GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hulpbehoevende Kerken in Zuid-Holland (N. en Z. gedeelte).

Vergadering van Deputaten D.V. Maandag 12 Augustus te Rotterdam, Hovenierstraat, 11I/3 uur.

W. B. RENKEMA, waarn. secr.

Renkum, 3 Aug. 1907.

Na ruim driejarigen arbeid nam onze leeraar, Ds. R. de Jager, Zondagavond van onze gemeente, naar aanleiding van i Thess. 5 : 38, afscheid. Aan het einde werd Z.Eerw. toegesproken door een der ouderlingen, alsmede door een deputatie uit eene naburige zusterkerk, die hem toebaden de genade van onzen Heere Jezus Christus voor zijnen arbeid te Baam brugge Abcoude.

Vervulle de Koning der Kerk de ledige plaats met den man Zijns Raads.

Namens den Kerkeraad

M, V, D, LUGT, Scriba.

Schipluiden, 28 Juli 1907,

Men wordt verzocht alle stukken den kerkeraad van Schipluiden betreffende, te zenden aan den scriba,

THEOLOGISCHE SCHOOL.

Aan de Kerkeraden van „De Gereformeerde Kerken in Nederland" is de volgende circulaire verzonden:

Weleerw. en Eerw. Broeders,

Het College van Curatoren der Theologische School van „De Gereformeerde K erken in Nederland", gevestigd te Kampen, heeft in zijn jongste vergadering van i en 2 Juli 1, 1, met algemeene stemmen besloten het navolgende te uwer kennisse te brengen.

De Financiën der Theologische School zijn in de laatste jaren herhaaldelijk met 5 è. 6000 gulden achteruitgegaan.

Moet de oorzaak hiervan in de eerste plaats gezocht worden in de vele mindere inkomsten van college-en examengelden, en in de dalende opbrengst van De .5«««/», alsook in de meerdere uitgaven voor het Gymnasium, — de teruggang zou toch zóó belangrijk en zorgwekkend niet zijn, hadden alle Kerken, naar besluit der Generale Synode, geregeld jaarlijks twee geheele collecten gehouden.

Brengt het Curatorium bij dezen gaarne een woord van vriendelijken dank aan die Kerken, die geregeld jaarlijks twee of zelfs/«^er collecten hebben ingezonden, en nog inzenden, — het College betreurt het, dat daartegenover nog zoovele Kerken staan, die slechts éénmaal 's j aars collecteeren, ook waar zij twee halve collecten inzenden. Bovenal doet het Curatoren leed, dat het getal Kerken, die zelfs niet éénmaal collecteeren, niet gering is en bovendien nog stijgt.

Aangezien nu vermeerdering der ontvangsten dringend noodzakelijk is, ook uithoofde, dat Curatoren hebben besloten, de Rijkssubsidie voor het Gymnasium niet aan te vragen, meent het College van Curatoren, dat deze vermeerdering vóór alles te verkrijgen is door den kerken, die geheel of gedeeltelijk nalatig zijn, met allen ernst op het harte te binden aan hare roeping in dezen te voldoen.

Voorts overwegende, dat het betrekkelijk al niet te groot aantal contribuanten nog afnemende is in de laatste jaren, acht het Curatorium het ook hoogst gewenscht, dat de raden van die Kerken, die nog in het geheel geen Contribuanten voor de School hebben, in overleg met den Classicalen Correspondent, omzien naar een Plaatselijken Correspondent tot verkrijging van contribution; en dat in de aanvankelijk contribueerende Kerken de bijdragen meerder worden.

2A\ zonder twijfel, wanneer aan deze ernstige opwekking wordt voldaan, de jaarlijksche achteruitgang van de Financiën der School zoo niet gestuit, dan toch belangrijk minder worden, — dit neemt niet weg, dat naar het wel overwogen oordeel van Ciuratoren, tot herstel van het-financieel evenwicht, het zeer noodig is, aan de Kerken het dringend verzoek te richten, wat het Curatorium bij dezen krachtens zijn besluit doet:

in den loop van dit jaar, liefst zoo spoedig mogelijk, een extra-collecte te houden tot dekking van het in de laatste jaren ontstane, belangrijke groote tekort.

Moge én deze ernstige opwekking, en dit dringend verzoek zulk een weerklank vinden bij de Kerken, die toch voor de School als de Eigen Inrichting hebben zorg te dragen, dat de Theologische School verder onbezorgd moge arbeiden aan den bloei der Kerken en de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Met de bede, dat de Heere geve ruime harten en milde handen, na broedergroet,

Het College van Curatoren der Theologische school.

Het Moderamen:

J. HESSELS, Praeses, Zwolle.

T, NOORDEWIER, Assessor, Meppel.

A. M. DoNNER, Scriba, Amersfoort.

A. DE GEUS, Adj, - Scriba, De Lemmer.

Juli 1907.

P. S. Bij inzending der gevraagde Collecte, gelieve men uitdrukkelijk te vermelden: „Extra-Collecte".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 augustus 1907

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 augustus 1907

De Heraut | 2 Pagina's