Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

9 minuten leestijd

AGENDUM voor de 3oe Centrale Diaconale Conferentie, D, V. te houden te Zwolle, op Woensdag 2 September 1908, in de Buitensocieteit, tegenover het Station,

I. Opening der vergaderiiig, II. Lezing der notulen en presentielijst. III. Verkiezing van comité-leden.

Volgeus besluit der vorige Conferentie treden in 1908 af de comité-leden, die gekozen zijn door de provinciën: Groningen, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Aan de beurt van aftreding zijn derhalve de broeders J. Andriessen, J. J, Drost, W. v. d. Linden, J. G. van der Burgh en N. Ardon, Hiervan is br. J. J. Drost niet in het diakenambt gebleven, en dus naar den gewonen regel onder ons, niet herkiesbaar,

Ook voor de provinciën Friesland en Zeeland moet een comité-lid gekozen worden, omdat de beide broeders, ten vorige jare gekozen, hunne benoeming niet aangenomen hebben.

Het comité geeft voor de volgende provinciën de daarbij genoemde candidaten.

Voor Groningen: J. Andriessen, Groningen (aftr, lib.j; H. Hazenberg, Groningen; G, Lametis, Groningen.

Voor Friesland: Mr. D. Okma, Sneek; D, v, d. Schaaf, Leeuwarden,

Voor Overijssel: J. H, Kok, Kampen; H, Schulte Nordhol» Zwolle.

Voor Utrecht: W. v, d. Linden, Utrecht, (attr, lid); J. P. van Atkel, Baam; G. C, Mulder, Utrecht,

Voor Zuid Holland: J, G, v. d. Burgh, 's-Gravenhage (aftr. lid); J. Karstens, Leiden; C. H, Vermooten, Rotterdam,

Voor Zeeland: H. S, van Waveren, Haamstede bij Zierikzee; F. Hamelink, Kruiningen,

Voor Noord Brabant: N, Ardon, Klundert (aflr, lid); R, A, Lanting, Breda; B. Struik, Genderen.

IV. In hoeverre heeft een Diaconie recht op de nalatenschap van een gealimenteerde ?

Diaconie der Geref. Kerk ie Middelburg (C V. In hoeverre rust, volgens Gods Woord, op een kind de verplichting zich financieel op te offeren voor zijne ouders, wanneer deze tot armoede zijn vervallen?

Diaconie der Geref. Kerk te Groningen (B VI. Nedetlandsche Vereeniging roor Armenzorg en Weldadigheid. Hei Comité.

Toelichting. Het Comité ontving in April j.l. eene uitnoodiging vanwege het Bestuur der Vereeniging van Armbesturen te Amsterdam en van de Redactie van het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming tot het bijwonen eener vergadering, om door overleg en bespreking, van elkanders ondervinding en inzichten te leeren. Tal van vereenigingen, armbesturen, enz. hadden hunne medewerking toegezegd, waarom ook ons Comité dringend werd uitgenoodigd een vertegenwoordiger te zenden. Het kwam ons bedenkelijk voor, om, zonder meer, ons te laten vertegenwoordigen, omdat onze Conferentie geen instelling van armenzorg is en om het verschillend karakter van onze Conferentie en van de op te richten vereeniging. Toch oordeelden wij het gewenscht deze vergadering bij te wonen: a om kennis te nemen van hetgeen er besproken en besloten werd, en b om zoo mogelijk onze beginselen aldaar te bepleiten. Eenparig werd Prof, Biesterveld als afge\? aardigde gekozen. Z.H.G, nam deze afvaardiging aan en zou vooraf kennis geven van onze bezwaren. Prof. B, was echter verhinderd de vergadering bij te wonen,

(Men zie verder het artikel van Mr. R. van Maare „Een nieuwe Vereeniging" in het Juninummer van het Diaconaal Correspondentieblad.)

VII. Een Geref. Kerk in 't Buitenland is zelf hulpbehoevend en wordt van uit Nederland gesteund. Haar Diaconie is niet bij machte om tijdelijk hulpbehoevenden op voldoende wijze te helpen. Op wat manier moet zij hulp zoeken en waar ?

Diaconie der Geref. Kerk te Duisburg,

VIII. In hoeverre is het wenschelijk en mogelijk, om te komen tot de uitgave van een Jaarboekje voor Diaconiën, waarin alles worde opgenomen wat voor de Diaconiën van belang geacht kan worden. Bij instemming met deze gedachte benoeme de vergadering eene Commissie, die deze zaak eens grondig onderzoekt en voor de volgende vergadering een uitgewerkt rapport gereed maakt.

Diaconie der Geref. Kerk te Kampen.

Pauze van 12I/2 tot i uur,

IX. Ligt het op den weg der diakenen om zich met de schulden der Armen in te laten, m, a w, is het der diakenen plicht, die achterstallige schulden te betalen?

Het Comité.

Inleider: Dr, J. C. de Moor.

X. Wanneer diakenen in aanraking komen met een verarmden broeder, die nog goede familieleden heeft, en zij deze familie niet bereid vinden steug te verleenen, moeten diakenen dan in die weigering berusten, of staan hun nog andere middelen ten dienste om tot steun te bewegen?

Dicuonie der Geref. Kerk te Arnhem,

XI, De Conferentie spreke de wenschelijkheid uit tot het oprichten van een gesticht voor kinderen, wier ouders uit de ouderlijke macht ontzet zijn, en benoeme eene Commissie, die de mogelijkheid hiervan onderzoekt.

Diaconie der Geref. Kerk te Leiden,

XII, Zijn er bezwaren om aan iemand, die weigert opgave van zijn inkomen te doen en ten opzichte van wien de noodzakelijkheid tot ondersteuning niet vaststaat, toch onderstand te verschaffen ?

Diaconie der Geref, Kerk te Enschedé,

XIII, Welke is de roeping der Diaconie met betrekking tot de werkeloosheid: a. ten opzichte van de slachtoffers; b, ten opzichte van de middelen ter harer bestrijding?

Diaconie der Geref. Kerk te Den Haag,

XIV, Sluiting,

De predikanten C. W, E, Ploos van Amstel en W. H. Gispen Jr. te Zwolle hebben zich bereid verklaard de conferentie van advies te dienen, terwijl ook de Redacteur van het Diaconaal Correspondentieblad, Prof. P. Biesterveld en zijne medewerkers Dr. J. C. de Moor en Mr. R. vaa Maare in ons midden hopen te zijn.

Elke Diaconie betaalt de reiskosten harer afgevaardigden, terwijl de onvermijdelijke kosten van drukwerk enz. door het Comité gemaakt, over de vertegenwoordigde Diaconiën worden omgeslagen.

Na afloop der vergadering zal om ongeveer half zes een gemeenschappelijke maaltijd gehouden worden, per persoon zoo goedkoop mogelijk, afhankelijk van het getal deelnemers. Algevaardigden en hospitanten, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, of ook, die inlichtingen omtrent logies verlangen, worden verzocht zich bijtijds te adresseeren aan den heer H, SchuUe Nordholt te Zwolle.

Moge déze aoe Conferentie ten zegen zijn voor allen, die haar bezoeken, en voor het werk der barmhartigheid in het midden onzer Kerken.

Dat dan ook vele Diaconieën zich gedrongen mogen gevoelen, zich door twee of meer broedersafgevaardigden te doen vertegenwoordigen.

In 't bijzonder noodigen wij die Diaconiën uit, die tot dusver nog niet met ons medewerkten, doch wel de voordeelen onzer Conferenties genoten, neergelegd in het Diaconaal Correspondentie-blad, „het Diaconaat", en tal van brochures. Broeders, die zich nog steeds door allerlei bezwaren lieten weerhouden, raden wij aan eens een proef te nemen en ditmaal onze Conferentie te bezoeken. Het zal hun niet berouwen. Zij, die een-of meermalen onze Conferenties bezocht hebben, verlangen steeds ). weer naar onze September-vergadering.

Laten velen aan deze uitnoodiging gehoor geven, en vooral ook de broeders-diakenen uit het Noorden ditmaal in grooten getale opkomen, opdat wij elkander door gemeenschappelijk gebed )-en door gedachtenwisseling voor den arbeid der dienende liefde in 't midden der Gemeente kunnen sterken.

Ook Dienaren des Woords, Ouderlingen en Leden der Geref, Kerken zullen ons vérblijden door als hospitanten onze Conferentie te bezoeken,

Aan de Dienaren des Woords wordt vriendelijk verzocht, in het openbaar gebed der Gemeente op Zondag 30 Augustus, den zegen des Heeren over de Conferentie te vragen.

De Heere zelf leide ons bij al onze besprekingen door Zijnen Heiligen Geest, tot eere Zijns Naams en tot voordeel van den arbeid in den dienst der barmhartigheid.

Het Comité voornoemd:

J. J, DROST, Voorzitter, Enschedé, P. J, J, MKIJ, ViceVoorz, Arnhem, W. V. D. LINDEN, 2e Secret, Utrecht, J, ANDRIESSEN, Fenningm, Groningen, N. ARDON. Klundert. J. G. V. D. BuRCH. 's Gravenhage. C. F. voN MEIJENFELDT. Amsterdam. R, BROEKHUIZEN, ie Secret, Meppel. Meppel, Augustus 1908.

Overzicht van den arbeid in Rijn-Pruissen.

Op de particuliere Synode van Gelderland werd ongeveer het volgende rapport omtrent bovengenoemden arbeid uitgebracht.

WelEerwaarde en Eerwaarde Broeders.

Volgens besluit genomen op de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Utrecht in den jare 1905 (cf acta art. 138) kwijt zich uw deputaat voor den arbeid onder de in de Rijnptovincie verblijf houdende Nederlandsche Gereformeerden (cf acta art. 51) .van zijn last om aan de particuliere Synode van De Gereformeerde Kerken in Gelderland van dezen arbeid verslag uit te brengen.

Het kort overzicht van wat er gedaan is en wordt op dit arbeidsveld verhooge uwe belangstelling en stemme u tot dank aan den Heere.

De Kerk te Homburg bij Hattem telt ongeveer 12 belijdende en pl.m. 30 slechts gedoopte lidmaten. In een kamer bij br. Riedstra komt de gemeente z maal des Zondags samen, en leest men preek. De classis Zutphen vervult er de vacatuurdiensten. Aan een 9 tal kinderen wordt om de 14 dagen catechetisch onderwijs gegeven door Ds. Z. Hoek van Duisburg ten huize van br. Riedstra. Des winters heeft er wekelijks eene samenkomst plaats tot onderzoek van Gods Woord. De gemeente bestas^t uit boerenknechts, slechts één pachtboer bij deze kerk. Herhaaldelijk verzocht deze|; kerk met de classis Arnhem en niet meer met die van Zutphen kerkelijk te mogen samenleven.

De Kerk te Duisburg bestaat uit ongeveer 90 complete en pl.m. 180 incomplete lidmaten. Zij vergadert des Zondags 2 maal, ochtends ten 1/2 10 in 't wijklokaal aan het Stapelthor, en namiddags te 3 uur in de Johanniskirche. Sinds 27 Mei 1907 mag zij zich in een eigen herder en leeraar verheugen. Ds, Z, Hoek die uit Nieuw-Dordrecbt tot haar is overgekomen. De zoolang gekoesterde wensch is door 's Heeren nederbuigende ontferming alzoo vervuld, en de vele en langdurige inspanning om het hiertoe te.brengen, genadiglijk bekroond.

Het heele jaar door wordt catechetisch onderwijs door den predikant gegeven. ledere week wordt huisbezoek gedaan door dragers van het regeerambt. Om de 14 dagen worden de kerkeraadsvergaderingen gehouden. '

De kranken worden geregeld bezocht. Leden, die bij deze kerk zijn aangesloten, wonen (behalve in Duisburg, (Neudorf, Dusseren, Hochfeld, Casseletfeld en Neukamp, ) te Muhlheim (Laarn), Muhlheim (Ruhr), te Keulen, Dusseldorf, Gelsenkirchen en te Langenberg bij Eiberfeld. In deze laatste plaats wonen 3 familiën, waarvan er 2 des Zondags geregeld samenkomen om elkaar te stichten door lezing van Gods Woord, gebed, psalmgezang en 't lezen van eene predikatie. Alleen wanneer te Duisburg het H. Avondmaal wordt bediend of aan kinderen de H. Doop dient toegediend te worden, komen deze leden te Duisburg ter kerke.

Deze kerk bracht het vorige jaar pl.m. 1700 Mark (pl.m, / 1000) saam. 1500 M. (/900) moeten er jaarlijks bij om den dienaar de< Woords van leeftocht te voorzien.

De administratie van het fonds voor 'tpredikantstractement wordt gevoerd door den deputaat van de classis Arnhem, op dringend verzoek van den Kerkeraad te Duisburg, en staat onder controle van genoemde classis.

De jongelingen hebben eene Geref, Jongelingsvereeniging, die ongeveer 10 leden telt en onder kerkelijk toezicht staat, 's Maandagsavonds yan elke week vergaderen zij in de Confirmantensaal van de Lutherkirche.

Er bestaat ook eene Christ, Zangvereeniging „Hosanna", met pl, m, 20 leden, dienende om bekendheid met en liefde voor de geestelijke en nationale liederen onder Hollanders in den vreemde te onderhouden en op te wekken.

De kerk van Duisburg heeft den arbeid te Essen weer opgevat. Bijzonderheden kunnen op 't oogenblik nog niet wereldkundig gemaakt worden. Ook te Mühlheim-Siyrum wordt getracht een lokaal te krijgen,

(Slot volgt, )

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 augustus 1908

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 augustus 1908

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken