GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Herziening der Belijdenis.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Herziening der Belijdenis.

6 minuten leestijd

De Banner of Truth stelt de vraag aan de orde, of ook de Gereformeerde Kerken in Amerika van Nederlandschen oorsprong niet tot revisie van Art. 36 zullen overgaan.

De wijze, waarop de revisie te Utrecht geschied is, acht het blad aan bedenking onderhevig (objectionable). Niet omdat het de beslissing van de Synode zelf afkeurt:

We certainly have no fault to find with the decis'on itself of General Synod. We are convinced of the fact that civil rulers should not interfere with the religion of any man or set of men as long as moraUty is not offended by them and law and order are not overthrown. And we fail to see how any American citizen can possibly defend a phrase like the one quoted i).

i) De beslissing van de Synode zelf keuren wij zeker niet af. Wij zijn overtuigd van het feit, dat de burgerlijke Overheid zich niet behoort te bemoeien met den godsdienst van eenige persoon of secte, zoolang de zedelijkheid door hen niet aangerand wordt en wet en orde niet onderstboven worden geworpen. En wij kunnen niet inzien, hoe eenig Amerikaansch burger met mogelijkheid een zinsnede kan verdedigen als die we hierboven hebben aangehaald,

Ook niet omdat het schrapping der bewuste zinsnede niet geoorloofd acht, zoolang geen positief dogma daarvoor in de plaats kan worden gesteld. Maar wel geldt het bezwaar, dat de buitenlandsche Gereformeerde Kerken niet vooraf zijn geraadpleegd.

De Nederlandsche Confessie is toch niet alleen het bezit der Gereformeerde Kerken in Nederland, maar het gemeenschappelijk ir f deel van alle Gereformeerde Kerken van Nederlandschen oorsprong in Amerika en Zuid-Afrika; terwijl ook de oude Gereformeerde Kerk van Oost-Friesland en Bentheim nauw met onze Kerk verbonden is. Geen van deze Kerken heeft dusverre officieel een stap gedaan om de Belijdenis op dit punt te herzien. Vooral in onze dagen, nu de verkeersmiddelen zooveel sneller en goedkooper zijn, zou het nog veel gemakkelijker geweest zijn dan in de 17e eeuw om een Synode saam te roepen, waar al jdeze Kerken vertegenwoordigd waren. Voorts wijst de Banner of Truth er op, dat Dr. Kuyper eenige jaren geleden de Presbyteriaansche Kerk in Amerika waarschuwde om niet zonder raadpleging met de zusterkerken een verandering in de Belijdenis aan te brengen, en begrijpt ze niet, dat de Synode te Utrecht nu deed, wat aan de Kerk in Amerika zoo beslist ontraden werd.

Het gewicht dezer bedenking ontkennen we niet. Gelijk men weet, was oorspronkelijk te Middelburg besloten, dat de buitenlandsche Gereformeerde Kerken zouden geraadpleegd worden. En er was zeker veel voor te zeggen geweest, dat althans die Kerken, die met ons dezelfde Belijdeniis gemeen hebben, in deze revisie waren gekend.

Maar de Banner of Truth vergeet o. i. drie dingen.

Vooreerst dat de raad, dien Dr. Kuyper aan de Presbyteriaansche Kerk in Amerika gaf, een revisie der Belijdenis gold ten opzichte van het cardinale punt der praedestinatie en die ten doel had om de scherpe punten van dit fundamenteele leerstuk af te vijlen. Juist dit dogma was door alle Gereformeerde Kerken saam. op de Dordtsche Synode vastgesteld, en hierin behoorde dus zeker geen wijziging te worden gebracht door éen Kerk alleen. Geheel anders daarentegen staat het met Art. 36; dat Artikel raakt de verhouding tusschen de Overheid en de Kerk, en het was geen gemeen goed van alle Kerken, want o. a. in de Fransche Geloofsbelijdenis ontbreekt het. Revisie op dit punt kan en mag dus niet op één lijn worden gesteld met de revisie van het praedestinatie-dogma. Dr. Kuyper zelf heeft dit reeds uitdrukkelijk uitgesproken in Ons Program-p. 1152, waar hij er terecht op wijst, dat ook Art. 31 en 32 der Confessie, wijl de kerkregeering rakende, op de Dordtsche Synode niet in discussie zijn geweest.

Ten tweede mag het argument, dat de deputaten in hun advies aanvoerden, dat alle Gereformeerde Kerken (met uitzondering van de Gereformeerde Kerken van Nederlandsche afkomst in Amerika en Zuid-Afrika) reeds feitelijk een beslissing over dit punt hadden genomen, door haar eigen Confessie te wijzigen, niet, zoo als de Banner of Truth dit doet, op zij worden geschoven. Wanneer de Synode onzer Kerken de buitenlandsche Kerken over deze revisie geraadpleegd had, dan was het doel van deze correspondentie geen ander geweest, dan om deze kerken te vragen, hoe haar oordeel over de gewraakte zinsnede van Art. 36 was. Nu deze kerken in haar publieke confessies reeds unaniem over dit punt zich uitgelaten hadden, sprak het wel vanzelf, dat deze kerken eenvoudig geantwoord zouden hebben, met naar deze Confessie te verwijzen. Een consensus unanimis, een algemeene overeenstemming op dit punt, was er dus reeds.

En ten derde is het besluit om de buitenlandsche GeréfóVmeerde kerken niet te raadplegen, niet eerst op de Synode te Utrecht, maar reeds te Arnhem genomen, in 1902, De redacteur van de Banner of Truth was als afgevaardigde der Christelijke Gereformeerde kerk op deze Synode aanwezig, en heeft tegen dit besluit evenmin als de afgevaardigden der andere buitenlandsche Gereformeerde kerken bezwaar ingebracht. Ook in de drie daarop gevolgde jaren heeft geen dezer kerken in hare Synodes op correspondentie over deze revisie aangedrongen, en de afgevaardigden dezer kerken op de Utrechtsche Synodes , hebben, hoewel het voorstel tot revisie hun bekend was, geen de minste bedenking uit naam hunner kerken doen hooren. Indien de broeders in Amerika van oordeel waren, dat de revisie in gemeen overleg behoorde te geschieden, waarom heeft men dan niet drie jaar vroeger geprotesteerd}

Intusschen erkennen we gaarne, dat het zeer wenschelijk ware geweest, dat de revisie op dit punt door alle Kerken was aangenomen, die dezelfde Balijdenis met ons gemeen hebben Het verblijdt ons daarom dat de Banner of Truth er op aandringt, dat de Gereformeerde Kerk in Amerika ons voorbeeld volgen zal:

ShaU we Revise Art. XXXVIi Since our elder sister in Holland has thus independently settled the reattcr mentioned above, the ques tion arises: shall we follow her example ? Certaicly, as an American Church as well as a people bowing before the authority of the Word of God, we are convinced that our fathers in inserting the phrase referred to, were dominated too much by the spirit of their age. We do not believe that it is the duty of civil rulers to prevent and destroy false worship, by force, as our fathers without a shadow of doubt understood the sentence of our Confession and as the Report alluded to abundantly proves. Yet as coming office bearers and Synodical delegates we signify time and again that we accept our Confession in its entirety, without any reservation. No one ever entered a gravamen or objection. Such a way is contrary to conscientious honesty, harmful to hearty creed loyalty, in course of time preventing creed-enforcement. Ought we not to settle this problem fairly and squarely before God and men? Surely, as the professors of the Theol. School of Kampen and of the Free University stated in 1896 „the continuation of 'sleeping gravamina' is dangerous to purity ot doctrine and therefore to the wel fare of the churches 2)”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 maart 1906

De Heraut | 4 Pagina's

Herziening der Belijdenis.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 maart 1906

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken