GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Offirieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Offirieele Berichten.

12 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op een daartoe strekkend verzoek werd door de classis Deventer in hare 1.1. gehouden ver gadeiing besloten, om te Glanerbrug tot formatie van eene plaatselijke kerk over te gaan.

De uitvoering hiervan droeg zij op aan den kerkeraad van Enschedé, die op 7 Juni j.l. de manslidmaten te Glanerbrug had opgeroepen, om een kerkeraad te verkiezen. Onder leiding van Ds. Prinzen, met nog drie deputaten van bovengenoemden kerkeraad, werden vier ouder-Ikigen en vier diakenen gekozen, terwijl vooraf een gepast inleidend woord door Ds. Prinzen werd gesproken.

Zondag j.l. had de bevestiging van den kerkeraad plaats door Ds. de Bruin van Enschedé in een gehuurd lokaal, dat, hoewel ver van volkomen te zijn, toch voorloopig in de behoefte voorziet.

Waren wij vroeger tijdelijk inwonende bij eene zusterkerk te Gronau (i. W.) thans, na een betrekkelijk kort aantal jaren, mogen wij reeds zelfstandig als gemeente optreden, waarvoor Gode alleen de eer.

De kerkeraad heeft reeds een stuk grond aangekocht met het doel, daar een eigen kerkgebouw te doen verrijzen, zoodra onze bescheiden middelen zulks toelaten.

Dat de Heere deze nog jeugdige gemeente zegene en ten zegen doe zijn, is ons aller bede.

Namens den kerkeraad der Geref. Kerk van Glanerbrug:

K. VAN DEN BERG.

Het adres van den kerkeraad is: K. van den Berg, Glanerbrug, gemeente Lonneker.

Korte Notulen der Particuliere Synode

van N.-Brabant en Limburg te 's-Hertogenbosch op 5 Juni 1907.

De eerste zitting wordt namens de roepende kerk geopend door Ds. J. M Mulder met toe spraak uit Zach. I en gebeden.

De credentiebrieven worden door Ds. A. J. Mulder en Ds. Bincema onderzocht; zij rapporteeren : Dat alle Classes wettig zijn vertegenwoordigd door hare primi-afgevaardigden, uit genomen br. H. Schreuders, wiens plaats door br. J. R. de Mildt wordt vervuld. Enkele instructies, op het gedrukt agendum niet te vinden, staan op de lastbrieven vermeld.

Onder de gasten der vergadering bevindt zich ook Ds. C. L. F. van Schelven van Wageningen.

In het Moderamen worden gekozen de Die naren des Wóords: J, M. Mulder, praeses, W. Bosch, assessor, A. J. Mulder, ie scriba en L. G. Goris, 2e scriba.

De lesing der notulen der vorige Part, Syn. geschiedt eerst, maar gedeeltelijk om reden Ds. van Schelven, die nog ter Part. Syn. van Gelderland in hare middagzittirg wenschte plaats te nemen, gaarne in deze morgenzitting wenschte gehoord te worden, als Dep. Gener. voor de belangen der Hollanders in Roijnpruissen, bijzonderlijk hier komende om hulp voor die van Vierssen. Na gehoord het verzoek om de hulp van br. H Dekker voor dezen arbeid en breede bespreking wordt aan Z.Eerw, geantwoord: dat deze Part. Synode eerst de aanbieding der Part. Syn. van Gelderland oordeelt te moeten afwachten en aan hare Deputaten voor den evangelisatiearbeid inmiddels instructie zal geven.

De lezing der notulen wordt daarna ten einde gebracht en deze door de Synode goedgekeurd.

Op een ingekomen vraag van het Bestuur van „Effatha" — „om een Synodaal hulpfonds voor minvermogenden verpleegden op te richten" — wordt geoordeeld, dat deze zaak door de afgevaardigden op hunne resp. Classis aan de diaconie worde aanbevolen.

Aan Ds. P. v. A. zal weder, als vorige jaren, ondersteuning worden gegeven.

Op een ingekomen schrijven der Redactie ffan „de Bode" wordt verstaan aan de te be noemen Deputaten vrijheid te geven het bestaande contract te verlengen.

Van de rapporten. Deputaten, benoemd voor het nazien der rekening van den E 7ang. arbeid des voiigen jaars, hebben alles accoord bevonden

Depp, voor Hulpb. Kerken rapporteeren, dat te hunner beschikking voor het komend boekjaar is gebleven een bruikbaar saldo / 89 09.

Op voorstel der Depp, voor art. XIV D. K. O. wordt na discussie besloten : „ook dit jaar geen hulp aan te vragen bij de Generale Kas."

Depp, naar art. XLIX D. K. O. hebben medegewerkt bij 2 examens peremptoir en bij de afzetting van een Dienaar des Woords.

Na in comité vergaderd te zijn geweest, wordt de morgenzitting gesloten.

De middagzitting geopend zijnde, wordt rapport uitgebracht door den Quaestor-Provinciaal en zijne rekening, — nagezien door Ds. J. A. Goedbloed en Oad. J. R. de Mildt, —accoord bevonden.

Da archiefbewarende kerk geeft verslag der ontvangst van eenige gewaarmerkte copieën uit de kerk van Zevenbergen betreffende actestukken tusschen de jaren 1836—1858, alsmede de archief stukken van het verloopen jaar.

De Deputaat-Penningmeester voor den arbeid der Evangel, heeft in ontvangst voor dit jaar / 277.— meer te boeken gehad dan 't vorige boekjaar en sluit met een balans van/4367 04 in ontvangst en uitgaaf. Tot nazien dezer rekening worden gedeputeerd de brs. W. Schriek en J. Maris Az.

Het zakelijk-rapport van de Depp, voor den Evangel, arbeid geeft, bij veel goeds, ook de behoefte aan meer arbeidskrachten te hooren. Zij worden, — evenals alle voornoemde deputaten, — met dankbetuiging gedechargeerd.

Op hun voorstel wordt nog besloten, dat de Partic. Syn. zelve aan alle Kerkeraden een schrijven over onzen Evang. arb. zal zenden.

In verband met het voorstel omtrent de bear beiding van Vierssen wordt besloten: De Parjticuliere Synode, — overwegende dat de werkkrachten voor onzen Evangelisatie arbeid nog zoo weinige zijn en vermeerdering dier krachten driogend noodig is — draagt hare Deputaten op, om in zake den arbeid te Vierssen door br. Dekker niet verder voorttegaan, tenzij eigen Evangelisatie in geenerlei opzicht schade lijde.

Het voorstel der Classis Almkerk; „over de wenschelijkheid van een Provinciaal fonds met het oog op de verplichtingen der kerken in zake art. XIII D. K. O." — vond geen meerderheid.

Aan de Hulpbeh. Kerken van Waardhuizen, Moerdijk en Sprang worden voor dit jaar / 50.— elk, en voor den dienst in Helmond en Helenaveen, gezamelijk / 100.— uit de Kas voor Hulpb. Kerken onvoorwaardelijk toegestaan. Bij „te kort" mogen Deputaten ad hoc den Quaestor aanvragen, dit te kort om te slaan over de Classis.

Op de vraag der Classis Klundert: „over het doen optreden van br. Dekker, " wordt beslist, dat zulk optreden om een stichtelijk woord te spreken, niet te rekenen is onder het optreden van onbevoegde personen.

De Synode benoemt daarna voor: a. Curator Theol. School: Ds. W. Bosch, primus, Ds. J. M. Mulder, secundus.

b. Generale Kas voor Hulpb. Kerken: Ds.J. M. Mulder, primus. Ds. E. Zwiers, secundus.

c. Prov. Kas voor Hulpb. Kerken de brs: J. Maris Az., A. Oort en J. Verhagen.

d. Voor art. XIII D. K. O.: Ds. J. M. Mulder, Ds. L, G, Goris en oud. W. N. de Leeuw,

e. Art, XLIX D. K. O. de predikanten: J. A. Goedbloed, A. Brummelkamp, J, M. Mulder (adres) W. Bosch en A. J. Mulder.

F. Depp, voor den Evang.-arbeid. Uit de Classis Almkerk: Ds. W. Bosch, Ds. J. A. Goedbloed en Oud. W. N. de Leeuw. Uit de Classis 's Bosch: Ds. J. M. Mulder, Ds. A. Brummelkamp en Ouderl. J. Verhagen. Uit de Classis Klundert: Ds. Ds. A. J. Mulder, Ds. L. G. Goris en Oud. L. J. Schalekamp, en tot Deputaatpenningmeester: Ouderl. A, C. van Drimmelen te Klundert.

g. tot Quaestor der Part. Synode: Ouderl. W. N. de Leeuw, Sec. Ds. W. Bosch.

h. tot Archiefbewarende Kerk: de Kerk van 's Hertogenbosch.

Na verrekening der kosten wordt bepaald, dat de kerk van Klundert de eerstvolgende Partic, Synode zal saamroepen in de ie helft van Juni 1908 te Breda.

Toepassing van art, XLIII D. K. O. blijkt niet noodig.

De vaststelling der korte notulen wordt aan den 2 en scriba epgedragen.

De Praeses, gereed deze vergadering te sluiten, dankt voor den steun bij de broederen in de leiding der vergadering ondervonden en spreekt daarbij ihartelijke wenschen uit voor Brabant's gewichtigen, schoon zwakken arbeid. De Assessor dankt den voorzitter voor zijne vriendelijke leiding en de kerk van 's Bosch voor de goede ontvangst dezer Part. Synode ..,

Nadat de Assessor in dank en bede tot den Heere de vergadering is voorgegaan, sluit de praeses deze vergadering en zijn de broederen met handdruk gescheiden.

Namens en op last dezer Particuliere Synode:

L. G. GORIS,

ze Scriba.

Zevenbergen, 10 Juni 1907.

Kort Verslag van de Partic. Synode der Geref. Kerken in Zuid-Holland, Noordelijk gedeelte, gehouden te

Alphen a/d Rijn 12 Juni 1907.

Geopend met psalmgezang en gebed door Ds. Schoemakers, praeses der roepende kerk. Z.Ew. spreekt een hartelijk woord van welkom. Credentiebrieven nagezien en in orde bevonden.

Moderamen: Ds. Doorn, praeses, Ds Impeta, assessor. Ds. Dalhuijsen, scriba. Ds. Wielenga 2 e scriba Notulen niet voorgelezen, wijl reeds volgens opdracht door het moderamen van de vorige Synode goedgekeurd. Voor de ingekomen Bezwaarschriften worden commissiën van praeadvies benoemd.

Een verzoek van Ds. P. v. A. evenals het vorige jaar ingewilligd.

Een verzoek van de Vereeniging „Effatha" kan niet toegestaan, wijl niet in den georden den weg ingekomen.

Rapport uitgebracht door Ds. Renkema van de Deputaten voor de kas van hulpbehoevende Studenten. Bijna al de kerken hebben de gewone jaarlijksche collecte voor deze kas gehouden; die van Scheveningen B en van Delft hielden haar nog niet. Twee alumni zijn aan deze kas verbonden. Geadviseerd wordt een nieuwen alumnus thans niet op te nemen. Als opvolger van Ds. Renkema is aangewezen Ds. R. W. de Jong te Noordwijk s/Zee, die tot penningmeester is benoemd. Het batig saldo is: / 660.081/2-De instructie deser Deputaten is eenigszins gewijzigd.

Rapport uitgebracht door Ds. Doorn van de Deputaten voor art. 49 K. O. Een peremtoirexamen in de Classis 's Gravenhage bijgewoond. Besloten wordt bij deze Deputaten ook Secundi te benoemen. Herkozen de Deputaten Doorn, Rudolph, Schoemakers, Dalhuijzen. Gekozen als Secundi Wielenga, Impeta, Broawer, Sap.

In behandeliag genomen Rapport, Verslag, enz. aangaande het Weeshuis te Middelharnis. Rekening en verantwoording enz. goedgekeurd. Bezwaren zijn ingebracht in zake wijze van boekhouding en geldbelegging. Aan het Bestuur opgedragen daarvan nota te nemen. In zake indijking wordt aan het Bestuur „machtiging" gegeven, indien de Partic. 'Synode, zuidelijk gedeelte, ook daartoe besluit. Nog voor een andere zaak wordt „machtiging" verleend. Op verzoek van het Bestuur wordt het boekjaar gewijzigd, zoodat het nu is i April tot 31 Maart. De kerken gelieven daarvan met het oog op de collecten goede nota te nemen. Als Secundus voor Ds. Impeta wordt benoemd Ds. H. Meijering. Benoemd worden voor het volgend jaar twee Deputaten van deze Partic. Syn. tot nazien van de boeken van het Bestuur, de Ouderlingen Eigeman van Alphen a/d Rijn en D. Bremmer Jzn van Waddingsveen. Eene vraag van een lid der Synode naar de collecte der kerk van Woerden wordt beantwoord met verwijzing naar het Verslag van het vorig jaar.

Rapport van Ds. Renkema als curator der Theol. School te Kampen. Er zal in de kas der school een tekort zijn van /3a 400. Versterking der bijdragen voor deze school is gewenscht. Onderhandelingen zijn gevoerd over overneming van het Gymnasium door eene vereeniging, zonder afdoend gevolg. Als curator wordt benoemd Ds. R. J. W. Rudolph, secundus Ds. G. Wielenga.

Rapport uitgebracht door Ds. Renkema van de Deputaten voor artt. 11 en 13. In verband hiermede leest de Praeses een ingekomen schrijven voor van de Partic. Syn, , zuidelijk gedeelte, van het vorig jaar, inhoudende mededeeling van vermeerdering harer Deputaten voor deze zaken. Voor kennisgeving aangenomen. Het voorstel van Deputaten der beide Partic, Synoden om de zaken der Hulpbehoevende Kerken op den ouden voet voort te zetten, wordt verworpen met 21 tegen 3 stemmen. Rekening over 1906—'07 en Begroeting over 1907—'c8 goedgekeurd. Ds gemeenschappelijke posten voor de Gen, kas artt. 11 en 13 en Ds. de M. M. zullen gelijk worden verdeeld.

Aan de predikanten Renkema, Dalhuijsen en Meijering wordt opgedragen met de Partic. Synode, zuidelijk gedeelte, die 2 Juli te Dordt wordt gehouden, deze zaak te regelen.

Als Deputaten voor art. 11 en 13 worden benoemd D.D. v. Minnen, v. d. Heijden, Dal huijsen, Meijering. Ds, Renkema spreekt een hartelijk woord van afscheid bij Z.Ew. vertrek naar Gelderland. De Praeses dankt Z.Ew. voor zijnen veelvuldigen arbeid in verschillende functiën.

Rapport uitgebracht door de commissie uit de roepende kerk in zake het nazien van de boeken van den Quaestor dezer Synode. Alles in orde bevonden. De Quaestor vraagt voor het volgend jaar / 300. Dit wordt toegestaan. Als Quaestor wordt benoemd br. J. Eigeman Wzn. te Alphen a, /d. Rijn, secundus br. A. Verduijn te Oudshoorn,

Bezwaarschrift gelezen der kerken van Schoonhoven B, en Willige Langerak in zake de schrapping door de Gener. Synode van Utrecht van de zinsnede uit art. 36 der Geloofsbelijdenis. Deze kerken verzoeken doorzending daarvan naar de komende Gener. Synode van Amsterdam en instemming daarmede door deze Partic. Synode. Het eerste wordt toegestaan, het tweede niet ingewiligd. Br. Noteboom verklaart met deze weigering niet in te stemmen en zal blijven protesteeren. Ds. Brouwer had gewenscht, dat de Gener. Synode van Utrecht niet alleen had geschrapt, maar er wat anders voor in de plaats gesteld.

Een Bezwaarschrift van de kerk van Leiden, waarvan na afdruk van het Agendum bericht was ingekomen, kon niet in behandeling genomen, omdat het niet was ingezonden.

Behandeld een Bezwaarschrift van br. V. uit O. tegen den kerkeraad van O, Op grond van verschillende overwegingen wordt de handeling van den kerkeraad van Oudewater goedgekeurd.

Nog een Bezwaarschrift behandeld van br. B, uit Katwijk a/d. Rijn. Deze broeder is zelf tegenwoordig.

De Synode verklaart zijn protest niet gegrond.

Een voorstel der Classis 's-Gravenhage voor de e. V. Gen. Synode, in zake ambtelijk bezoek in de cellulaire gevangeni=!, wordt aangenomen.

Aan het Moderamen wordt opgedragen de notulen vast te stellen.

Roepende kerk voor de volgende Particuliere Synode, Noordelijk gedeelte, is 's Gravenhage. De Praeses sluit de vergadering na dankgebed.

Op last der Partic. Synode van Zuid-Hol land, noordelijk gedeelte, gehouden te Alphen a/d. Rijn 12 Juni 1907.

G. DALHUIJSEN, Scriba,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 juni 1907

De Heraut | 4 Pagina's

Offirieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 juni 1907

De Heraut | 4 Pagina's