Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten

5 minuten leestijd

NOODIGE RECTIFICATIE.

In het persverslag van de zittingen der Gene rale Synode, waarvan de proeven, spoedshalve, niet altoos door ons gecorrigeerd konden worden, slopen eenige zinstoiende drukfouten en ook enkele weglatingen in. De meeste hebben echter geen zakelijk belang en zijn zoo in het oog vallend, dat de lezer zelf ze aanstunds verbetert.

Anders is dat met de feilen in ééne der conclusiën van het Rapport der praeadviseerende commissie over het gravamen tegen Art. 36 N. G. B.

Het persverslag geeft te lezen:

„De 3de conclusie van de meerderheid der commissie, strekkend om te verklaren, dat er geen vorm in is aan (e wijzen om aan dit bezwaar tegemoet ie komea", komt in discussie.

Dit moet zijn: „Doch oordeelt dat er geen wijze te vinden is, om aan dit gravamen tegemoet te komen, zonder revisie van art. 36, waarvoor zij den tijd nog niet gekomen acht.”

De comtnissie voor 't persverslag

L. ADRIAANSE.

K. FERNHOUT MZ.

De kerken der classis Amersfoort worden bijeengeroepen op Dinsdag 10 Oct. a.s. in de consistoiiekamer van kerk A te Amersfoort.

Namens de roepende kerk te Maartensdijk.

Ds. A. BOLWIJN, Consulent.

Agendum voor de zesde Provinciale Diaconale Conferentie der gereformeerde kerken in de provincie Noord Holland d.v. te houden op Dinsdag 26 September 1905, in de Bethelkerk, Kan aa'weg, te Helder. Aanvang des morgens ten tien uur.

1. Opening der vergadering.

2. Voorlezing van de presentielijst der vertegenwoordigde Diaconieën en lezing der notu^ len van de 2e Prov. Diac. Conferentie.

3. Mededeelingen van het Comité.

4. Referaat te houden door den WelEerw. Zeergel, Heer Prof. Dr. H. H. Kuyper, van Amsterdam. Onderwerp: De roeping der Dia conie om armoede te voorkomen.

Hierna zal gelegenheid geboden worden met den spreker van gedachten te wisselen.

Pauze.

5. Wat is het oordeel der Conferentie over de circulaire aan de Diaconieën gezonden, om te komen tot oprichting van een Christelijk Sanatorium voor longlijders ?

{Zaandam B.)

6. Zijn Christelijke inrichtingen ter verpleging van krankzinnigen, idioten en zenuwlijders, als te Veld wijk, Ermelo en Zeist, of ook stichtingen als te Wagenborgen, Nieuwveen, enz., werkelijk als stichtingen van Bartnhartigheid te beschouwen, en zoo ja, in welke verhouding staan dan onze Diaconieën tegenover die inrichtingen ?

{Helder).

7. Welke zorg besteden Diaconieën onderde tegenwoordige omstandigheden van arme krankzinnigen ?

aan de verpleging {Enkhuizen).

8. Wat is het oordeel der Diaconale Vergadering omtrent de a'anvrage van steun bij het Burgerlijk Armbestuur, zoolang de kas der diaconie niet geheel is uitgeput ? (Sint Pancras).

9. Waarom is volgens het Gereformeerde Kerkrecht een „Diaconaal Suppletiefonds" voor schoolgaande kinderen in het instituut niet op haar plaats ?

{Helder).

10. Behooren ouders welke zonder meer suppletie van schoolgeld ontvangen uit een door de diaconie beheerd fonds, van het kiesrecht ï-erstoken te worden en is de diaconie verplicht de namen van dergelijke ouders aan den Bur­

gemeester op te geven ? (Helder). ir. Is het geoorloofd om voor een bepaald geval dat veel geld kost, eene wekelijksche of maandelijksche bijdrage te vragen ?

{Zaandam B).

12. Is het eene Diaconie der Ger. Kerk geoorlootd, pogingen aan te wenden een arme broeder of zuster der gemeente, zonder dat zij daartoe de begeerte te kennen geven, naar eene andere gemeente te doen verplaatsen ?

{Edam).

13. Heeft het diakenambt eene roeping te vervullen om volgens het eerste deel van dat ambt (iie formulier ter bevestiging), vele goede middelen tot hulp der armen te vinden bij broeders en zusters, welke de gewone middelen niet steunen door het veronachtzamen van de Onderlinge bijeenkomsten of ook door wettige verhindering er van, b.v. wegens ziekte enz, ?

{Helder).

14. Wat behoort naar het oordeel der con ferentie bij de gewone aatikondiging der col lecten onder den dienst des Woords vóór te gaan, de behoeften voor de oefening der barm hartigheid of die van den kerkedienst?

{Helder).

15. De conferentie spreke de wenschelijkheid uit, dat in het „Jaarboekje der Ger. Kerken", uitgever v. d. Sluis en in het „Handboek ten dienste der Ger. Kerken" uitgever Le Cointre voortaan eene adreslijst der D opgenomen.

(Comité).

16. De diaconie van Amsterdam zag gaarne het volgende onderwerp als referaat behandeld : „Ligt het op den weg der Diaconieën, 't zij elk voor zich of in vereeniging, om gevolg te geven aan de Kinderwetten die op i September a.s. in werking treden? ”

Om verschillende redenen kan het Comité aan dit verzoek niet voldoen. Gaarne wordt echter aan de broeders afgevaardigden de ge legenheid gegeven dit punt eenigssins loe te lichten, opdat eene vruchtbare bespreking kan volgen.

17. Zal de Conferentie bestendigd blijven en zoo ja, kan men zich vereenigen met het voorstel, als plaats van samenkomst Broek op Langendijk aan te wijzen?

{(Comité).

18. Rondvraag.

19. Sluiting der vergadering.

Agendum voor de vergadering van Geref. kerken in de classis Gouda, te ouden D. V. op Dinsdag 10 October 1905, aanvang voorm. 9 uur, in de Noorderkerk aan de Turfmarkt te Gouda.

1. Opening.

2. Onderzoek der credentiebrieven.

3. Aanwijzing van het moderamen.

4 Lezing en vaststelling der notulen.

5. Ingekomen stukken.

6. Instructiën.

7. Examen van den cand. A. M. v. d. Berg, beroepen pred. te Moordrecht.

Exegese O. T.: Psalm 84; Jes. 35.

Exegese N. T.: Gal. i; Efeze 2.

8. Bezwaarschrift en emeritaat-aanvrage van Ds. J. A. de Jong. Rapport van dep. der Prov. Synode in dezen.

9. Rapporten a. van kerkvisitatoren in zake de gehouden kerkvisitatie; b. van kerkvisitatoren in zake wijzigingen in de regeling der visitatie.

10. Rondvraag naar Art, - ^i D. K. O.

11. Regeling der consulentschappen en vaca tuurbeurten.

12. Storting der collecten voor de Vrije Universiteit en hulpbeh. stud.

13. Vereffening der ckssicale kosten.

14. Rekening en verantwoording door de onderscheidene depufaten.

15. Benoemingen.

16. Aanwijzing van de roepende kerk voor de volgende vergadering.

17. Toepassing, zoo noodig, van Art. 43 D. K. O.

18. Lezing der korte notulen. 19. Sluiting der vergadering.

Namens de roepende kerk van Sluipwijk,

B. J. ESSER, Praeses.

K. BOTH. Scriba.

Shiipwijk, 13 Sept. 1905.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1905

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 september 1905

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken