Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten

6 minuten leestijd

GENERALE SYNODE.

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Utrecht maakt bekend, dat bij de Ure des Gebeds, te houden op Maandag 21 dezer, des avonds te haif 8 ure in de Westerkerk (Catharijnekade), voor de Leden en Adviseurs der Generale Synode plaatsen gereserveerd zijn in het „ruim" der kerk op de ze, 3e en 4e bank van voren j

dat gedurende de zittingen der Synode in de Oosterkerk de ingang voor de Leden, de Adviseurs en Rapporteurs is in de Baanstraat 1 (Kostershuis);

dat — voorzoover de zittingen, der Synode publiek zijn — voor de Dienaren des Woords, Ouderlingen en Diakenen, die wenschen als auditores de zittingen der Synode bij te wonen, plaatsen gereserveerd zijn in de banken onder de gaanderijen ter rechter-en linkerzijde van de Synodale Vergadering, — terwijl voor Leden van Gereformeerde Kerken plaatsen zijn aangewezen op de gaanderijen of achter de Syno dale Vergadering in het ruim;

en dat voor alle Toehoorders de ingang uitsluitend is door het hek voor het Kerkgebouw in de Maliebaan.

Namens den Kerkeraad der Synodale Kerk

M. VAN MINNEN,

P. J. W. KLAARHAMER.

Classis Almkerk.

De vergadering der classis Almkerk zal D. V. gehouden worden te Nieuwendijk op 21 September a. s. Bijzondere zaken voor het agendum moeten, welomschreven, door _de kerken worden ingediend bij de roepende kerk, vóór den sen September.

Namens de Roepende kerk B. Werkendam,

Ds. J. OSINGA, Praesis.

C. BAGGERMAN, Scriba.

Werkendam, 16 Aug, ’05.

Kort Verslag van de Vergadering der Classe Brielle, gehouden te Vlaardingen den 10 Aug. 1905.

1. De Vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend.

2. In het moderamen nsmen zitting D. D. Dage vos als praeses; v. Andel als assessor; Delfos als scriba.

3. De Notulen worden gelezen en goedgekeurd.

4. Een voorstel, om de korte predicatie, bedoeld in art 41 DK, te houden in de vergaderingen der Classe, wordt niet aangenomen,

5. Van de handelingen der Prov. Synode van Zuid Holland wordt verslag uitgebracht.

De afgevaardigde van Middelharnis protesteert tegen de bewering, in dat verslag voorkomende, alsof een groot aantal der Geref. ouders te dier plaatse hunne kinderen niet naar de Christ, school zouden zenden. Wel kon dit nog beter zijn; doch zooals het voorgesteld wordt is het niet.

6. Een tuchtzaak, in de vorige vergadering besproken, wordt opnieuw in behandeling genomen; en met algemeene stemmen besloten, den betrokken kerkeraad te adviseeren, met de tucht voort te gaan.

7. Een geschil in eene andere Kerk zal cp advies der vergadering aan het oordeel van twee genabuurde kerken worden onderworpen.

8. Een verzoek van een der kerken, om vermindering in den classicalen omslag, kan niet worden toegestaan.

9. De vraag, of een kind van niet leden der gemeente, doch afgestaan aan een familielid dat wel tot de gemeente behoort, in de gemeente mag worden gedoopt, wordt toestemmend beantwoord, op voorwaarde echter, dat het recht tot opvoeding van dat kind aan dat lid worde afgedaan.

10. De Qaaestor verrekent de gelden.

11. Rozenburg wordt aangewezen, de Vergadering van Nov. bijeen te roepen.

12. De Vergadering wordt met dankzegging gesloten.

Op last der Classe Brielle.

A. DELFOS, Act.

Korte Notulen van de vergadering der classis Klundert, op 2 Augustus 1905 te Breda gehouden.

Art. I. De voorzitter Ds. Zwiers opent de vergadering na het zingen van Psalm 25 : 2 en het lezen van Psalm 93 met gebed. Ds. Hagenbeek is scriba. Dr. De Moor assessor.

Art. 2. De credentiebrieven worden onderzocht door Ds. Mulder en oud. Dane. Deze worden in orde bevonden. De kerk van Moerdijk is niet vertegenwoordigd, daar de afgevaardigden verhinderd waren. Zoo mogelijk zullen zij nog komen. '

Art. 3. De assessor leest de notulen der vergadering van 3 Mei 1.1., die na een korte opmerking worden goedgekeurd.

Art. 4 Het rapport van deputaten ad examina wordt uitgebracht, en dienovereenkomstig de regeling van het peremptoir examen van den heer C. Warner, beroepen pred. teRaamsdonk, vastgesteld. Alle stukken van den examinandus zijn in orde bevonden, . Art. 5. Verschillende rapporten worden uitgebracht en voor kennisgeving aangenomen.

Art. 6. In plaats van Dr. De Moor wordt gekozen als secundus class. Corr.: Ds. Mulder; a!s sec. deputaat voor kerkvisitatie : Ds. Hagenbeek; als deputaat ad Examina: Ds. Mulder; als deputaat voor art. 49 D. K; O.: Ds. Zwiers; als deputaat voor den Evangelisatiearbeid: Ds. Mulder. Als kerken voor tusschentijdsche approbatiën en losmakingen worden Moerdijk en Klundert aangewezen.

Art. 7. Ingekomen stukken: een schrijven van de classis Enumatil inzake de afzetting van Ds. Casimir wordt voor kennisgeving aangenomen; een schrijven der archietbewarende kerk van de provinciale Synode ('s Heitogenboscb), welks inhoud in de aandacht der kerken wordt aanbevolen.

Art. 8. De kerk van Breda en die van Dinteloord vragen voor ditmaal geen vacatuurbeurten aan. De quaestor zal voor de andere kerken deze beurten regelen.

Art, 9. De rondvraag naar art. 41 D. K, O. vmdt plaats. Breda vraagt en ontvangt voor loopig als consulent Ds. Mulder. Klundert en Zevenbergen ontvangen advies inzake een doopsquaestie. De classis adviseert, dat aan doopleden die ongeregeld wandelen de Doop voor hun kroost zal geweigerd worden. Raamsdonk ontvangt als consulent Ds. Goris.

Art. 10. Het examen vangt thans aan. Van de deputaten der provincie is alleen Ds. Goedbloed aanwezig. De heer Warner houdt een deel zijner predicatie over Matheus 9 : 13 Daarna onderzoekt hem Dr. De Moor in Exegese O. T. naar Hosea 2, Ds. Mulder in Exegese N. T. naar i Tim. 5, Ds. Zwiers in Dogmatiek, Ds. Goris in Kerkgeschiedenis, Ds. Hagenbeek in Ethiek, Ds. Zwiers in kennis van den inhoud der H. S, , Ds. Hagenbeek in SymboUek, Ds. Goris in Kerkrecht, Dr. de Moor in Homiletiek, Ds. Mulder in Liturgiek, Catechetiek en Poimeniek.

Tijdens het examen zijn de afgevaardigden van Moerdijk en Ds. Mulder van 's Hertogenbosch (deputaat der provincie) ter vergadering gekomen.

Met algemeene stemmen wordt, gehoord het advies der deputaten, de heer Warner toegelaten tot de bediening des Woords en der Sacramenten. De voorzitter deelt hem dit in hartelijke bewoordingen mede en de vergadering zingt hem Psalm 134 : 5 toe.

Art. II. Aan Dr. de Moor, die het beroep naar 's Gravenhage aannam, wordt acte van afscheid verleend.

Art. 12. Het schriftelijk rapport inzake den arbeid voor de Heidenzending wordt bij den classic, corresp. ingeleverd.

Art. 13. De volgende classis zal 7 Nov. a. s. te Klundert gehouden en door Moerdijk saamgeroepen worden.

Art. 14. Dr. de Moor neemt hartelijk afscheid van de classis, en eindigt, nadat de praeses hem namens de vergadering beantwoord heeft, met dankgebed.

Namens de classis,

J. C. DE MOOR, Assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1905

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 augustus 1905

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken