Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten

7 minuten leestijd

Op een nader te bepalen dag in de maand Augustus zal D. V. te Helder gehouden worden de 6e prov. diaconale Conferentie van de diaconiën in Noordholland. Het bestuur is als volgt samengesteld:

L. Rumpff te Helder, voorzitter; D. Spits te Zaandam, vice-voorzitter; G. van Dalen te Helder, secretaris; Jac. Dekkers te Helder, vicesecretaris; C. de Vries te Zaandam, penningmeester.

Particuliere Synode van Gelderland.

Door de particuliere Synode van Gelderland zijn in hare vergadering, gehouden te Ermelo 21 en 22 Juni 1905, tot afgevaardigden verkozen voor de e.k. Generale Synode te Utrecht, de brs. als prinai: Ds H. Hoekstra, Ds. J. W. A. Notten, ouderling H. Ormel en ouderling G. van Zwaluwenburg; en als secundi: Ds. P. Warmenhoven, Dr. B. Wiclenga, ouderling Jb. Kaspers en ouderling A. v. d. Poll.

Voorts benoemde de Synode voor de prov. Gelderland, tot curator van de Theol, School te Kampen, Dr. B. Wielenga, v. d. m. te Arnhem, en tot diens secundus Ds. H. Hoekstra, v. d. m. te Arnhem.

Namens de particul. Synode voorn.,

D. KOFFIJBERG, h. t. Scriba.

Ermelo, 22 Juni 1905.

Korte notulen van de Prov. Synode van de Gereformeerde Kerken in Noord Holland, gehouden te Enkhuizen, 14 Juni 1905.

Ds. Oosten opent de vergadering met een woord van welkom, nadat gezongen is Ps. 84 : 6 en geleïen Ps. 122.

De credentiebrieven worden nagezien.

Al de afgevaardigden zijn ter vergadering, behalve één ouderling voor de classis Alkmaar.

In het moderÊtmen worden gekomen Ds. Breukelaar als praeses. Ds. van Schelven als assessor, Ds. Louman Beyer en Ds, Koers als scribae.

De acten eener vorige vergadering worden gelezen.

Enkele commissiën worden gevormd om de vergadering te dienen van advies.

Rapport Studiefonds. De voorstellen van deputaten worden aangenomen: a. afwijzend te beschikken op de aanvrage van F. H. v. L.; b. aan de classis dezelfde bijdragen toe te zeggen, die-ze het vorige jaar hebben genoten, en c. aan den student A. zoo mogelijk denzelfden steun te bieden, die het vorige jaar door hem ontvangen is. Een schrijven van het coll. v. Prof. der TheoL School de aanvrage van v. L. betreffende, wordt voor kennisgeving aangenomen.

Rapport Dcputaten Art. 49 etc. Examens werden bijgewoond van de brs. Colenbrander, F. Ferwerda en J. H. Burnée. Ook waren deputaten tegenwoordig bij de emeritaatsverklaring van Ds. Feringa.

Rapport. Kosten der vorige Synode. De Synode spreekt er haar leedwezen over uit, dat dit rapport niet is ingezonden. Ds. v. Oosten en ouderl. van Heiningen zullen zorgen voor de verrekening der kosten dezer Synode.

Rapport Art. 13. De voorstellen van Deputaten worden eenigszins gewijzigd aangenomen. Aan de kerken die hare aanvrage vernieuwd hebben, wordt dt gevraagde steun epnieuw toegezegd. De ondersteuning voor Broek op Langendijk wordt bepaald op /250; voor ASkmaar eveneens. De wed. T., de wed. V., Ds. P. v. A. en Ds. T. zullen dezelfde toelagen ontvangen als het vorige jaar; de laatste alleen in geval de Gen. Syn, besluit opnieuw toe te zeggen.

Rapport Hulpbeh. kerken. Deputaten maken met dankbaarheid melding van ruime collecten. De kerken hebben bijna /1000 saamgebracht. Toch zouden zij nog gaarne meer willen ontvangen Indien de inkomsten eens verdubbelden, hoe menige zwakke kerk zou krachtiger gesteund kunnen worden. De Synode machtigt deputaten hierover een schrijven te richten aan de kerken. Uitgekeerd zal worden aan Edam 7275, aan Hoorn /loo en zoo mogelijk aan Hoorn /40, Medemblik /120, Slotermeer /r2S, Oostzaan /50, Kolhorn /50, Schermerhorn'/ 15, Schagerbrug /15 en aan St. Pancras, indien er een dienaar des Woords komt, / roo.

Rapport over ''t nazien der boeken. Deze zijn allen in orde bevonden --en worden door het moderamen geteekend.

Benoemingen. Ds. van Schelven blijft curator, Ds. Bieukelaar Sec. Cur.

ledere classis zal art. 13. een dep. aanwijzen voor

De deputaten voor art. 44 worden gecontinu eerd. In de plaats van Ds. van Oosten wordt Ds. Stadig aangewezen en in diens plaats Ds. van Dorp als Secundus. Naar de Gen. Synode worden afgevaardigd als primi Ds. Breukelaar, Ds. van Schelven, ouderl. Olthoff en ouderl. Zeelte; als secundi Ds. v. Goor, Ds. Louman Beyer en de ouderl. Sluis en Vermeulen.

Voorstellen. Het voorstel om het Kerkblad af te schaffen — wordt door de classis Alkmaar teruggenomen; dat van de classis Edam inzake Evangelie verbreiding in de provincie vindt veel bijval. De Synode verzoekt deze classis een volgende vergadering te komen met een regeling, deze zaak betreffende.

Een schrijven van de kerk van Hoorn, waarin de wensch geuit wordt dat de Gen. Synode uitspraak zal doen over enkele leergeschillen, wordt niet in behandeling genomen.

Een verzoek van Helder's kerk, gesteund door de classis Alkmaar, zal op het agendum voor de Gen. Synode geplaatst worden. Dit verzoek luidt: De Gen. Synode richte een schrijven aan de Geref. kerken, waarin wordt aangedrongen, om, wanneer jeugdige lidmaten, hetzij al of niet toegelaten tot het H. A., vertrekken naar de verschillende garnizoensplaatsen, daarvan kennis te geven aan den raad der Geref. kerk van die plaats.

In zake het rapport van de deputaten der Gen. Synode over art. 13 wordt het volgende voorstel aangenomen: 'De prov. Synode, in het algemeen hare instemming uitsprekende met het rapport van de deputaten der Gen. Synode met art. 13;

noodigt de Gen. Synode uit een regeling te treffen in de richting van genoemd rapport, waarbij zij echter de laatste woorden A Ib gaarne aldus zag gelezen: „Dit alles met dien verstande, dat bij korten diensttijd en bij gebleken behoefte toch behoorlijk in hun nooddruft zal worden voorzien, waarbij de kerkeraad beoordeelen zal in hoeverre de gestipuleerde uitkeering te verhoogen zij, terwijl de betrokken personen, zoo zij zich door deze beslissing bezwaard achten, zich kunnen wenden tot de meerdere vergadering, die alsdan een bindende uitspraak zal doen;

en ditzelfde te bepalen bij c en d.

De andere bij de kerken ingekomen rapporten van deputaten der Gen. Synode komen niet in bespreking. De opmerking wordt gemaakt, dat dit niet noodig is, wijl iedere kerk het recht heeft rechtstreeks hare meening daarover aan de Ged. Synode bekend te maken. De afge vaardigden zullen zoo mogelijk winste doen met de voorstellen der verschillende classes.

Rondvraag. De classis Amsterdam vraagt ver laging met 10 pCt, in den Prov. omslag. Bepaald wordt, dat dit jaar nog de bestaande regeling zal gelden en dat tegen de volgende Syn. een nieuwe regeling zal worden ontworpen. ledere classis zal daarvoor een deputaat aanwijzen, wiens adres^zoo spoedig mogelijk moet worden opgegeven aan de kerk van Amsterdam.

Het ontwerp van de nieuwe regeling moet voor Maart 1906 aan de verschillende classes ter beoordeeling worden gezonden. De classis Amsterdam zal de deputaten samenroepen.

Als roepende kerk voor de volgende Synode wordt de kerk van Edam aangewezen.

Het Moderamen zal de acta vaststellen.

Na dankzegging sluit de Praeses de vergadering.

Namens de Synode:

N. H. KOERS, Scriba.

OPROEPING.

Jongelingen uit Gelderland, die in aanmerking werischen te komen voor eene bijdrage uit het Provinciaal Studiefonds der Geref. kerken in Gelderland, ter opleiding tot den dienst des Woords, gelieven zich daartoe aan te melden bij den laatst ondergeteekende tot 29 Juli a.s., onder bijvoeging van de volgende getuigschriften:

a. Van den kerkeraad hunner gemeente, ten bewijze, dat zij bij ééne der kerken in Gelderland behooren, en dat-zij, naar het oordeel des kerkeraads, goede hoop geven voor den dienst des Woords, en. tot voortzetting hunner studie ondersteuning noodig hebben.

b. Van een bevoegd geneesheer, ten bewijze, dat zij eene goede gezondheid hebben.

Jongelingen, die nog het voorbereidend onderwijs moeten ontvangen, mogen niet ouder zijn dan 17 jaar, hoewel in een bijzonder geval hierop pene uitzondering kan worden gemaakt. Namens deputaten Art. 19 D. K. O.

J. MEIJER, Pres.

J. N. LINDEBOOM, Scriba.

Zalt-Bommei, t y r ZutpAen, 3 Juh 1905.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 juli 1905

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 juli 1905

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken