Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Beichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Beichten

9 minuten leestijd

Kort verslag van de vergadering der Particuliere Synode van Noord-Brabant en Limburg, op 14 Juni 1905 te Breda gehouden.

Morgenzitting.

Art. 1. De praeses der roepende kerk, Ds. A. J. Mulder van Klundert, opent de vergadering, laat zingen Psalm 105 : 3, leest Eph. 4 : I tot 17 en gaat voor in gebed.

Art. 2. De credentiebrieven worden onderzocht door Ds. J, A. Goedbloed en Dr. J. C. de Moor. De samenstelling der Synode is aldus:

Classis A Imkerk: D.D. G. J. D. Aalders, J. A. Goedbloed en J. Osinga; oud. A. Oost en W. N. de Leeuw (secundus).

Classis 's-Bosch: D.D. H. J. Binnema. J. van Haeringen en J. M. Mulder; oud. G. Branderhorst, A. Nieuwenhuijzen en H. Schreuders.

Classis Klundert: D.D. Dr. J. C. de Moor, A. J. Mulder en E. Zwiers; oud. P. K. van Boon, L. Punt en K. Dane (secundus).

Ouderling Van Oord (classis Almkerk) is door plotselinge ongesteldheid verhinderd aanwezig te zijn en zijn secundus te waarschuwen, doch zal zoo mogelijk nog komen.

Art. 3. Het moderamen wordt gekozen en aldus samengesteld:

Ds. A. J. Mulder, praeses; Dr. J. C. de Moor, assessor; Ds. J. M. Mulder, iste scriba; Ds. E. Zwiers, 2de scriba.

Art. 4. De scriba der vorige Synode, Ds. Van Haeringen, leest de notulen der vergadering van r904, die goedgekeurd worden,

Art. 5. Ingekomen stukken, i. de commissie tot het nazien van de rekening van den penningmeester der Inwendige Zending rapporteert, dat deze in orde is bevonden; z.deputaten voor Inw. Zending berichten, dat hunne rapporteurs op deze Synode zullen zijn: Ds. Goris en oud. Van Drimmelen; 3. een verzoek van Ds. E. Th. P. V. A. wordt wederom toegestaan; 4. eene mededeeling van de classis Klundert inzake eenige provisioneele benoemingen; 5. een verzoek van de redactie van den Bode om als officieel orgaan te worden erkend, wordt toegestaan; 6. de concept-regeling voor de Inw. Zending met begeleidend schrijven van deputaten, zal later behandeld worden; 7. schrijven van deputaten der Generale Kas naar art. 13 D. K. O., of voor onze provincie uit deze kas hulp noodig is, zal ontkennend beantwoord worden,

Art. 6. Rapporten, i. Namens deputaten ad examina rapporteert Ds. Van Haeringen, dat alleen het examen van den cand. Hagenbeek (classis Klundert) door deputaten behoefde te worden bijgewoond; 2. Namens deputaten voor hulpbeh. kerken rapporteert br. Punt: ontvangen is / 393-70V2. uitgegeven / 92.00I/2; 3. namens deputaten naar art. 13 D. K. O. rapporteert Ds. J. M. Mulder: ontvangen is/1080.10, uitgegeven / 1080; 4. namens deputaten voor Inw. Zending rapporteert Ds. Goris. De voorstellen der deputaten inzake Rosendaal en den Bode worden aangenomen. De praeses dankt deputaten voor den door hen verrichten arbeid, evenzoo den penningmeester, br. Van Drimmelen, die rapporteert / 4826.39 ontvangen en / 4137.511/2 uitgegeven te hebben; 5 de provinciale Quaestor, oud. W. N. de Leeuw, rapporteert / 655 ontvangen en / 658.651/2 uitgegeven te hebben en wordt met dankbetuiging gedechargeerd; 6. de archiefbewarende kerk 's-Hertogenbosch rapporteert, dat alle stukken in orde zijn en de aanvrage om nog ontbrekende stukken geen resultaat heeft gehad. Naar aanleiding dezer laatste mededeeling wordt na discussie besloten, dat de classes door de archiefbewarende kerk zullen aangeschreven worden.

Middagzitting.

Art. 7. De praeses laat zingen Psalm 25 : 2 en heet oud. 'Van Oord welkom ter vergadering. Art. 8. De vergadering gaat in comité en stelt de notulen der vergadering in comité van 1904 vast.

Art. 9. De commissiën tot het nazien der bescheiden bij de verschillende financieëele rapporten deelenmede, dat alles in orde is bevonden.

Art. I0. Tot afgevaardigden naar de Generale Synode worden gekozen:

Prim!: Dr. J. C. de Moor, te Breda; Ds. J. A. Goedbloed, te Nieuwendijk; oud. A. C. van Drimmelen, te Klundert; oud. A. Oost, te Meeuwen.

Secundi: Ds. J. van Haeringen, te Genderen; Ds. A. J. Mulder, te Klundert; oud. H. Schreuders, te Veen; oud. L. Punt, te Klundert,

Art. II. De classis Klundert neemt haar verzoek om steun uit de kas voor hulpbehoevende kerken terug, om fprmeele redenen.

Art. I2. In zake den arbeid der zending onder de Heidenen besluit de prov. Synode te adviseeren, dat het voorloopig gewenscht is de Heidenzending niet anders te steunen dan door bijdragen aan de Generale kas.

Art. I3. Inzake Helmond besluit de Synode, a. Ds. Binnema vrijheid te geven ook dit jaar zijn diensten aan Helmond te verleenen; b. den steun aan Helmond en Helena veen met / 25 te verhoogen; c, deputaten voor den Evang. arbeid te machtigen zich in contact te stellen met den kerkeraad van Helmond, ten einde de eventueel door dezen te beroepen dienaar des Woords tegen vergoeding hen helpe in den arbeid der Evangelisatie.

Art. I4, Inzake Hetisden adviseert de Synode der kerken, zoo mogelijk hunnen dienaar des Woords weder een Zondag af te staan.

Art. I5. De Concept regehng voor de Inwendige Zending wordt aangenomen, benevens de twee amendementen der classis Klundert. De praeses dankt de deputaten voor den door hen verrichten arbeid.

Avondzitting.

Art. I6, Br. Dane en Punt zijn met verlof der vergadering vertrokken; Br. van Drimmelen neemt als secundus zitting.

Art. I7. Benoemingen. Curator Theol. school: Ds. W. Bosch, sec. Ds. J. van Haeringen. Generale kas voor hulpbeh. kerken: Ds. J. M. Mulder, sec. Ds. E. Zwiers. Prov. Deput. Art. 13 D. K. O.: Ds. L. G. Goris, J. M.Mulder, oud. W. N. de Leeuw. Deput. ad examina: D. D. J. M. Mulder, J. van Haeringen, J.A. Goedbloed, Dr. J. C. de Moor, A. J. Mulder.

Deputaten voor den Evangelisatiearbeid: D. D. W. Bosch, A. P. Lanting, J. M. Mulder, J. van Haeringen, L. G. Goris, Dr. J. C. de Moor. Oud.: W. N. de Leeuw, H. Schreuders, K. Dane.

Prov. Deputaten voor hulpbeh. kerken: oud. J. Maris, A. Oost, C. van Wijnen.

Provinciale Quaestor: oud. W. N. de Leeuw, sec. B. Koekkoek Pz. Archief bewarende kerk: 's-Hertogenbosch.

Art. I8. Thans komen de voorstellen voorde Generale Synode aan de orde.

a. Overgenomen wordt het voorstel der cl. Klundert: het Kerkblad worde opgeheven.

b. Het voorstel der classis Klundert tot wijziging van het huwelijksformulier wordt niet overgenomen noch doorgezonden.

c. Inzake het rapport tot revisie D. K. O. refereert de part. Synode zich aan het oordeel der Generale Synode, en draagt de afgevaardigden op te letten op de besluiten door de classes in dezen genomen.

d. Inzake het concept voor de zending onder de Joden oordeelt de part. Synode, dat het voorstel van Dep. aanbeveling verdient, doch adviseert, dat de arbeid van den colporteur ook aan de plaatselijke vereenigingen ten goede kome.

e. Inzake het rapport Art. 13 D. K. O. neemt de prov. Svnode het voorstel der classis Alm kerk over, dat strekt tot verwerping van het voorgestelde en nieuwe regeling in den geest eener Generale Kas.

d. Inzake art. 36 belijdenis wordt (nadat enkele broeders de vergadering met verlof van den praeses hebben verlaten) besloten de Synode te adviseeren, niet in de belijdenis zelve te wijzigen, doch door eene nadere verklaring aan het gravamen te gemoet te komen.

Art. 19. De verrekeningen vinden plaats. Be sloten wordt de reiskosten te brengen ten bezware der provinciale kas.

Art. 20. De volgende vergadering zal in de eerste helft van Juni 1906 te Almkerk gehouden worden, en door deze kerk worden samengeroepen.

Art. 21. Na de rondvraag, waarbij de assessor den praeses dankt voor zijn leiding, sluit de praeses de vergadering, en eindigt Ds. Osinga, nadat Psalm 72 : 11 gezongen is, met dankgebed. Op last en met goedkeuring der Synode:

Dr. J. C. DE MOOR, assessor.

Generale Synode te Utrecht.

De Gereformeerde Kerk van Utrecht, in 1902 aangewezen om de eerstvolgende Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland saam te roepen, brengt door dezen ter kennis van die Kerken, dat de Generale Synode dezes jaars D. V. zal gehouden worden in de Oosterkerk (Maliebaan) te Utrecht en dat hare zittingen zullen aanvangen op Dinsdag, 22 Aug. des voormiddags te tien ure en dat zij zal worden voorafgegaan door eene ure des gebeds op Maandag 21 Augustus des avonds te half 8 ure in de Westerkerk (Catharijnekade), waarin de WelEerw. heer H. Hoekstra, bedienaar des Woords bij de Gereformeerde Kerk te Arnhem (B), hoopt voor te gaan.

Namens de Synodale Kerk,

M. VAN MINNEN,

P. J. W. KLAARHAMER.

Utrecht, 10 Juli 1905.

Generale Synode te Utrecht.

De Kerkeraad der Synodale Kerk verzoekt dringend vóór of uiterlijk op Woensdag a.s. (19 dezer) te mogen ontvangen opgave van de namen der Rapporteurs van de onderscheidene rapporten, voorzoover die hem nog niet zijn medegedeeld.

De rapporten, welke deze Synode heeft te ontvangen, zijn de navolgende:

1. Van Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid;

2. Van Deputaten voor advies inzake het ingediend gravamen tegen Artikel 36 der Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerken;

3. Van Deputaten voor de correspondentie met de buitenlandsche Kerken;

4. Van Deputaten voor de zending onder de Heidenen en Mohammedanen;

5. Van Deputaten om te examineeren naar Art. 4 der Zendings-orde;

6. Van Deputaten voor de Zending onder de Joden;

7. Van diezelfde Deputaten een Concept-Regeling voor den arbeid der Zending onder de Joden;

8. Van Deputaten voor de Generale Kas voor Emeriti predikanten, Predikantsweduwen en •weezen;

9. Van Deputaten voor advies inzake een nieuwe regeling van de verzorging van Emeriti-Predikanten;

10. Van Deputaten Curatoren der Theologische School.

11. Van Deputaten voor 't geval van 't ontstaan van een vacature onder de Hoogleeraren aan de Theologische School;

12. Van Deputaten tot oefening van het verband met de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit;

13. Van Deputaten voor 't ontwerpen: a van eene revisie van enkele artikelen der Kerkenorde — èn b. van eene betere regeling van de samenvoeging der dassen in particuliere Synoden;

14. Van Deputaten voor eene nieuwe regeling van den omslag der Synodale Kerken;

15. Van Deputaten voor de zaak te Haarlem;

16. Van Deputaten voor de zaak te Beekbergen ;

17. Van Deputaten voor de zaak te Enschedé. 18. Van Deputaten voor de zaak te Sliedrecbt; 19. Van Deputaten voor de zaak te Kornhorn; 20. Van Deputaten voor de Algemeene kas voor hulpbehoevende Kerken;

21. Van Deputaten voor hulp aan catechiseermeesters en oefenaars, door de actie van 1886 in moeilijkheid geraakt;

22. Van de Classe 's Gravenhage voor^'t uitschrijven van een Bededag of Bidstond; '— en in zake de Kerken te Batavia en Soerabaja;

23. Van de Archiefbewarende Kerk;

24. Van de Synodale Kerk;

25. Van Deputaten voor het Kerkblad;

26. Van het Moderamen der Generale Synode van Arnhem (zie art. 217 der Acta der Generale Synode van Arnhem).

Voorzoover deze rapporten niet reeds zijn ingekomen (n.l. die genoemd sub. 2, 7, 9, 12, 13a en b, 14, 19, 23) verzoekt de Kerkeraad, die, zoo spoedig de aard der opdracht hun vaststelling toelaat, te mogen ontvangen.

Alle stukken voor de Synode s. v. p. te adresseeren aan 't adres van den laatstonder geteekende (Schoolstraat 7).

Namens den Kerkeraad voornoemd,

M. VAN MINNEN,

P. J. W. KLAARHAMER.

Utrecht, 10 Juli 1905.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 juli 1905

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Beichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 juli 1905

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken