GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classe ’s-Gravenhage.

De kerkeraad der Gereformeerde kerk te 'sGravenhage bericht, dat de classe 's Graven hage D. V. vergaderen zal te 's Gravenhage op Dinsdag 8 November a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 25 October e, k. bij den scriba, Van Speykstraat 105, 's Gravenhage.

Namens den kerkeraad voorn.,

C. LION CACHET, Scriba.

Door de classis Klundert is in hare vergadering van 6 Oct. j.l. peremptoir geëxamineerd en tot de bediening des VVoords en der W. Sacr. toegelaten de Eerw. heer Ds. B. Hageheek, beroepen te Fijnaart.

Ook is op die venadering bi^noemd tot correspondent Ds. I.. G. Goris te Zevenbergen Prov. Dep. naar art. 49 ; D3. A, J Mulder Ie Klundert. Sec. Dep. Syn. voor Hulpl. kerken; Ds. L. G. Goris te Zevenbergen, S: c. Dep. Syn. voor Benoem. Hoogleeraren: Dr. J. C. de Moot te Breda.

Namens de classis voornoemd:

L. G. GORIS, }i\t scriba.

Zevenbergen, Oct. 1904.

Het Bestuur der Theol. Pac. Ver.' a/d Vrije Univ. m akt aan Kerkeraden, die een student willen laten optreden, bekend, dat zij zich kunnen wenden tot onderstaand adres:

„Beituur der Theol. Fac. Ver.

Keizersgracht 162, Amsterdam."

Kort Verslag van de i6e Centr-Diac. Conf, gehouden in deOosterkerk te Arnheni, op Woensdag 7 Sept. 1904.

(Slot)

Omstreeks half twee nam de middagvergadering een aanvang. Gezongen werd Ps. 25:2, waarna punt V ter sprake - ~kwam. „Rapport van de Commissie van advies inzake de Sanatoriumquaestie, met de adviezen van de Theologische Professoren der Theolog. School en der Vrije Universiteit.

Op verzoek van den Voorzitter las de Secretaris de ingekomen stukken betreffende deze zaak, na vooraf herinnerd te hebben aan het besluit der vorige Conferentie:

„De Centrale Diaconale Conferentie, vergaderd te Amersfoort den 2 Sept. 1903, dankbaar erkennend het werk der Commissie, vraagt openbaarmaking van haar rapport, zal daarnaast vragen het advies der Theologische Professoren der Geref Kerken in ons land, dat aan de Diaconieën Ier bespreking vroegtijdig op te zenden om op een volgende Conferentie de zaak nader te bespreken."

Allereerst werd gelezen het schrijven der Commissie, waaruit bleek, dat naar aanleiding der adviezen van de Theol. Professoren de eenstemmigheid der Commissie verbroken was, waardoor zij buiten machte was geweest een tweede rapport aan te bieden. Uit de lezing der adviezen bleek, dat de Professoren van oordeel zijn, dat uit het ambl als zoodanig niet is af te leiden, dat de Diaconieën geroepen zijn voor deze zaak te zorgen, terwijl bovendien om redenen van praktischen aard het ongeraden is, dat de Diaconieën deze taak ter hand nemen.

Nadat br. Spier hierop nader had uiteengezet, waarom de Commissie geen nieuw rapport had ingediend, ontspon zich een belangrijk debat over de vraag, hoe het kwam, dat de opvatting van het diakenambt uit de dagen der doleantie zoozeer verschilde met die van thans. Ten slotte oordeelde de vergadering, — in het midden latende of de oprichting van een sanatorium al of niet op den weg van de diaconiën ligt, — dat wij in de gegeven omstandigheden geroepen zijn, het particulier initiatief te steunen.

Terloops werd mede bij dit punt behandeld punt VIII, betreffende de roeping der plaatselijke Kerken om de kranken geestelijk en lichamelijk te verzorgen. Daarna kwam in bespreking punt VII: „Hoe moet er gehandeld worden met behoeftige gezinnen, die van woonplaats veranderen en terstond, na aankomst, in een voor hen dikwijls vreemde stad, blijken aan alles behoefte te hebben? Dit punt, ingezonden door de Diac. van Enschedé, werd door den afgevaardigde dier Diaconie, br. Drost, ingeleid. Uit de discussie bleek, dat dit kwaad op tal van plaatsen in ons land voorkomt.

Niet alleen in het belang der diaconieën, doch ook in dat der armen was het gewenscht een vertrekkend huisgezin voor te lichten en te waarschuwen, en dat de diaconieën met elkander goede correspondentie hielden. Art. 83 der Kerkorde kwam hier ook nog ter sprake. Daarop kwam punt, VI ter tafel: Als welgestelde kinderen van behoeftige ouders weigeren naar vermogen bij te dragen tot het onderhoud dier ouders, is de diaconie dan verplicht in de plaats dier kinderen onderhoud te verschaffen, of moeten de ouders op grond van de burgelijke wet, voor den rechter, levensonderhoud van hunne onwillige kinderen vorderen T

Dit punt, ingezonden door de Diaconie der Geref Kerk te Arnhem (B.) werd door een dar broeders aldaar ingeleid. Meer dan eenig ander punt gaf dit aanleiding tot opgewekte broederlijke bespreking. De zaak zelve wordt een bedroevende genoemd. Welgestelde kinderen die hun behoeftige ouders vergeten en verschoppen! Dat zijn geen kinderen, maar bastaarden. De diaconie moet zulke ouders steunen en mag en kan hun den weg aanwijzen, opdat ze datgene verkrijgen wat hun recht is. Doch zij mogen en moeten niet gedwongen worden, om tegen onwillige kinderen te procedeeren. Eer is teer. Punt IX, over de diaco niën als correspondenten van verschillende vereenigingen, werd op voorstel van br. Sluyter aangehouden tot een volgende conferentie. -

Punt XI van de Diaconie te Middelburg (C) „Kan een Kerkeraad een besluit eener Diaconie in zake ondersteuning vernietigen en is die Diaconie dan verplicht haar besluit in te trekken /" lokte, hoewel, voor zoover bekend, nog nimmer zoo iets onder ons is voorgekomen, heel wat bespreking uit. Wij hadden hier, zooals een der sprekers zeide, een geval voor liefhebbers van het kerkrecht, om eens naar hartelust te grasduinen. Toch was men algemeen van oordeel, dat, om strijd der ambten te voorkomen, een Kerkeraad niet kon gaan vernietigen, doch wel adviseeren om een besluit in te trekken.

Punt XII werd tot een volgende Conferentie bewaard, terwijl de Diaconie van Deventer (A) tevreden was wanneer punt XIII in het Diac. Corresp. Blad beantwoord werd. Hiermede waren wij aan het einde van een der meest geslaagde Conferenties in de laatste jaren gekomen. De voorzitter bracht dank voor de broederlijke en punctueele bespreking van voorgekomen en niet voorgekomen gevallen; dank aan.de Diaconieën van Arnhem; dank aan onze hooggeachte adviseurs, die ons zoo wel de theoretische als de praktische zijde der vraagstukken hadden getoond. Dank bovenal aan onzen God, die ons dit schoone samenzijn weder heeft geschonken. De Vice Voorzitter, br. Terhaak, zegt namens de vergadering den Voorzitter dank voor zijne leiding. Hoewel reeds oud en grijs geworden in het diakenambt, is het onze wensch, dat hij nog jaren lang onze Conferentie mag leiden. Nadat ten slotte Ps. 84 : 4 gezongen is, gaat Dr. Wielinga ons voor in dankgebed.

Daar de plaatsing van het breedvoerig Verslag onzer Conferentie wellicht eerst in het October nummer van het Diac. Corr. Blad zal geschieden, meenden wij, om van het geduld der broederen niet te veel te vragen, een kort Verslag in De Bazuin eii in De Heraut te moeten plaatsen.

Namens het Comité,

R. BROEKHUIZEN.

Meppel, 28 Sept. 1904. Sen-.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 oktober 1904

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 oktober 1904

De Heraut | 4 Pagina's