GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Gorinchem.

De vergadering der Classis Gorinchem zal D.V. gehouden worden Woensdag 5 Augustus a.s. Punten voor het Agendum moeten vóór 15 Juli worden ingezonden.

Namens den Kerkeraad der Ger. kerk

van Gorinchem: C. LINDEBOOM, Praeses.

J. H. VAN NEEDE, Scriba.

DiNTELGOKD, 2r Juni. Heden was 't voor deze gemeente een blijde dag. De WelEerw. heer Ds. A. L. Ruys, van Montfoort tot ons overgekomen, mocht zich plechtig aan de gemeente verbinden met een rede naar aanleiding van Hoogl. 3:11, na des morgens bevestigd te zijn door Ds. Zwiers van Willemstad, met een predicatie over Rom. 10:14—15 Stelle de Heere hem tot een rijken zegen voor deze gemeente.

Bij dezen brengt de Kerkeraad zijn hartelijkeu dank aan onzen consulent Ds. Zwiers voor zijn trouwe hulp in onze lange vacature betoond en verder aan alle predikanten (en studenten) die zoo bereidwillig waren, ons in de Bediening des Woords te helpen.

Namens den Kerkeraad: W. VOGELAAR, Scriba.

Classis Gouda.

De vergadering dezer classis zal D.V. gehouden worden op Dinsdag 4 Augustus a. s. Punten voor het agendum dienen te "Worden ingezonden bij den eerst ondergeteekende voor 15 Juli a. s.

Namens de roepende Kerk

van Oudewater: A. VAN DIJK, Praeses.

A. F. DERKSEN, Scriba.

Classis Dordrecht.

De vergadering der classis Dordrecht zal D. V. gehouden worden Donderdag 6 Augustus a.s. te Dordrecht in de Wilhelminakerk. Aanvang 9I/2 uur.

Punten voor het agendum worden ingewacht tot 22 Juli aan het adres van den eerst-ondergeteekende.

Namens de roepende kerk:

Ds. A. C. HKIJ, Praeses.

C. BROUWER AZ, Scriba.

Molenaarsgraaf• Brandwijk, 29 Juni 1908.

Generale Kas van Emeriti-Predikanten.

Vergadering van Deputaten D. V. Maandag 20 Juli.

Hulpaanvragen van Particuliere Synoden, met volledige opgaven van wat door Kerken en Classis wordt gedaan inzake art. r3 K. O., worden voor 17 Juli ingewacht bij: Ds. Renkema (scriba), te Renkum

Kort Verslag van de Particuliere synode van Zuid Holland (Ncor-• delijk gedeelte), gehouden te 's-Gravenhage, 16 Juni 1908,

Ds. Doorn opent namens de roepende Kerk de Vergadering, na Psalmgezang en het lezen van Gods woord, met het aanroepen van den Naam des Heeren. Z.Eerw. spreekt den afge vaardigden een welkomstwoord toe.

Uit de Classis 's-Gravenhage secundi zitting. nemen twee

Ia het Moderamen worden gekozen: Ds. Doorn als praeses, Ds. Rudolph als assessor. Ds. Dalhuyzen en Ds. Kouwenhoven als scribae.

De notulen der vorige Partic. Synode zijn te voren nagezien en in orde bevonden.

Een verzoek van Ds. E. Ploos van Amstel wordt toegestaan. Een schrijven uit Hekendorp wordt voor kennisgeving aangenomen.

Ds. Meyering rapporteert omtrent de handelingen der Deputaten in zake art, 11 en 13 D. K. De rekening van het vorige boekjaar en de begrooting voor het volgende jaar worden goedgekeurd onder dankbetuiging aan deputaten voor hunnen arbeid. Besloten wordt aan de Generale Synode voor te stellen: „De Generale Synode benoeme in plaats van 5 Deputaten voor de Generale kas in zake art. 13 - D. K. zooveel deputaten, als er Partic. Synoden zijn, en wel dezelfde, die door de Partic. Synoden zijn aangewezen, terwijl deze tevens in eventueele vacaturen zullen voorzien".

Ds. Eerdmans rapporteert namens de Depu taten voor art. 19 D. K. Van den alumnus worden gunstige berichten medegedeeld. De Deputaten stellen voor, dit jaar nog geen nieuwen alnumus op te roepen. Het rapport wordt onder dankzegging aan de Deputaten goedgekeurd.

De Deputaten voor art. 49 D. K. brengen rapport uit van hunne werkzaamheden in zake peremtoire examina en Emeritaatsvcrklaring. Onder dankbetuiging goedgekeurd.

Ter sprake komt het verslag inzake het Prov. Weeshuis te Middelbarnis. Rekening en begrooting worden na toelichting goedgekeurd. Een door het Bestuur voorgestelde wijiiging der Statuten, om den zittingstijd der Bestuursleden van vijf op tien jaren te brengen, wordt aangenomen; tot andere Statutenwijziging meent de Synode niet te moeten overgaan. De voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden aangenomen. In plaats van br. Borgdoiff (aan de beurt van aftreding) wordt tot Bestuurslid gekozen dr.Chardon van Zegwaard, en tot secundus br. De Jong van Koudekerk. Aan het Bestuur wordt machtiging verleend om tot het bouwen van een nieuwe landbouwschuur over te gaan. Tot hst nazien der boeken worden aangewezen de brs. W. Eigeman van Alphen en D. Bremraer Jz. van Waddingsveen. De dank der Synode wordt gebracht aan het Bestuur en den Directeur voor hunnen arbeid.

De Provinciale Quaestor brengt zijn verslag uit, en de aangevraagde gelden worden toegestaan.

Ds. Rudolph doet als Curator der Theol. School mededeelingen. Z.Eerw. wordt als Curator herkozen, en G. Wielenga als secundus.

Een verzoek van de Kerk van Delft wordt voor kennisgeving aangenomen, daar het ter Classis 's-Gravenhage niet is ter tafel geweest.

Tot afgevaardigden naar de Generale Synode worden gekozen: tot prirai Ds. W. Doorn en Ds. R. W. J. Rudolph, tot secundi Ds. C. W. j. van Lummel en Ds. J. J. Impeta. Als ouderlingen M. V. Muiswinkel van Zwammerdam en D. Bremmer Jan. van Waddingsveen tot primi; en tot secundi A. Verduin van Oudshoorn en D. de Bruijn van Hazerswoude.

De Kerk van Nieuwerkerk a. d. IJsel vraagt en verkrijgt steun om bij de Kerken te collecteeren voor een kerkgebouw.

Het voorstel der Classis Leiden in zake de bearbeiding dergenen, die in ons vaderland buiten de waarheid leven, wordt na kleine wijziging aangenomen, om ter Generale Synode te worden voorgesteld. Eveneens het voorstel dezer Classis in zake een eventueele nieuwe Armenwet, en in zake de vervanging van het Kerkblad door een jaarverslag.

De Classis Gouda wenscht, dat eene vraag, die zij aan de Candidaten voorlegt bij het praeparatoir-examen, door de andere Classis zal worden overgenomen. De Synode meent echter daartoe niet te moeten besluiten. Dezelfde Classis wenscht, dat een Dienaar des Woords bij zijn vertrek naar eene andere Gemeente aan zijne Gemeente verbonden zal blijven tot op het oogenblik van zijne bevestiging in de Gemeente, die hem beroepen heeft. Na discussie neemt de Partic, Synode dit over, en zal het voorstel brengen ter Generale Synode.

De broeders, die de rekeningen der verschillende Penningmeesters hebben nagezien, stellen voor die broeders te déchargeeren onder dankbetuiging voor hun beheer. Alzoo wordt besloten, Voortaan zal de roepende Kerk deze administratiën nazien.

Op voorstel der Classis Woerden spreekt de Partic. Synode gaarne uit de noodzakelijkheid, dat er verbetering worde gebracht in detractementen van de Dienaren des Woords, en dat de Classis daaraan bijzonder hare aandacht mogen schenken. De Partic. Synode zal dit ter Generale Synode brengen. De Classis Woerden geeft daarbij zelve een ontwerp dienaangaande aan, ter navolging of verbetering.

Door de Classis Leiden en Woerden was ter sprake gebracht het concept contract voor het verband der Kerken met de Theol. Faculteit der Vrije Univ. Leiden wenschte in dit concept alléén veranderd te zien de vaste subsidie in het houden van twee collecten. De Classis Woerden wenscht dit eveneens, maar acht bovendien, dat art. 8, 9 en 10 teveel op de schouders der kerk laden, en teveel in de rechten der school ingegrepen wordt.

De Partic, Synode vereenigt zich met het voorstel inzake de twee collecten. Verder geeft het concept contract tot uitvoerige besprekingen aanleiding. Resultaat daarvan is, dat 12 stem men zich vereenigen op het voorstel: „De partic. Synode wenscht het concept-contract in zake het verband met de Theol. Faculteit der Vrije Univ. ter Generale Synode te steunen; en spreekt als haar oordeel uit, dat het niet wenschelijk is, dat dergelijke wijzigingen worden aangebracht, welke daartoe strekken, dat verzwakt worde de rechtmatige invloed in dit Concept-Contract aan de kerken toegekend, " terwijl evenveel stemmen zich vereenigen op een ander voorstel, gelijk aan het eerste, met uitlating der woorden „in dit Concept-Contract". Beide voorstellen zullen ter Generale Synode worden medegedeeld.

Besloten wordt het Agendum der Partic. Synode voortaan aan alle Kerken binnen dit ressort toe te zenden.

De Deputaten voor Art. 11 en 13, en voor Art. 49 worden met hunne secundi gecontinueerd. Het volgend jaar zal D. V. de Partie. Synode worden samengeroepen door de Classis Gouda.

Het Moderamen zal de notulen vaststellen.

De Praeses dankt de leden van het Moderamen en wenscht al den broederen des Heeren kracht en licht toe in al hunnen arbeid. De Assessor dankt den Praeses voor zijne uitnemende leiding. Na het zingen van den Avondzang vs. 4 gaat Ds. Rudolph voor in dankzegging.

Op last der Partic. Synode,

H. J. KOUWENHOVEN Dz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 juli 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 juli 1908

De Heraut | 4 Pagina's