Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten

3 minuten leestijd

Vergadering der classis Almkerk op 21 September 1905 gehouden te Nieuwendijk.

De praeses der roepende kerk Werkendam B opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Bij onderzoek der credentiebrieven blijkt, dat alle kerken vertegenwoordigd zijn. Aan drie diakenen wordt keurstem verleend, nadat gebleken is, dat oin wettige redenen de ouderlingen verhinderd waren zelf tegenwoordig te zijn.

In het moderamen nemen zitting Ds. Osinga, praeses; Ds. Bosch, assessor; Ds. Aalders, scriba. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.

Aangezien er weinig aan de orde is, wordt art. 41 D. K. O. zeer breedvoerig behandeld. In 't bijzonder worden de k.k. ondervraagd naar, en gewezen op de dure roeping om met allen ernst te zorgen voor Christelijk onderwijs, waarvoor thans de tijd rijp is. Vooral de groote kerk van Almkerk wordt dringend aanbevolen, die zaak nu met spoed ter hand te doen nemen.' Voor het overige geeft de toestand der k.k. stof tot dank aan den Heere en wordt er algemeen naar gestreefd om met trouw en liefde aan de roeping te voldoen. De kerk van Waardhuizen deelt mede, dat zij de combinatie met de kerk van Giessen Rijswijk heeft opgezegd. Aangezien beide k.k. verklaren, dat die combinatie meer stremmend dan bevorderend werkte op het werk van beroeping, en er geheel volgens het bestaande contract gehandeld is, wordt deze mededeeling voor kennisgeving aangenomen. Op verzoek der kerk van Waard huizen zegt de cl. hare medewerking toe ter inroeping van hulp der andere k.k., ten einde de kerk van W. van hare drukkende schuld mocht afgeholpen worden; waarna zij in staat zoude zijn een eigen bedienaar des Woords te |)eroepen. De cl, wenscht deze zaak aan te bevelen door eerstens de k.k. der cl. te verzoeken, voor dit doel eene collecte te houden vóór de a.s. vergadering, dan zich verder te wenden tot de k.k. der prov. en, zoo noodig, daarna zich tot de k.k. buiten de provincie te richten. Aangezien de behandeling van Art. 41 D. K. O. zeer breedvoerig heeft plaats gehad, wordt besloten dit jaar geen kerkvisitatie te houden. De vraag wordt nog gedaan of de visitatoren het recht hebben in de notulenboeken te lezen. Na breede bespreking wordt vastgesteld, dat het doel is, na te gaan of de notulen op wettige wijze worden gehouden, doch geenszins om van den inhoud kennis te nemen. Een der kerken deelt nog mede, dat bij het l.l. gehouden bezoek der visitatoren verzuimd is dat in haar notulenboek te vermelden. Op last der cl. zal hierin worden voorzien.

Na inning der coll. geeft de praeses pauze.

Verslag der geïnde collecte wordt uitgebracht. D.D. Kapteijn en Goedhard wordt opgedragen de boeken van beheer van den penningmeester der cl. na te zien. Na in orde bevinding worden dezelve geteekend.

De vacatuur beurten worden geregeld a. v.: Giessen-Rijswijk, i Oct. Ds. Bosch; 22 Oct. Ds. Goedbloed; 12 Nov. Ds. Kapteijn; 3 Dec, Ds. Lanting; 24 Dec. Ds. Osinga.

Waardhuizen:24 Sept. Ds. Goedbloed; 15 October Ds. Kapteijn; 5 Nov. Ds. Lanting; 26 Nov. Ds. Osinga; 17 Dec. Ds. Aalders.

Sleeuwijk:24 Sept. Ds. Lanting; 15 Oct. Ds. Osinga; 5 Nov. Ds. Aalders; 26 Nov. Ds. Bosch; 17 Dec. Ds, Goedbloed.

De kerk van Almkerk wordt aangewezen als roepende kerk voor de volgende vergadering op 14 Dec. 1905 'sm. half tien.

Na enkele officieuse mededeelingen van den afgevaardigde ter Gen. Synode sluit de praeses de vergadering. De assessor gaat voor in dankgebed.

Namens de classis Almkerk,

G. J. D. AALDERS, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1905

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 oktober 1905

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken