Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd

Kort verslag der vergadering van de classis Zwolle op 16 Augustus 1906.

Art. I. Ds. Zijp opent met gebed.

Art. 2. De lastbrieven worden nagezien en in orde bevonden. De notulen worden gelezen en goedgekeurd, nadat het moderaiuen is geconstitueerd.

Art. 3. Aan eene kerk wordt advies gegeven in zake de vigeerende kerkenorde.

Art. 4, De heer V. K. Kuijvenhoven, beroepen predikant van Ambt Vollenhove B, wordt in tegenwoordigheid van 3 deputaten der provinciale Synode peremptoir geëxamineerd en, gehoord hot advies der provinciale deputaten, met algemeene stemmen tot den dienst des Woords en der sacramenten toegelaten.

Art. 5. Eene kerk ontvangt advies in eene tuchtzaak.

Art. 6. Eene kennisgeving aangaande de losmaking van eenen dienaar des Woords in eene andere classis wordt voorgelezen.

Art. 7. De vacatuurbeurten worden geregeld.

Art. 8. Rapport wordt uitgebracht van de gehouden vergadering der provinciale Synode van Overijsel.

Art. 9. Gerapporteerd wordt over de zending op Soemba.

Art. 10. Bij de rondvraag worden verschillende kerken van raad gediend.

Art. II. Roepende kerk is Oldemarkt. Als praeses wordt aangewezen Ds. Schoenmaker.

Art. 12. Ds. Ploos van Amstel sluit met dankzegging.

In naam en op last der classis,

Ds. J. THOLEN, Scriba.

Kort verslag van de vergadering der

Gereformeerde Kerken der Classis

Gouda, gehouden 7 Aug. 1906.

1. Ds. Sap opent namens de roepende Kerk van Gouda (A) de vergadering.

2. Blijkens de nageziere credentiebrievenzijn

alle kerken wettig vertegenwoordigd. 3. Moderamen: Ds. van Dijk, praeses, Ds. y. d. Berg, ass. Ds, £sser, Scriba.

4. De acte van emeriteering van Ds. de Jong wordt voorgelezen en in het Classicaal archief gedeponeerd,

5. Ingekomen: eene missive van ^den Scriba der generale Deputaten inzake de zending, omtrent de saamwerking met de classes Den Haag c. s, en een schrijven van br. De Wit van Vries; voor kennisgeving aangenomen.

6. De zaak van br. V. te H. kan wegens een betreurd verzuim niet in behandeling komen.

7. Het rapport van de vergadering der partic. Synode van Z.-Holland ten Nd., 12 Juni 1906 gehouden, wordt voorgelezen.

Schoonhoven (B) en Willige Langerak zullen hun bezwaar inzake Art. 36 der Ned. geloofsbelijdenis bijtijds schriftelijk indienen bij de classis ter doorzending naar de Partic, Synode.

8. Als deputaten voor de saHmwerking met Den Haag c. s. inzake de zending worden benoemd Ds. Steinhart en Ds. Sap. Ds. Sap wordt aangewezen als quaestor voor de zending.

9. Ds. Steinhart, Ds. Sap, Ds. Esser en Ds. V. d. Berg worden uitgenoodigd gedurende den a. s. winter in het belang der zending spreekbeurten binnen de classis te vervullen.

10. De vacatuurdiensten worden geregeld. Berg-Ambacht: Ds. Taal, Ds. Esser. Haastrecht: Ds. Steinhart. Lekkerkerk : Ds. v. d. Berg. Ouderkerk a. d. IJsel: Ds. van Dijk. Schoonhoven (A) Ds. Sap. Waddingsveen: Ds. Langen. Zeven huizen : Ds. D, ilhuijzen.

11. De rekening van de gelden voor de Theol. school, de Theol. Faculteit der V. U. en de zending v/ordt goedgekeurd.

12. Aan Krimpen a. d. Lek wordt advies verleend inzake financieele aangelegenheden.

Den kerkeraad van G. wordt geadviseerd den tweeden trap van censuur op een lid der gemeente toe te passen.

Aan Waddingsveen wordt raad gegeven inzake predikants beroeping.

13. Roepende kerk voor de volgende vergadering : Gouda (B.) Alsdan worden de collecten voor de Theol. Fac. van de V. U. en voor hulbeh. stud, gestort.

14. De verg. wordt door den praes. op de gebruikelijke wijze gesloten.

Namens de Classis Gouda.

B. J. ESSER, h. t. scriba,

AGENDUM voor de achttiende centrale diaconale conferentie, D. V. te houden te Apeldoorn, op Woensdag 5 September 1906 in de Noorderkerk, Loolaan. Aanvang 'smorgens 10 uur.

I. Opening der vergadering.

II. Lezing der notulen en presentielijst.

III. Voorziening in de vacaturen, ontstaan door de periodieke aftreding van de broeders G. Struik Czn., Enkhuizen, J. B. Blankenberg, Amsterdam, Joh. T. de Lange, Ermeloo en W. J. Noteboom, Utrecht.

(N.B. De broeders Blankenberg, De Lange en Noteboom zijn niet in het diakenambt gebleven.)

IV. In hoeverre ligt het op den weg der diaconie om in een gemeente, waar een flink georganiseerde hulpkas gevonden wordt, ondersteuning te verleen en vor schoolgeld, ('tzij geheel of gedeeltelijk), en niet alleen aan geregeld ondersteunden, maar ook aan leden der gemeente buiten dien kring?

Diaconie der Geref. Kerk te Kampen.

V. Mogen uit de gelden, in de openbare samenkomsten der gemeente voor de armen bijeengebracht, bijdragen worden afgezonderd voor behoeftige zusterkerken om te dienen voor kerkbouw of schul4delging?

Kerkeraad der Geref. Kerk te Coevorden.

VI. a. Is het overeenkomstig onze beginselen, dat diaconiën onze kerken sympathie betoonen met „het Groene Kruis, " dat voornamelijk op het platteland afdeelingen opricht?

b. Wat is er te doen, opdat niet alleen ons Gereformeerde volk, maar ook onze diaconiën zich niet verder verliezen in de Groene Kruissympathieën?

Diaconie der Geref. Kerk te Meppel.

VII. Zou het niet noodig en nuttig zijn, dat de diaconiën in de vergaderingen der classis, provinciale en generale Synode vertegenwoordigd waren?

Diaconie der Geref. Kerk te Leiden.

VIII. Wat is het oordeel der conferentie over het geven van voorschotten, naar aanleiding van een daarover gehouden referaat en wat in ons Correspondentieblad daarover geschreven is?

Diaconie der Geref. Kerk te Enschede.

IX. Welke houding heeft eene diaconie aan te nemen tegenover eene vereeniging, die naast haar in de gemeente werkzaam is in het belang der armen?

Diaconie der Geref. Kerk te Warns.

X. Hoe heeft een diaconie zich te gedragen tegenover arme leden der gemeente, die geregeld ondersteund worden en zich versieren met kostbare sieradiën en na herhaalde vermaning zich daarvan niet ontdoen.

Diaconie der Gvref. Kerk te Warns.

XI. Hoe te handelen met eene weduwe die door de diaconie ondersteund wordt?

a. wier kinderen best hun brood hebben, maar niet helpen willen;

b. die geldwaardige voorwerpen bezit en ten pronk zet, en

c. hare nalatenschap niet aan de diaconie wil vermaken.

Moet zoo iemand ondersteund worden?

Diaconie der Geref, Kerk te Kootwijk,

XII. Kan, volgens de Kinderwetten, de diaconie, voor de opvoeding van drie verwaarloosde, halve weezen, op geldelijken steun van het Rijk aanspraak maken, zonder daaidooi haar invloed te verliezen op de richting der opvoeding ?

(De diaconie bezit geen eigen inrichting.) Diaconie der Geref. Kerk te Middelburg.

(C) XIII. Hoe denkt de conferentie over de „mandelige huishoudingen" ?

Zie extract uit de dissertatie van Dr* G. A. Wumkes, geciteerd door Dr. Los in het Januarinummer van het diac. corresp. blad.

Diaconie der Geref. Kerk te 's-Gravenkage.

XIV. Bepaling van plaats en tijd der volgende conferentie.

XV. Sluiting der conferentie om 5 uur.

De predikanten A. Boekenoogen en C. Lindeboom te Apeldoorn hebben zich bereid verklaard de conferentie van advies te dienen.

Elke diaconie betaalt de reiskosten harer afgevaardigden, terwijl de onvermijdelijke kosten van drukwerk enz. door het comité gemaakt, over de vertegenwoordigde diaconiën worden omgeslagen.

Er zal evenals voorgaande jaren gelegenheid bestaan voor een gemeenschappelijken maaltijd. Zij die hiervan gebruik wenschen te maken a / 1.50 per persoon, gelieven dit per briefkaart te melden aan den heer H. Kamphuis, Schoolstraat 33^6, te Apeldoorn.

Zal ook deze conferentie slagen, dan is algemeene medewerking noodzakelijk. Wij noodigen daarom uwe diaconie uit zich door twee of meer broeders afgevaardigden te doen vertegenwoordigen.

Tevens zal het ons zeer aangenaam zijn, ook dienaren des Woords, Ouderlingen en leden der Geref. kerken als hospitanten in ons midden te zien.

In 't bijzonder wekken wij de broeders uit de Noordelijke provinciën op, ditmaal in grooten getale op te komen. Hun ter wille is thans een meer noordelijke vergaderplaats gekozen.

En waar de Noord-Hollandsche diaconale conferentie ook op den sen Sept. vergadert, wat niettegenstaande ons pogen niet meer veranderd kon worden, wekken wij de broeders ook uit andere provinciën op, met ons naar het schoone Apeldoorn te gaan, opdat deze conferentie er niet minder belangrijk om moge zijn.

Brenge de Heere alzoo vele broeders van nabij en van verre saam, en moge deze 18de conferentie dienstbaar gemaakt worden tot verheerlijking van Zijnen Naam, tot de komst van Zijn Rijk en tot opwekking in den dienst der barmhartigheid van allen, die met ons zullen samen komen.

Het Comité voornoemd:

G. STROTK CZN., Voorzitter, Enkhuizen.

MR. R. VAN MAARE, Vice-Voorzitter. Arnhem.

J. B. BLANKENBERG, Penningm. Amsterdam.

C. F. VoN MEIJENFELDT, Amsterdam.

W. J. NOTEBOOM, Utrecht.

JOH. T. DE LANGE, 2« Secretaris. Ermeloo.

R. BROEKHUIZEN, I« Secretaris. Meppel.

Meppel, Aug. 1906.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 augustus 1906

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 augustus 1906

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken