GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan de Gereformeerde kerken in Nederland.

De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Utrecht bericht hierbij aan de Gereformeerde kerVen, dat hij met 't oog op het feit, dat sommige provinciale Synodes vergaderen in 't laatst van Juni, besloten heeft, om den uitersten termijn voor het inzenden van opgaven voor het Agendum voor de Generale Synode te stellen op I Juli a.s.

Hij verzoekt dus de provinciale Synoden en voorts allen, die iets hebben in te zenden, waarvan op het agendum vermelding moet geschieden, om te willen zorgdragen, dat alle opgaven enz. hem geworden vóór of uiterlijk op den len Juli a.s, aan 't adres van den laatst ondergeteekende (Schoolstraat 7).

Namens den Kerkeraad der

Synodale Kerk,

M. v. MINNEN,

P. J. W. KLAARHAMER.

Utrecht, I8 Mei I905.

Op het Agendum der particuliere Synode der Gereformeerde kerken in de provincie Noord-Holland, te houden op Woensdag 14 Juni a.s., 's morgens 10 uur, in de Gereform. kerk te Enkhuizen, komen de volgende voorstellen voor:

A. Rapport Revisie D. K. Orde.

Van classe Enkkuizen.

Aan het rapport nog toe te voegen:

a. artikel 57 blijve niet onveranderd, maar te doen vervallen het 2 e gedeelte van dat artikel, „en in de gemeenten waar men nevens de vader ook Gevaders" enz. tot het einde.

b. in art. 60 schrappen de woorden „en getuigen", zoo niet geheel schrappen dan zetten „of getuigen". , „ ,

c. in art. 67 in te voegen achter Paschen en Pinkster „en volgenden dag".

Van de classe Haarlem.

a. Art. 75 worde aldus gelezen:

„Van al zulke zonden, die van haar naturewege of door verachting der kerkelijke vermaningen in het openbaar gekomen zijn, zal de verzoening (wanneer men genoegzame teekenen van boetvaardigheid ziet) openbaarlijk en in zulk een vorm en manier geschieden als tot stichting van iedere kerk door den kerkeraad bekwaam zal worden geoordeeld, waarbij het advies van twee genabuurde kerken kan worden gevraagd."

b. Aan art. 79 worde toegevoegd de clausule: „ten dezen gesteund door de deputaten die naar art. 49 staan over de peremtoire examina."

B. Rapport. Art. 36 Geloofsbelijdenis.

Classe Alkmaar.

Zij vereenigt zich met de conclusie van het rapport, in het midden latende of thans reeds de tijd gekomen is, die wijziging aan te brengen.

C. Rapport. Zending onder de Joden.

D. Rapport. Art. 13 D. K. O.

Classe Enkhuizen.

De classe kan na uitvoerige bespreking niet met de conclusie daarvan medegaan, en stelt voor te blijven bij de thans geldende bepalingen.

Classe Alkmaar.

De classe oordeelt dat wel ten opzichte van Predikanten van 70 jarigen leefrijd en van 40jarigen diensttijd, maar niet ten opzichte van andere predikanten eene regeling wordt voorgesteld, die in overeenstemming is met art. 13, en wel bepaald met de zinsnede, „dat eerlijk in hunne nooddruft worde voorzien." Zij geeft daarom in overweging aan de prov. Synode, aan de gen. Synode voor te stellen, de conclusie van genoenid rapport te verwerpen en deputaten te benoemen, die eene regeling ontwerpen, volgens welke alle emer. predikanten naar art. 13 behoorlijk in hun nooddruft ver zorgd worden.

E. Verdere voorstellen.

a. De classis Alkmaar verzoekt doorzending naar de gen. Synode van het voorstel tot opheffing van het Kerkblad.

b. Zij betuigt adhaesie aan het voorstel der classis Edam inzake bearbeiding van plaatsen die door plaatselijke kerken moeilijk bereikt kunnen worden.

c. IK} verzoekt doorzending van het voorstel van de kerk te De Helder: De gen. Synode richte een schrijven aan de Geref. kerken waarin wordt aangedrongen, om, wanneer jeugdige lidmaten, hetzij al of niet toegelaten tot het H. A , vertrekken naar de verschillende garnizoensplaatsen, daarvan kennis te geven aan den raad der Geref. kerk, van die plaatsen.

De classis Edam stelt aan de prov. Synode voor eene regeling te treffen, waardoor meer het Evangelie verbreid worde in de provincie, met name in die streken waar de arbeid der plaatselijke kerk ontbreekt.

Verslag der Vergadering van de classis Gouda.

Namens de roepende kerk van Schoonhoven A. opent Ds. de Jong de vergadering. Z.E.W. laat zingen Ps. 25 : 2, leest Psalm 122 en gaat voor in het gebed.

Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.

Het moderamen constitueert zich als volgt: Ds. Langen praeses, Ds. Dalhuysen assessor. Ds. van Dijk scriba.

De notulen worden onveranderd goedgekeurd. Als kerkvisitatoren worden verkozen D. D. Langen, Dalhuysen, Steinhart en Hoekstra primi; D. D. de Vries en van Dijk s.cundi.

Tot afgevaardigden naar de Prov. Syn. worden verkozen: D. D. Dalhuysen en Langen primi; D. D. Steinhart en van Dijk secundi. Als ouderlingen de brs. A. van Leeuwen en D. Bremmer primi; de brs. K. v. d. Heuvel en J. W. Valk secundi.

Door de Dep. in betrekking tot de zaken te Schoonhoven A wordt rapport uitgebracht. De bespreking naar aanleiding van dit rapport en van de daarmede in verband staande ingekomen stukken wordt uitgesteld tot de namiddagvergadering, in welke deze zaken tot een gewenscht einde mochten worden gebracht.

De beroepen predikant van Reuwijk en Sluijswijk. Dr. B. J. Esser, wordt peremptoir geëxamineerd, waarbij Ds. van Dijk hem onderzoekt in de Dogmatiek, Ds. Broekstra in de ambtelijke vakken en Ds. de Vries in kerkrecht. Overeenkomstig het besluit der Synode was hem van de overige vakken vrijstelling gegeven. Na advies van den eenigen prov.-dep. wordt voornoemde broeder met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des Woords en der ^Sacramenten, welk besluit hem door den Praeses met hartelijke woorden wordt medegedeeld.

Na de pauze worden de collecten en quota geïnd.

In comité vergaderd zijnde, leest de Praeses een aanvrage voor van Ds. de Jong om eervol emeritaat. De classis meent echter deze aanvrage vooralsnog niet te mogen inwilligen. De vacaturebeurten worden geregeld, en in plaats van Ds. de Jong wordt Ds. de Vries aangewezen als consulent van de kerk te Bergambacht.

Aan de kerk te Waddingsveen wordt op een desbetreffende vraag geadviseerd, de volgende vergadering een voorstel van grensregeling tusschen deze en de aangrenzende kerken ter tafel te brengen.

Aan de kerkvisitatoren der classis wordt opgedragen een wijziging van de visitatie regeling op de eerstvolgende vergadering in te dienen. Besloten wordt naar de Prov. Syn. door te zenden het voorstel van Nieuwerkerk en Oudewater om de uitgave van het kerkblad te doen ophouden.

In zake het rapport van de Dep. der Gen. Syn, tot revisie van eenige artikelen der kerkenorde, besluit de classis hare instemming daarmede te betuigen, doch voor te stellen i. dat bij de wijziging zooveel mogelijk de nieuwe stijl worde toegepast, 2. dat in art. 4 het woord „vasten" niet worde weggelaten, en 3. dat in art. II de oude redactie worde gehouden.

Omtrent het rapport in zake art. 36 G.B. wordt een voorstel van Nieuwerkerk aangenomen, waarbij geadviseerd wordt tot groote voorzichtigheid in betrekking tot de wijziging van dit artikel.

Na breedvoerige discussie wordt in zake het rapport der Dep. over art. 13 K.O. een voorstel van Gouda A aangenomen, hetwelk het beginsel eener generale kas huldigt.

Gouda B stelt voor, dat de classis hare adhaesie betuige aan het besluit der classis Brielle, waarin zij hare afkeuring uitsprak over de wijze van optreden van den Wachlerbond en van prof. Lindeboom als lid van den Bond. Dit voorstel wordt aangenomen, ofschoon een sterke minderheid om formeele redenen zich er tegen verklaart.

Ingekomen is een schrijven, inhoudende een reeks voorstellen, op den kerkelijken toestand dezer dagen betrekking hebbende, en onderteekend door 58 lidmaten uit de kerk van Gouda A. De classis besluit echter deze voorstellen niet door te zenden naar de Prov. Synode.

Aan Gouda A en Sluipwijk wordt advies gegeven in een tuchtzaak.

Betreffende de bearbeiding van Stolwijk wordt aan den Scriba opgedragen de meening der desbetreffende kerkeraden te vragen.

Nog wordt besloten aan de Prov. Dep. voor het peremptoir examen mede te deelen, dat slechts één Deputaat het examen heeft bijgewoond en de classis over deze onvoltalligheid hare afkeuring heeft uitgesproken.

Op de Augustusvergadering zullen gestort worden de collecten voor de Theol. School, het Weeshuis en de Zending. Roepende kerk zal zijn Schoonhoven B.

Ds. Dalhuysen dankzegging. sluit de vergadering met

Namens de classis

A. VAN DIJK, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 mei 1905

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 mei 1905

De Heraut | 4 Pagina's