Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Officieele Berichten.

5 minuten leestijd

Classis Do drecht.

De e.k. classicale vergadering zalD.V. gehou den wolden 3 Aug. a.s. Punten voor het agendum in te zenden vóór 13 Juli.

Namens de roepend-? kerk te Westmaas:

E. A. GKOENEWEGEN, praeses.

A. VAN DEN BERG, scriba.

Westmaas^ 21 Juni 1904.

Kort verslag van de Prov. Synode der Gertf Kerken van N. Holland 8 Juni 1904, gehouden te Alkmaar.

Namens de roepende kerk opent Dr. Weche laar de vergadering op de gebruikelijke wijze, zich in een korte toespraak aansluitend bij het gelezene uit i Cor. 16.

Uit de credentiebrieven blijkt, dat al de dassen wettiglijk vertegenwoordigd zijn. Voor Amsterdam is in plaats van de beide primiouderlingen slechts één secundus.

In het moderamen worden gekozen Ds. van Schelven als praeses, Ds. Breukelaar als asessor, Ds. Louman Beyer en Ds. Koers als scribae.

Deputaten worden aangewezen tot nazien van de boeken, tot regeling van finantiën dezer Synode en om te dienen van praeadvies over de ingekomen stukken.

De rekening en verantwoording yan de kosten der vorige Synode sluit met een batig saldo van /4.S0.

Rapport Dep. art. 13. 't Blijkt dat de classis Amsterdam nalatig is geweest in haar stortingen.

Namens de Synode zal hierover een schrijven worden gezonden.

Rapport Dep. van de kas van hulpbehoevende kerken in de provincie. Ontvangen werd /920. De aanvragen van de zwakke kerken worden toegestaan overeenkomstig de voorstellen van deputaten.

Met het oog op de exceptioneele verhouding van de classis Amsterdam tot de kerk van Westzaan wordt besloten, zich te verbinden „aan de classis Amsterdam tot vereffening dezer aangelegenheid, gedurende elf jaar een jaarlijksche bijdrage te verleenen, in dezer voege, dat deze bijdrage het eerste jaar / 44 zal bedragen en zal afioopen met / 4 per jaar, zoodat het elfde jaar de bijdrage / 4 zal wezen, welke bijdrage zal gebracht worden op rekening van de Prov. Synode, terwijl de Synode nog uitdrukkelijk uitspreekt, dat zij voor de aflossing van de hoofdsom geenerlei verplichting aanvaardt.”

Rapport Dep. van het Prov. Studiefonds. Ontvangen is / 1319, 581/2 en uitgegeven /1262, 85. De zes alumni, die steun ontvingen, gaven reden tot tevredenheid. De voorstellen van Dep. om denzelfdcn steun te verleenen als het vorige jaar, worden na. eenige wijziging aangenomen.

Een voorgestelde verandering in Art. i van de Regeling, in dier voege, dat deputaten terstond herkiesbaar zullen zijn, wordt verworpen.

Rapport van den Curator van de Theol. School. Ds. Neijens verzocht dringend niet weer in aanmerking te komen als curator. Op voorstel van den praeses besluit de vergadering, hem dank te betuigen voor de diensten, aan de Theol. School en de Kerken gedurende zoovele jaren met groote toewijding bewezen.

Rapport Dep. Generale kas art. 13. Met dankbaarheid wordt vernomen, dat geen aanvrage om hulp noodig zal zijn.

Rapport Dep. ingekomen stukken. De wed. V. zal opnieuw / 40 ontvangen. De wed. F. en Ds. P. V. A. zullen denzelfden steun genieten als het vorige jaar. Voor het wachtgeld van Ds. T. wordt / 70 toegestaan.

Een verzoek van de kerk van Wormer om een aanbevelingjvoor het inzamelen van giften tot den bouw eener nieuwe kerk, wordt ingewilligd.

Tot primus curator wordt gekozen Ds, V. Schelven, secundus Ds. Breukelaar.

Deputaten, door de Synode te benoemen, worden gecontinueerd. De classes zullen die voor art. 13 en het studiefonds hebben aan te wijzen.

Roepende kerk voor 1905 zal Enkhuizen zijn.

Na lezing der korte notulen gaat de praeses voor in dankgebed en wordt door hem de vergadering gesloten.

Namens de classis:

A. H. KOERS.

Helder, Juni 1904.

AGENDUM

voor de Vijfde Provinciale Diaconale Conferentie der Gereformeerde Kerken in de Provincie Noord Holland, D. V. te houden Woensdag 29 Juni 1904 in het gebouw der Gerefor. meerde Kerk Vinkenstraat, Zaandam. Aan vang des morgens tien uur.

1. Opening der Vergadering.

2. Voorlezing van de presentielijst der vertegenwoordigde Diaconieën en lezing der notulen,

3. Mededeeliogen van het Comité.

4. Referaat te houden door den WelEerw. heer Ds. Los van Hilversum, mederedacteur van het Diaconaal Correspondentieblad.

Onderwerp : De verhouding van de Diaconie tot de Vereenigingen van liefdadige doeleinden binnen den krin^ der gemeente.

5. Pauze van 12 tot i uur.

6. Is het weuschelijk en mogelijk te komen tot de oprichting van een Provinciaal oude mannen-en vrouwenhuis?

{Zaandatn A,

7. Heeft de Diaconie verplichtingen tegenover doopleden, wier ouders zich los maken of losgemaakt worden van de Gereformeerde kerken?

{Den Helder).

8. Acht de Conferentie het noodig of wenschelijk, dat de plaatselijke Diaconieën zich uitspreken omtrent het voorstel van Amsterdam, dat op de eerste Classicale vergadering van elk jaar de Diaconieën vertegenwoordigd zullen zijn?

{Den Helder).

9. Oordeelt de Conferentie het wenschelijk, om aan de Redactie of den uitgever v/h. Diaco naai Correspondentieblad te verzoeken een goedkoopere uitgave van een zeker aantal nummers, ter verspreiding in de gemeente, teneinde meerdere kennis ook van diaconale zaken onder de gemeenteleden te bevorderen?

{Zaandam B.)

10. De Conferentie spreke hare meening uit over de wenschelijkheid van de oprichting van een Sanatorium door Diaconieën.

{Alkmaar).

11. Is het wenschelijk om een Permanente Commissie van bijv. 5 leden te benoemen, welker taak het zal zijn, de Prov. Diac. Conferentie voor te bereiden ?

(Den Helder).

12. Rondvraag.

13. Sluiting der Vergadering.

Eerwaarde Heer en en Broeders !

De Commissie heeft het noodig geoordeeld aan elke Diaconie 5 ex. van deze agenda toe te zenden ter verspreiding onder de leden. Zij hoopt van harte, dat ook hierdoor de belang stelling in deze hocgst gewichtige vergadering mag toenenr.en en dat vele broedeis zich opgewekt zullen gevoelen, haar bij te wonen.

De Bedienaren des Woords der kerken A. en B. te Zaandam hebben zich bereid verklaard, de vergadering als adviseurs te dienen. De Commissie acht de aanwezigheid van B.B. predikanten, ouderlingen en belangstellende gemeenteleden zeer gewenscht.

De Heere wone met zijn geest in haar midden, opdat de besprekingen mogen strekken tot eere Zijns Naams en tot heil onzer armen en ellendigen.

Bij voldoende deelname zal aan het einde der vergadering een gemeenschappelijke maaltijd worden gehouden tegen den prijs van / i 50 per persoon. De broeders, die daar gebruik van wenschen te maken, worden beleefd uitgenoodigd, vóór 26 Juni daarvan kennis te geven aan den heer B. Barneveld Pzn., Langestraat 9, Zaandam.

Met heilbede en broedergroete, Namens de Commissie uit de Diaconieën, Haarlem, Zaandam :

D. SPITS, voorz.

J. W. FLORIJN, secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 26 June 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 26 June 1904

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken