Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd

Vergadering der Classis Amersfoort op Dinsdag 12 Juli e. k,

Punten voor 't agendum worden ingewacht bij Ds. A. H. Donner vóór i Juli e. k.

Namens de roepende kerk van Amersfoort A. B.

H. TEERINK, praeses.

Kort verslag van de Part. Synode der Geref. Kerken in Noord Brabant en Limburg, gehouden op 8 Juni 1904 te 's Hertogenbosch.

Ds. J. M. Mulder opent namens de roepende Kerk de Synode met eene broederlijke toespraak naar aanleiding van het gelezen gedeelte van Gods Woord uit Maleachi i, nadat is ge zongen Ps. 119 vs. 3 en 17, waarna hij voorgaat in gebed.

De credentiebrieven bleken in goede orde te zijn. Uit de classe Klundert was een afgevaardigde niet gekomen en evenmin diens secundus.

In het moderamen werden gekozen: Ds. J. M. Mulder als praeses, Ds. W. Bosch als assessor, Ds. J, van Haeringen als scriba en Ds. J. C. C. Voigt als adj, - scriba.

De notulen der ten vorigen jare gehouden Synode worden gelezen en behoudens eene kleine opmerking goedgekeurd.

De Prov. penningra., br. De Leeuw, rappor teert een ontvangst van / 680, 85 (^n ƒ 100 als reserve voor de a. s. Gen. Syn.) en een uitgaaf van / 659, 79, zoodat in kas is / 21.06.

Deputaten ad examina rapporteeren inzake het bijgewoonde peremptoir examen van Ds. J. C. de Moor.

De Prov. Kas voor hulpbeh. Kerken ontving volgens rapport een bedrag van j 431, 191/2 en gaf uit een som van/201, 871/2, zooclat/229 32 aanwezig is. Hiervan bestaat echter /200, — in aandeden, die voorshands niet inwisselbaar zijn.

Voor Art. XIII D. K. O. is gestort door de 3 dassen en ook uitgegeven eene som van ƒ1105.—• Op voorstel van deputaten wordt besloten w^der geene aanvrage te doen uit de Gen. Kas; dat voorts de bijdrage voor Ds. Teves door den Prov. penningm. zal voldaan worden, en eindelijk, dat Deputaten worden gedechargeerd.

Namens de classe 's Bosch wordt gerapporteerd, dat het archief te 's Hertogenbosch in behoorlijken staat is. Aan deputaten voor de Inw. Zend. wordt opgedragen het archief der Inw. Zending te ordenen en aan de Kerk te 's Hertogenbosch toe te zenden.

Ds. Visser en Oud. Both rapporteeren, dat zij de boeken van den penningm. der Inw. Zend. hebben nage^ien over het jaar Mei 1902—Mei 1903 en in orde bevonden.

Inzake de zending onder de Heidenen en Mohammedanen wordt door de dassen medegedeeld, wat dienaangaande is verricht.

Op voorstel van Ds. de Moor wordt besloten, dat voortaan het punt „Mededeelingen van de putaten der Gen. Syn." niet meer op het agen dum zal voorkomen.

Naar aanleiding van een voorstel der classe Klunde t wordt het volgende besloten:

„Met het oog op de menigvuldige losmakingen van D. d. W. in den laatsten tijd, die naar haar oordeel moeilijk in overeenstemming zijn te brengen met art. 11 en 12 K. O., vestigt de Part. Synode de aandacht der Deputaten voor de herziening der D. K. O. op deze artikelen, opdat in deze de overeenstemming tusschen de losmakingen en gemelde artikelen meer duidelijk zij en het woord „verzetten" door een duidelijker definitie worde vervangen."

Een tweede voorstel der Classe Klundert, bedoelende aan de X deputaten missionis meer der bevoegdheid te geven tot het weigeren van hulp uit de Gen. Kas, wordt verworpen.

De roorgenzitting wordt gesloten met dankzegging bij monde van den scriba.

De adj.-scriba opent de middagzitting met gebed, nadat is gezongen Ps. 84:3.

De volgende benoemingen geschieden:

Curator Theol. School: Ds. W, Bosch, sec. Ds. J. Van Haeringen.

Prov. dep. voor de algem. Kas van hulpbeh. Kerken: Ds. J. M. Mulder, sec. Ds. J. C. C. Voigt.

Dep. voor Art. XIII K. O.: Ds. L. G. Goris, Ds. J. M. Mulder en oud. W. N. De Leeuw.

Dep. ad examina: Ds. J. M. Mulder, Ds. J. van Haeringen, Ds. J. A. Goedbloed, Ds. J. C. C. Voigt en Dr. J. C. de Moor.

Prov. dep. voor hulpbeh. Kerken: J. Maris, A. Oost en C. van Wijnen.

Prov. quaestor: Oud. W. N. de Leeuw.

Dep. voor Inw. Zend. en B. C.: A. C. VAN DRIMMELEN te Klundert, penningmeester. Voorts uit cl. Klundert; Ds. L. G. Goris, Otid. K. Dane, sec. Dr. J. C. de Moor; uit cl. A Imker k: Ds. W. Bosch, Oud. W. N. de Leeuw, sec. Ds. A. P. Lanting; uit cl. 's Bosch: Ds. J. M. Mulder, Oud. H. Schreuders, sec. Ds. J. van Haeringen.

Archiefbew. kerk 's Hertogenbosch.

De Synode vergadert in Comité.

De scriba van Dep. voor Inw. Zend. en B C. brengt namens dep. rapport uit. Naar aanleiding hiervan wordt besloten, de wijze waarop de bearbeiding van Roosendaal zal geschieden, aan de prudentie van dep. over te laten.

Met betrekking tot de eigenaardige verhouding van buitenleden tot de kerken en tot de Inw. Zending wordt tevens behandeld de vraag van de classe 's Bosch, om eene Concept regeling voor den arbeid der luw. Zending saam te stellen. Dit wordt goedgevonden, terwijl ter voorbereiding dezer regeling worden aangewezen de dep. voor de Inw. Zending, die daartoe eene commissie zullen benoemen.

De zaak van de uitgave van een Zendingsblaadje wordt aan de prudentie der dep. overgelaten.

Ook zullen dep. de bearbeiding van Eindhoven nader overwegen.

De penningmeester der Inw. Zending rapporteert een ontvangst van / 3801, 86 en een uitgaaf van /3244, 781/2, zoodat fSS7> °l^h ^^ l^as is. Dit overschot is /160 56I/2 minder dan het vorige jaar. De broeders Us. Zwiers en Oud. K. iöane zullen de rekening van den penningm. nazien.

Ds. E. Th. PI. van A. zal weder eene onder steuning genieten.

Of Ds. Binnema weder te Helmond zal arbeiden, wordt ter beoordeeling overgelaten aan dep. der Inw. Zending.

Br. Dekker kan weder te Helenaveen catechiseeren.

Ten behoeve van den arbeid te Helenaveen wordt / 75 toegestaan.

De Kerk van Heusden vraagt predikdienst van alle predikanten der provincie eenmaal 'sjaars. De Synode beveelt dit verzoek zeer aan.

Roepende kerk voor de volgende Synode is Klundert. De vergadering zal worden gehouden te Breda in de eerste helft van Juni 1905.

De praeses zegt de vergadering dank voor 't geschonken vertrouwen. De assessor dankt den praeses voor diens voortreffelijke leiding.

Na sluiting met dankgebed door den assessor gaat de vergadering uiteen.

J. C. C. VoiOT, Adj. Scriba.

Inwendige Zendicg en Bijbelcolportsge in Noord-Brabant en Limburg.

Geliefde Broeders en Zusters.

Duidt het ondergeteekende niet ten kwade, dat hij het navolgende onder uwe aandacht meent te moeten brengen.

Op de op 8 Juni gehouden part. Synode van N.Brabant en Limburg, geroepen eenfinantieel verslag uit te brengen over den toestand der kas van de Inwendige Zending in deze provinciën, moest hij o. m. de klacht doen hooren, dat aan giften en collecten, van particulieren, commissiën en kerken / 800 minder was ontvangen dan een vorig boekjaar; wel reden dus tot ernstige bezorgdheid.

En meent nu niet, dat de liefde voor deze zaak in het finantieel arme N.-Brabant was verkoeld; van de gewone ontvangsten, die / 2798, 16 groot waren, kwam toch f 1142 uit N.-Brabant in.

Moet ook dit jaar weer teruggang brengen ?

Zoo graag zouden we onzen arbeid uitbreiden.

Noord Brabant en Limburg zijn zoo groot en geestelijk zoo schrikkelijk arm; het is zoo hoog noodig, dat ten minste één vaste Bijbel colporteur koH worden aangesteld; doch blijft het zoo voortgaan, dan zullen we onzen arbeid moeten inkrimpen, en we vragen u. Broeders en Zusters, mag dat ? moet 4an het arme N. Brabant maar aan zijn lot worden overgelaten?

O, geeft s. V. p. hierop een antwoord door een jaarlijksche bijdrage, of gift voor eens, of door een collecte.

Beurt daardoor het hart van Deputaten en arbeiders op, en moge dan ook in dit jaar Gods zegen rijkelijk komen op dien arbeid. Verblijdt dan ook uw dw. Br.

A. C. VAN DRIMMELEN, penningm.

Klundert, Juni 1904,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 juni 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 19 juni 1904

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken