba,

Kort verslag van de vergadering der Classis Arnhem, gehouden den 27 Januari 1904.

1. Dr. Wielenga, bij toerbeurt praeses, opent de vergadering, laat zingen Ps. 100 : 2, leest Ps. 46 en gaat voor in gebed.

2. De Credentialen worden onderzocht; alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

3. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

4. Ds. v. Schelven deelt mede gewaarschuwd te zijn voor zekeren v, D., voormalig voorganger eener vrije gemeente, die voorgeeft giften in te zamelen voor de keik te Duisburg. Met het oog op den fioantieekn nood dier kerk zal de classis een circulaire zenden zoowel aan kerkeraden als aan particulieren.

5. Een missive van den kerkeraad uit Utrecht intake de geopperde bezwaren tegen het accoord van samenwerking zal beantwoord worden. Een missive van de classis Zierikiee wordt voor kennisgeving aangenomen. Op een verzoek uil Vierssen (Duitschland) om tot de institueering der Geref. kerk aldaar over te gaan, zal geantwoord worden dat den broeders aldaar geraden wordt kerkelijke voeling met Duisburg te zoeken. Een schrijven aan br. Br. te Harscamp zal na onderzoek beantwoord worden.

Aangaande een circulaire van Deputaten voor de regeling der Emeriti enz. zal het oordeel der herbenoemden worden ingewonnen, waarna ze op een vervroegde classis zal worden behandeld.

6. De boeken der verschillende Deputaten worden nagezien en in orde bevonden.

7. Het rapport der Qassikale Deputaten in zake den omslag voor Emeriti enz. zal met verdere toelichting doorgezonden worden naar de e. k. Prov. Synode met verz(> ek om een billijker verdeeling der finantieele lasten.

8. De vacatuurbeurten worden aldus geregeld. Duisburg Ds. v. Schelven, Ds. Mulder, Ds. De Gooyer. Nijmegen Ds. De Gooyer, Ds. Notten, Ds. Goudappel. Ruhrort Ds. Goudappel. Westervoort Ds. Hoekstra, Ds. v. d. Sluys, Ds. De Jong. Zetten Ds. De Jong, Dr. Wielinga, Ds. Mulder.

9. Bij de rondvraag naar art. 41 D. K. worden adviezen gegeven.

10 De e. k. classikale vergadering zal samen komen 6 April.

11. Na psalmgezang en dankgebsd wordt de vergadering door Ds. Mlulder gesloten.

Namens de Classis,

W. MULDER, h. t. Scriba.

1854 16 Juni 1904, Een halve eeuwfeest onzer Theol. SchocL

Binnen eenige maanden zal onze Theologische School op een vijftig jarig bestaan mogen terugzien, waarin de bewijzen van de goede gunst des Heeren onzes Gods vele over haar waren. Wat in haar eerst aan de Chr. Geref. Kerk, daarna aan alle Gereformeerde Kerken in deze landen niet alleen, maar ook daar buiten gegeven is, weet ieder lid, die in de geschiedenis der Keiken geen onbekende is.

De hernieuwde opbloei van het gereformeerde leven in ons vaderland is voor een ni; t gering gedeelte vrucht van de Theologische School. In zwakheid begonnen, is ze geworden tot een heerlijke planting, waar nu reeds 500 mannen hunne opleiding mochten ontvangen, die, ieder naar de eigenaardigheid der hem geschonken krachten en gaven, mede gearbeid hebben aan den opbouw van het heerlijke Godsgebouw, waarvan Chri stus Jezus werkmeester èa fundament, hoeksteen èn kroon is.

Waar nu zulk een feest aan ons gereformeerde volk is geschonken, een feest tot herdenking van de groote zegeningen en weldaden des Heeren onzes Gods — daar _ kan het niet anders of we moeten er ons toe opgewekt gevoelen om onze dankbaarheid niet slechts in woorden te uiten, maar ook in daden om te zetten.

Vandaar dat na eene vergadering met een aantal broeders uit de onderscheidene provinciën, de drie-eerstopdergeteekenden zijn opgetreden als algemeen comité, bijgestaan door de mede onderteekende provinciale gedelegeerden, die aan het hoofd staan hunner eigen provincie. Het doel hiervan is: ieder lid der gemeente als zoodanig in staat te stellen eene feestgave af te zonderen door te teekenen op lijsten, welke door verschillende broederen zullen wor den aangeboden.

Op deze wijze kan dan een zekere som wor den bijeengebracht, welke op den daartoe vastgestelden dag aan het College van Hoogleeraren der Theologische School zal worden over handigd. Zoodoende kan dit in staat worden gesteld jongelingen, die daarvoor in de ter men vallen, in hunne studiën te ondersteunen. Ea juist daaraan is zulk een behoefte! Telkens toch komen er aanvragen in, die noode worden afgewezen. Het halve-eeuwfeest onzer Theo logische School zij ons dan een nieuwe prikkel om daartoe mee te werken.

Laat ons aanhouden in den gebede, opdat onze Hemelsche Vader de mannen, die aan onze School arbeiden, bekwame en bekrachtige door zijnen Heiligen Geest; maar laat ons dan ook door onze feestgave 16 Juni a.s. tot een heerlijken feestdag maken.

Het algemeen comité :

Ds. J. H. DoNNER, te Neuwdorp.

Ds. N. Y. VAN GOOR, te Halfweg.

DR, A. NOORDTZIJ, te Kampen.

De Provinciale gedelegeerden: Ds. B. van der Wen te Grootegast, Ds. A. Doorn te Franeker, Ds. J. Bakker te Emmen, Ds. L, Smilde te Ommen, Dr. G. Keizer te Tiel, Ds. J. Koppe te Bunschoten, Ds. H. Buurman te Amstelveen, Ds. H. Kouwenhoven Dzn. te Leiden, Ds. R J. van der Veen te Goes, Ds. N. G. Kapteyn te Werkendam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Gerichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 februari 1904

De Heraut | 4 Pagina's