GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

(^Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Cbristeljjke school te Djocja.

Gedurende de laatste maanden heb ik slechts een enkel penningske mogen ontvangen voor onze school te Djocja. Ik weet niet, hoe het komt; maar er schijnt iets in de lucht te zitten, dat de broeders en zusters weerhoudt, mij een flink bedrag per postwissel of aangeteekend stuk toe te zenden, 't Zoude ondankbaar zijn, deze nalatigheid aan onwil of gebrek aan belangstelling toe te schrijven; integendeel ben ik overtuigd, dat ons christenvolk gaarne meehelpt, om het christelijk onderwijs in onze koloniën vooruit te brengen. Misschien heeft men die school vergeten, en leeft men in de veronderstelling, dat alles reeds in orde is en er voor verdere nooden en behoeften niet meer gezorgd behoeft te worden. Dit aannemende, ben ik zoo vrij, u nogiraals aan die school te herinneren, met de mededeeling, dat er pas een begin gemaakt is, en er meer dan ooit verlangend wordt uitgezien naar steun uit het moederland.

Ik behoef voorzeker niet te zeggen, hoenoodig christelijk onderwijs voor Indië is. Een ieder, die kennis heeft genomen van den schoolstrijd in ons eigen Vaderland, weet de beteekenis van de school met den Bijbel.

Met hoeveel inspanning heeft ons christenvolk dien strijd gestreden en, Gode zij dank, is het dien stiijd nog niet moede. Blijmoedig wordt op 'sHeeren bevel, die strijd voortgezet, en opent men school na school, terwijl duizenden kindermonden het marschlied aanheffen:

„Zij zullen het niet hebben, „Ons oude Nederland, „Het bleef bij alle allenden, sGods en der Vaad'ren pand. »Zij zullen het niet hebben, »DJ Goden van den tijd, ïNiet om hun erf te wezen, ïHceft God het ons bevrijd".

Neen, zij zullen het niet hebben, ons oude Nederland; maar evenmin ons dierbaar Insulinde. Ook dat erf heeft God ons niet gegeven, om te worden het eigendom van de goden van den tijd.

Christelijk onderwijs — Een school met den Bijbel voor onze Jeugd. — De vreeze des Heeren, begin en einde van alle onderwijs, 't zijn alle zielskreten, die weerklank vinden in het hart van ieder christen burger in den lande. Maar dan ook dia school niet alleen behouden voor het Moederland; christelijk onderwijs ook voor Indië, zij voortaan onze leusl Krachtig worde daarom medegewerkt, om Gods Woord te brengen in dat land, waar on-en bijgeloof nog welig tieren op den bodem van onkunde en materialisme.

Met de meeste vrijmoedigheid roep ik dan ook ieder christen op, om steun te verleenen aan die kleine keurbende te Djocja, die den christelijken moed had, een school met den Bijbel te openen, zoodat nu reeds een 15-tal kinderen orxderwezen worden naar den wille Gods.

't Geldt hier eene dure roeping, die wij hebben te vervullen, 't Geldt hier een bevel des Heeren, dat wij hebben te gehoorzamen, 't Geldt hier een strijd, dien wij hebben te strijden, om ten slotte in dat alles onzen Heiland en Verlosser te oienen met geheel ons harte. Beschouwt het als een gunste oczes Gods iets te mogen doen voor dat, ook mede door onze schuld, diepgezonken Nederl.-Indië.

Onze regeering zoekt, en dat met recht, door pantserschepen en torpedo's den buitenlandschen vijand van het lijf te houden. Onze plicht is bet, den binnenlandschen vijand van Godsdienstloosbeid en stofaanbidding met alle macht, die in ons is, aan te vallen. Gods Woor.l worde in de beste stelling gebracht, en door degelijk christelijk onderwijs werpe men tref fende bommen in het vijandelijk kamp I Niet dat ik u nu allen naar Indië wil zenden, om daar in de hitte des daags te strijden. Zulks zoude ondoenlijk zijn. Wat ik wel van u verlaog, is: Uw naam, en achter dien naam, een Gode welgevallig bedrag, d. w. z. een flink bedrag. Op deze wijze wordt gij ingelijfd in onze gelederen, zult gij genoemd worden: medestrijder in den dienst des Heeren, en zult gij ontvangen de zegeningen onzes Gods.

Zal ik in mijne op oapmg worden tehurg'e steld 1 Ik kan en mag zulks niet veronder stellen. God gaf ons niet het goud en het zil ver, om het te bezitten, wel om het als rentmeesters en rentmeesteressen voor Hem te beheeren.

Wij gaan derhalve onze bevoegdheid te buiten, zoo wij de beurs gesloten houden, wanneer de Eigenaar ons belast, een zeker bedrag voor Zijn werk af te geven. U bij voorbaat mijnen hartelijken dank betuigende, blijf ik steeds uw medearbeider

J. G. SCHEURER,

Zendeling-arts,

Apeldoorn. v. Hasseltlaan 121.

P.S. Aan alle christelijke bladen wordt vriendelijk verzocht, dit stuk over te nemen. Apeldoorn, 4 Febr. 1907.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 februari 1907

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 februari 1907

De Heraut | 4 Pagina's