GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Amersfoort.

De eerstvolgende vergadering, dezer classis zal D, V, gehouden worden Dinsdag 2 Oct. a. s. Gewone plaats en tijd.

Punten voor het agendum worden ingewacht tot uiterlijk Zaterdag 15 Sept, aan het adres van den eerst ondergeteekende.

Namens den kerkeraad der roepende kerk te Westbroek,

E. J. KOPPE, praeses.

A, GROOTENDORST, scriba.

Heden was het voor de kerk te Bodegraven een gewichtige ure.

Na bijna 13-jarigen arbeid in ons midden, legde de WelEerwaarde Heer Ds. J. Breukelaar, den herderstaf in ous midden neer, predikende over I Petrus s vers 10.

Met waardeerende woorden voor zijn arbeid, werd de scheidende Leeraar toegesproken door den oudsten Ouderling, den Heer H. RoUman, namens kerkeraad en gemeente.

Door den WelEerw, Heer Ds. H. van Dijk, van Zwammerdam als consulent, en door den WelEerw. Heer Ds. C. B. Schoemakers van Alphen, namens de Classis Woerden.

Moge God hem ten rijken zegen stellen in de Kerk te Utrecht, gelijk Zijn Eerwaarde bij ons met lust en ijver en veel zegen heeft mogen arbeiden.

Namens den Kerkeraad

C. BOL, Scriba.

Bodegraven, 26 Augustus.

Ds, H. Brinkman nam Zondag 26 Augustut 11. afscheid van de gemeente te Oldemarkt, mes de woorden van den Apostel Paulus, beschreven in Hand. 20 vers 32.

2k)ndag 9 September a. s, hoopt Z.W.Eerw. intrede te doen in de Geref. Kerk te Duurswoude. De Heere gebiede Zijn zegen ook daarover het werk van dezen Zijnen dienstknecht.

Namens den Kerkeraad der Geref.

Kerk te Oldemarkt,

K. HOOGENKAMP, Praescs.

F. S. Het adres van den Kerkeraad is voortaan: K. Hoogenkamp te Oldemarkt (Paasloo).

Na een vacature van bijna 2 jaar mocht de gemeente te "Vlissingen hedenmorgen, 26 Augustus, het voorrecht smaken, naar aanleiding van Ëpheze 4:11—13 haren beroepen leeraar Dr, A. Kuyper jr, , in haar midden te zien en te hooren bevestigen door Zeerw, 's broeder Prof, H. H. Kuyper. Des avonds verbond zich Dr. A. Kuyper Jr. aan deze Kerk, naar aanleiding van Psalm 90:16 en 17.

De gemeente zong haren nieuwen leeraar toe Psalm 134. Beide keeren vulde een groote schare het kerkgebouw.

Stelle de Heere Zijnen dienstknecht hier tot rijken zegen.

Tevens wordt aan H. H, Prof., Pred. en inzonderheid aan den Consulent, hartelijk dank gezegd voor de verleende hulp in den dienst des Woords enz.

Onder mededeeling, dat voortaan het adres van den Kerkeraad is aan Dr. A, Kuyper Jr, ,

Namens den Kerkeraad der Geref,

Kerk te Vlissingen (B), .

P, G, LAERNOES, Scriba,

Zondag 11. 'savonds 6 uur sprak onze geliefde leeraar Ds. A. Voogel, naar aanleiding van de vier eerste woorden vanPs, 18:31, zijn laatste woord als onze Leeraar tot de gemeente. Een overgroote schare vulde het kerkgebouw, en na afloop mocht zijn Eerw. het genoegen smaken, dat de ruime kamer zijner woning ge­ vuld was met belangstellenden, die hem den laatsten handdruk wilden reiken.

Nieuwerbrug a\d Rijn, 21 Aug.

Kort verslag van de classe Woerden,

16 Augustus 1906, te Alphen.

1. Opening door Ds. Gunst namens roepende kerk. Cred. brieven en notulen in orde bevonden.

2. D.D. Brouwer, praeses; v. Dijk, scriba; Breukelaar, assessor,

3. Berichten aangaande schorsing van Ds. K. te W., van losmaking van Ds. L. te G. voor kennisgeving aangenomen.

4. Adres der classe Woerden voortaan: kerk van Alphen,

5. Aan D.D. Breukelaar en Voogel wordt acte van ontslag gegeven naar de kerken resp. van Utrecht en Puttershoek, en de classes Utrecht en Dordt.

6. Advies van Leimuiden inzake doop van kinderen van doopsleden.

7. Nieuwveen vraagt en ontvangt handopening bij eventueele beroeping van een dienaar des Woords op een tractement van/ loco.

8. Te Naarden, N.-Wetering, Nieuwkoop, Bodegraven (Meije) en Leimuiden zullen eerlang Chr, scholen verrijzen.

9. Advies van Oudshoorn in zake het aanvaarden van eene attestatie.

IC. Wordt verslag gedaan van vergaderingen van genab. kerken in zake moeilijkheden in de kerk te W,

11. De rekening der geïnde collecten wordt door eene commissie nagezien en in orde bevonden.

12. De classe benoemt Ds. Gunst tot consulent van Waarder, Ds. van Dijk tot dien van Bodegraven.

13. De kerk van Woubrugge ontvangt advies.

14. Ds. v. Dijk doet verslag van de part. synode, waaruit o. a. blijkt dat Woerden de eerstvolgende maal roepende classe is. De kerk van Alphen wordt als roepende kerk aangewezen.

15. Ds. Breukelaar doet verslag van de zending en 't rapport van den reservedienaar, waaruit blijkt, dat het Gouv. aan een eventueel ziekenhuis aanzienlijke subsidie geeft; 't klimaat te W. gezond is; de classe Gouda eerlang met de andere zal samenwerken. De eventueele reservedienaar kost per jaar aan de classe nog geen / 100,

De kerk van Alphen wordt opgewekt wat meer te storten in de zendingskas.

16. Bodegraven en Waarder worden in de regeling der vac. beurten opgenomen,

17. Aan eene commissie van praeadvies (Ds. V. Dijk, Ds. Schoemakers, Br. Eigeman en Br. A. Verduijn) wordt opgedragen om met de kerk van Aarlanderveen te beraadslagen aangaande het voorstel dier kerk omtrent de predikantstractementen, alsdan een advies daarover aan de kerken toe te zenden, opdat eene volgende vergadering daaromtrent een rijp besluit kunne nemen.

18. Als Nieuw veen een eigen dienaar des Woords heeft, zal zij / 100 per jaar van de classe ontvangen.

Zevenhuizen zal boven de / 60, die ze ontvangt, nog / 100 krijgen als vergoeding voor schade anders aan de nieuwe regeling voor haar verbonden.

19. De classe zal de vrijgekomen/100 geven aan den prov. questor voor de algemeene kas (Art. XIII). Dit Igeldt voorloopig voor i jaar.

20. Depp, schappen:

Kerkvisitatie: in plaats van Breukelaar, Schoemakers; sec: V. d. Heijden en v. Lonkhuizen.

Hulpbeh, kerken (Art. XIII) D.D. Schoema kers, V. d. Heijden (ook voor de prov.), A. Verduijn.

Art. 19 D, K. (Hulpbehoevende studenten) en weeshuis Middêlharnis: Ds, v, d. Voet, sec. Ds. Gunst.

Approbatie-attesten: Dep. schap vervalt.

Coll. opleiding: Ds. Kajan,

Contributie Theol. School: Ds. v. Lonkhuizen.

Zending: Ds. J. Brcuwer (in plaats v. Breukelaar) primus, en Schoemakers sec, in plaats van Brouwer.

21. Vacatuur beurten: Ter Aar, September Brouwer; Oct. v. d. Voet; Nov. Kajan.

Bodegraven: Sept. Lonkhuizen; Oct. Schoemakers; Nov. V. Dijk.

Nieuwkoop: Sept. Koffljberg Nov, V, d. Heijden, Oct, Kajan;

Nieuw veen: Sept. Schoemakers; Oct. Brouwer; Nov. V, d. Voet.

Noorden: Sept. Lonkhuizen; Oct. Koffljberg; Nov, Gunst.

Waarder: Sept. Gunst; Oct. v. d. Heijden; Nov. V, Dijk.

22. Roepende kerk Woubrugge.

23. De D.D. Breukelaar en Voogel nemen van de classe hartelijk afscheid. De praeses bidt hun toe: de Heere zij met u!

24. Na het zingen van Ps, 131 : 4 sluit de praeses de vergadering met dankgebed.

Namens de classe,

H. VAN DIJK, h. t. scriba,

Zwammerdam, 27 Aug. 1906.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 september 1906

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 september 1906

De Heraut | 2 Pagina's